Besluitenlijst vergadering 24 oktober 2023

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 10 januari 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris
 • de heer J.C. Vervorst LLM, bestuurssecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Vaststelling besluitenlijst

Het college besluit het besluit op de concept-niet-openbare besluitenlijst op de openbare besluitenlijst te zetten en stelt deze vast.

3 Overzicht Woo Barendrecht 2023 Q3

Het college neemt kennis van het overzicht.

4 RIB Beantwoording schriftelijke vragen SGP-CU vuurwerkoverlast

Het college neemt kennis van de conceptbrief en onderschrijft de lijn die daarin wordt geschetst.

5 Brief gezamenlijke reactie m.b.t. ruimtelijke puzzel aan gedeputeerde

Het college neemt kennis van de brief.

6 RIB Beantwoording schriftelijke vragen EVB polarisatie en verharding

Het college wenst een tekstuele aanpassing en machtigt burgemeester Schneider om de brief aan te passen en te versturen.

7 RIB Collegereactie moties Raad 26-09-23

Het college stelt de brief met een tekstuele aanpassing vast.

8 RIB Vertraging vaststellen Integraal Veiligheidsbeleid

Het college stelt de brief vast.

9 Archiefinspectie 2023

Het college wenst een tekstuele aanpassing en machtigt wethouder Stolk om de brief aan te passen en te versturen.

10 Aanbiedingsbrief SPUK

Het college stelt de brief vast.

11 RIB Startnotitie Grondstoffenbeleidsplan

Het college stelt de brief met een tekstuele aanpassing vast.

12 Initiatiefvoorstel verlengde private aansluitpunten (VPA)

Het college neemt kennis van het initiatiefvoorstel en verzoekt de ambtelijke organisatie een reactie op te stellen.

13 Verbeterplan Begroting 2024

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Het verbeterplan begroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027 vast te stellen, waarbij het verbeterplan jaarlijks bij de voorjaarsnota en begroting zal worden geactualiseerd.
 2. De mutaties die voortvloeien uit het Verbeterplan begroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027 als 1e begrotingswijziging vast te stellen.

Het college wenst enkele aanpassingen in het voorstel en machtigt wethouder Van der Linden het voorstel aan te passen en te versturen.

14 Nota van stedenbouwkundige uitgangspunten Vrouwenpolder fase 4

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De stedenbouwkundige Nota van Uitgangspunten voor de ontwikkeling van Vrouwenpolder fase 4 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

15 Vaststelling Milieuopgave Barendrecht

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De Milieuopgave Barendrecht vast te stellen en de komende jaren vanuit deze opgave te werken aan de thema’s op het gebied van milieu, klimaat en energie.

Het college besluit conform het voorstel.

16 Kaders kleinschalige windturbines op gebouwen

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Het Beleidskader voor kleinschalige windturbines op gebouwen vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

17 Uitbreiding Schakelklassen naast OBS Draaimolen

Besluit
 1. Een budget van € 572.000,00 beschikbaar te stellen ten behoeve van vier semipermanente lokalen (schakelklassen) naast OBS de Draaimolen.
 2. Dit budget te dekken vanuit de reeds toegekende financiering op grond van de OHBA-regeling 2022 (€ 256.000,00) en de nog toe te kennen financiering op grond van de OHBA-regeling 2022 (€ 140.000,00).
 3. Het budget voor het overige (€ 176.000,00) te dekken vanuit de ‘Algemene Oekraïne Opvang’.
 4. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform voorstel, onder voorwaarde dat ten aanzien van beslispunt 3 het college conform de financiële verordening hiertoe kan besluiten. Het college verzoekt de ambtelijke organisatie dit te onderzoeken en het college daarover te informeren. Het college machtigt wethouder Stolk het voorstel op dit punt zo nodig aan te passen. Als het college hiertoe niet bevoegd is te besluiten verzoekt het college het voorstel opnieuw te agenderen.

18 Verordening bezwaarschriften Barendrecht 2024

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De Verordening bezwaarschriften Barendrecht 2024 vast te stellen.
 2. De Verordening bezwaarschriften Barendrecht 2024 te wijzigen in verband met de inwerkingtreding van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.
Het college besluit:
 1. De Verordening bezwaarschriften Barendrecht 2024 vast te stellen.
 2. De Verordening bezwaarschriften Barendrecht 2024 te wijzigen in verband met de inwerkingtreding van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.
De burgemeester besluit:
 1. De Verordening bezwaarschriften Barendrecht 2024 vast te stellen.
 2. De Verordening bezwaarschriften Barendrecht 2024 te wijzigen in verband met de inwerkingtreding van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.

Het college en de burgemeester besluiten conform het voorstel.

19 Zienswijze wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De zienswijze op de ontwerpwijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond vast te stellen.
Het college besluit:
 1. De toezendbrief van de zienswijze op de ontwerpwijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond vast te stellen en deze te versturen na vaststelling van de zienswijze door de raad.

Het college besluit conform het voorstel.

20 Procesbesluit rechtsgeding en volmacht inzake behandeling geschil Furniture Lease

Besluit
 1. Verweer te voeren in het kort geding dat Furniture Lease C.V. heeft aangespannen inzake het geschil m.b.t. de leaseovereenkomst voor het huren van inventaris voor het inrichten van de noodopvang van Oekrainse vluchtelingen, en, indien aanhangig gemaakt, tevens in de bodemprocedure.
 2. Advocaat, de heer mr. B. Marcus, met recht van substitutie, te machtigen om de gemeente te vertegenwoordigen in genoemde procedure(s), en om al datgene te doen wat voor de behandeling van deze procedure(s) noodzakelijk is, waaronder, maar niet beperkt tot, het indienen van processtukken en het woord te voeren tijdens de mondelinge behandelingen, in kort geding zowel als in een eventuele bodemprocedure; alsmede de heer mr. M. Brandes en/of een andere medewerker van het team Juridische Dienstverlening van de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie te machtigen om als ambtelijk vertegenwoordiger namens de gemeente het woord te voeren ter zitting van deze procedure(s).
 3. Eventuele voorbereidings- en proceshandelingen van voornoemde advocaat te bekrachtigen.

Het college besluit conform het voorstel.

21 Oprichten van de Commissie Ruimtelijke kwaliteit en opheffen Welstandscommissie en
Erfgoedcommissie in het kader van de Omgevingswet

Besluit
 1. De Erfgoedcommissie en Welstandscommissie per 1 november 2023 op te heffen.
 2. De Commissie ruimtelijke kwaliteit, zoals omschreven in de Verordening commissie ruimtelijke kwaliteit, per 1 november 2023 op te richten door het benoemen van de volgende leden en plaatsvervangers voor een periode van 3 jaar:
Door Dorp, Stad en Land aangedragen leden:
 • de heer ir. H.P. Heijne;
 • mevrouw M.M. Franse MSc;
 • de heer drs. R. den Hartog;
 • mevrouw ir. S.P.W. Linders.
Plaatsvervangers:

De door Dorp, Stad en Land aangedragen leden van de commissie kunnen zich indien nodig bij afwezigheid wegens vakantie of ziekte, laten vervangen door een plaatsvervanger. De leden en hun plaatsvervangers zijn personen uit het ‘Register van Adviseurs Omgevingskwaliteit’ van Dorp, Stad en Land, waarvan Dorp, Stad en Land de onafhankelijkheid ten opzicht van de gemeente garandeert.

 • De raadsinformatiebrief over de benoemingen vast te stellen en te versturen.
 • De brief aan de Erfgoedcommissie over intrekking van de aanstelling vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

22 Jaarverantwoording kinderopvang 2022

Besluit
 1. De jaarverantwoording kinderopvang 2022 vast te stellen en digitaal te verzenden naar de Inspectie van het Onderwijs.
 2. De raadsinformatiebrief over de jaarverantwoording kinderopvang 2022 vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

23 Grondruil garages ’t Weerom

Besluit
 1. Een overeenkomst inhoudende aankoop bestaande garage aan ’t Weerom 5 en verkoop van bouwrijpe grond aan te gaan.

Het college besluit conform het voorstel.

24 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de laatste stand van zaken.

25 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Informeert het college over de over de onderhandelingen met ProRail.
Wethouder Van der Linden
 • Informeert het college over de stand van zaken van de ontwikkeling van woningen aan de Talmaweg.
 • Informeert het college over het verzoek van de politie om enkele wijzigingen aan het interieur van de veiligheidspost. Adjunct-gemeentesecretaris Van Zanten zegt toe hierover in contact te treden met de ambtelijke organisatie.
 • Informeert het college over het te ontwikkelen terrassen- en horecabeleid en meldt dat dit zal worden gecombineerd met de te ontwikkelen detailhandelsvisie.
Wethouder De Hoop
 • Meldt dat een nieuwe kinderburgemeester is gekozen.
 • Is in gesprek met RMC en Noot over knelpunten met betrekking tot leerlingenvervoer als gevolg van chauffeurstekorten.
 • Informeert het college dat het wijkteam aansluiting zoekt bij projecten en organisaties, zoals de Voedselbank, met betrekking tot preventie.
 • Zal aanwezig zijn bij de officiële opening van Jong Vermogen.
Wethouder Stolk
 • Heeft gesproken met de Voedselbank en de Kledingbank over huisvesting aan de Kruidentuin.
 • Informeert het college over de stand van zaken rond de te ontwikkelen beleidsregel evenementen.
Burgemeester Schneider
 • Heeft een bezoek gebracht aan het gezin dat slachtoffer is geworden van een woningbrand.
 • Informeert het college over de verwachte verdeling van wijkagenten over de regio.

26 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Gemeentesecretaris Bravenboer

Informeert het college dat een risico-inventarisatie wordt uitgevoerd naar aanleiding van de voorlopige plaatsing van medewerkers. Hierover wordt ook een raadsinformatiebrief voorbereid.
Meldt dat veel reacties zijn binnengekomen van geïnteresseerden naar aanleiding van de arbeidsmarktcampagne.

27 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.

28 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende commissievergaderingen.

29 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de komende vergaderingen van verbonden partijen.

30 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

31 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

32 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

33 Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 31 oktober 2023

de secretaris, G.J. Bravenboer

de burgemeester, drs. R.E. Schneider