Besluitenlijst vergadering 26 maart 2024

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 26 maart 2024

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, locogemeentesecretaris
 • de heer J.C. Vervorst LLM, bestuurssecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met enkele tekstuele wijzigingen vast.

3 VNG Ledenbrief 24/007 – Update VNG-inzet kabinetsformatie

Het college neemt kennis van de brief.

4 VNG Ledenbrief 24/008 – Openstelling vacatures VNG-bestuur en -commissies

Het college neemt kennis van de brief.

5 Informatiebrief Stedin

Het college neemt kennis van de brief. Wethouder Van der Linden zal hierover een raadsinformatiebrief versturen.

6 Nieuwsbrief maart 2024 VZHG

Het college neemt kennis van de brief.

7 Brief NWEA Windenergie Vaanplein

Het college neemt kennis van de brief.

8 RIB Inzet VNG rondom offensief zwaar illegaal vuurwerk

Het college stelt de brief vast.

9 RIB Uitvoering motie ‘Pensionado’s aan het werk’

Het college stelt de brief vast.

10 RIB en persbericht regiokantoor politie

Het college besluit, in afwachting van nadere informatie van de politie, de brief opnieuw te agenderen in de collegevergadering van 2 april 2024.

11 RIB Stand van zaken toezeggingen en moties verkeer en vervoer

Het college stelt de brief vast.

12 RIB Stand van zaken Onderwijscampus Dierensteinweg 2

Het college stelt de brief met een wijziging vast.

13 RIB Afsluiten mediation

Het college wenst enkele aanpassingen in de brief, machtigt wethouder Stolk om de brief aan te passen, stelt de brief voor het overige vast en besluit geheimhouding op de inhoud van de brief te leggen (artikel 87 van de Gemeentewet en artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wet open overheid).

14 Nieuwe achtervangovereenkomst gemeente Barendrecht met Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Besluit

 • 1. De nieuwe achtervangovereenkomst tussen de gemeente Barendrecht en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) aan te gaan.
 • 2. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

15 Jaarverslag leerplicht Barendrecht 2022-2023

Besluit

 • 1. Het jaarverslag leerplicht 2022-2023 vast te stellen.
 • 2. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

16 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Wethouder Vermaat informeert het college over de laatste stand van zaken.

17 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Stolk

 • Informeert het college over een akkoord met betrekking tot de turnhal en zal hierover op korte termijn een voorstel aan het college voorleggen.
 • Informeert het college over een in Barendrecht verblijvende jongere met problematiek in relatie tot onderwijs en veilig thuis.

Wethouder De Hoop

 • Blikt terug op een geslaagd bezoek aan Yulius met burgemeester Schneider.
 • Zal een bezoek brengen aan Drukwerk Barendrecht.

Wethouder Van der Linden

 • Zal een bestuurlijk overleg bijwonen met onder meer de minister van Justitie & Veiligheid, de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de VNG, het IPO en de MRDH over verkeersveiligheid.
 • Zal worden geïnterviewd door RTV Rijnmond over de kaderstelling windenergie Vaanplein.
 • Zal worden geïnterviewd door Nieuwsuur over de combinatie van verkoop van betaalbare woningen en lease van een energiesysteem.
 • Informeert het college over de stand van zaken in de werving van boa’s.
 • Informeert het college dat beroep is ingesteld tegen het bestemmingsplan De Stationstuinen 1e fase.

Wethouder Vermaat

 • Informeert het college over de stand van zaken in de gesprekken over de huisvesting van NV BAR Afvalbeheer.
 • Informeert het college dat onderzoek gedaan zal worden naar het zichtbaar maken van de oude tramrails bij de Oude Maas.

Burgemeester Schneider

 • Doet een suggestie voor uitbreiding van waardering van vrijwilligers door de gemeente en verzoekt de organisatie de huidige mogelijkheden in beeld te brengen.
 • Heeft een bezoek gebracht aan Vluchtelingenwerk en daar gesproken met diverse statushouders, waarvan er velen aangaven graag te willen werken.
 • Blikt terug op een geslaagd bezoek aan Yulius met wethouder De Hoop.
 • Wethouder Van der Linden zal het crisispiket waarnemen op:
 • 27 maart 2024 in de ochtend tot en met 28 maart 2024 in de avond;
 • 9 april 2024 in de avond tot en met 12 april 2024 in de avond;
 • 26 juni 2024 in de ochtend tot en met 28 juni 2024 in de avond.

18 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Gemeentesecretaris Bravenboer

 • Informeert het college over de stand van zaken in de SiSa-verantwoording.
 • Informeert het college over het huidige gebruik van de Algemene pensioen- en uitkeringswet politieke ambtsdragers.

19 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.

20 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende commissie- en raadsvergaderingen.

21 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Wethouder Van der Linden informeert het college dat nog geen reactie is ontvangen van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde op het voornemen tot uittreden.

22 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

23 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

24 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

25 Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 2 april 2024

de secretaris G.J. Bravenboer en de burgemeester drs. R.E. Schneider