Besluitenlijst vergadering 25 april 2023

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 25 april 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

Afwezig:

 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder

1. Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2. Eerste bespreking concept 1e Turap en Jaarrekening

3. Presentatie “woonruimteverdeling en de toewijzing en voorrang voor Barendrechters” (Monique de Jonge)

4. Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijsten met enkele tekstuele aanpassingen vast.

5. Aanbiedingsbrief raden en Bovenregionaal Plan Jeugdhulp+

Het college neemt kennis van de brief.

6. Petitie Buurttuin Kempenaar

Het college neemt kennis van de petitie en is van mening dat in de aangedragen argumenten geen redenen zijn gevonden om af te wijken van het eerder genomen besluit. Het college besluit vast te houden aan de lijn om de dieren uit de buurttuin aan de Kempenaar te verwijderen. Gezien de tijd die nodig was om de petitie te beoordelen krijgen de betreffende bewoners meer tijd om de dieren te verwijderen. De bewoners worden hierover geïnformeerd via een brief.

7. VNG Ledenbrief 23/013 – Vraag voor 28 april uitvoeringsmiddelen energietransitie aan

Het college neemt kennis van de brief.

8. RIB Huisvesting vergunninghouders

Het college stemt in met de brief.

9. Lobbybrief Provincie Zuid-Holland

Het college besluit de brief aan te houden. Portefeuillehouder Veldhuijzen gaat met de ambtelijke organisatie in gesprek over eventuele aanpassingen.

10. Toekomst Inge de Bruijnzwembad

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De exploitatiebijdrage voor BEBOM BV voor de jaren 2023 en 2024 structureel te verhogen met € 350.000,00 en de exploitatiebijdrage voor de jaren 2025, 2026 en 2027 structureel te verhogen met € 429.000,00 om de exploitatiebegroting van het Inge de Bruijnzwembad sluitend te krijgen.
 2. De exploitatiebijdrage aan BEBOM BV m.i.v. 2024 jaarlijks te indexeren met eenzelfde percentage als de gemeentelijke begroting.
 3. Een eenmalige extra exploitatiebijdrage beschikbaar te stellen van € 1.325.000,00 voor door BEBOM BV uit te voeren groot onderhoud tot en met 2027 en deze uit te betalen in 2023 (€ 265.000,00) en 2024 (€ 1.060.000,00).
 4. Een bedrag van € 975.000,00 beschikbaar te stellen voor investeringen in het binnenzwembad.
 5. Een bedrag van € 941.000,00 beschikbaar te stellen voor investeringen in het zwembadterrein.
 6. Een bedrag van € 671.000,00 beschikbaar te stellen voor de investering in een buitenterras/overkapping.
 7. Af te wijken van de afschrijvingstermijnen in de Nota Activabeleid 2021 van de gemeente
  Barendrecht en akkoord te gaan met een afschrijvingstermijn van 20 jaar voor de investeringen in het binnenzwembad en van 15 jaar voor de investeringen in het zwembadterrein.
 8. De financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in de 1e tussenrapportage van 2023/de begroting 2024.

Het college besluit conform het voorstel en wenst de financiële paragraaf aan te vullen. Wethouder Stolk wordt gemandateerd om het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

11. Woonvisie Barendrecht 2023-2027

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De Woonvisie Barendrecht 2023-2027 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

12. Zienswijze voorlopige jaarstukken 2022, ontwerpbegrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De zienswijze op de voorlopige jaarstukken 2022, ontwerpbegrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 vast te stellen en te versturen.
 2. De financiële consequenties van de ontwerpbegroting 2024 te verwerken in de voorjaarsnota/begroting 2024 van de gemeente Barendrecht.

Het college besluit conform het voorstel en wenst onder het kopje financiën informatie op te nemen over het recent gesloten akkoord tussen het Rijk en gemeenten inzake minder besparingen op de jeugdhulp en de verwachte gevolgen daarvan in de meicirculaire. Wethouder De Hoop wordt gemandateerd om het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

13. Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid

Besluit
 1. De startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2024-2027 vast te stellen.
 2. Bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

14. Zienswijze conceptjaarstukken 2022 gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De zienswijze op de concept Jaarstukken 2022 van de GR BAR-organisatie vast te stellen en in te dienen overeenkomstig bijgevoegde brief.

Het college besluit conform het voorstel.

15. Mandaat vaststellingsbeschikkingen subsidies kinderopvang

Besluit
 1. Wethouder Stolk te mandateren de vaststellingsbeschikkingen voor de subsidies Basispeuterplaatsen en Voor- en Vroegschoolse Educatie voor de jaren 2018, 2019, 2020 en 2021 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

16. Barendrechtse organisatie 2024

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Kennis te nemen van het organisatie- & formatieplan Barendrecht 2024.
 2. In te stemmen met de uitkomsten van het financiële spoor ten aanzien van de gedeeltelijke ontvlechting van de BAR-organisatie.
 3. Voor de ontvlechtingskosten een incidenteel bedrag van € 3 miljoen beschikbaar te stellen.
 4. Dit bedrag ten laste te brengen van de algemene reserve en te verwerken in de 1e tussenrapportage 2023.

Het college besluit conform het voorstel en wenst enkele tekstuele aanpassingen. Wethouder Stolk wordt gemandateerd om het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

17. Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

De burgemeester bespreekt de stand van zaken.

18. Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Informeert het college over een aangevraagde voorlopige voorziening tegen het verkeersbesluit inzake het Doormanplein. Wethouder Vermaat wordt door het college gemachtigd een advocaat in te huren voor het verweer namens de gemeente.
Wethouder De Hoop
 • Blikt terug op een geslaagde bijeenkomst inzake Bewust Barendrecht.
 • Informeert het college over de ontwikkeling van een plan van aanpak om de wachtlijsten op het gebied van WMO terug te dringen.
 • Heeft een M50 bijeenkomst bezocht en is aangesloten bij de pijler sociaal.
Wethouder Stolk
 • Informeert het college over een bericht van de organisatie van Lekker & Live aan de gedupeerden.
 • Blikt terug op het incident op de kermis waarbij een jongen is beroofd en mishandeld. Bij de evaluatie van het evenement worden de nodige punten meegenomen.
 • Informeert het college over een verzoek van de jeu de boules vereniging om zich af te splitsen van de korfbalvereniging. De wethouder vraagt hierover advies aan de Sportraad.
 • Blik terug op de dag van kinderdagverblijf.
Burgemeester Veldhuijzen
 • Informeert het college over het bezoek van een delegatie uit Louny aan Barendrecht van 14 tot 18 juni. Er wordt een programma gemaakt waarbij ook de afzonderlijke collegeleden een rol zullen spelen.

19. Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Informeert het college over enkele voorstellen aan de ambtelijke en bestuurlijke stuurgroep die in voorbereiding zijn inzake het verrekenmodel van de BAR-organisatie nieuwe stijl en de gemeentewerven.

20. Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen raadsvergadering.

21. Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende commissievergaderingen.

22. Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de komende vergaderingen van verbonden partijen.

23. Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

24. Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

25. Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

26. Rondvraag

Geen vragen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 mei 2023

de secretaris, G.J. Bravenboer en de burgemeester, drs. G. Veldhuijzen