Besluitenlijst vergadering 23 mei 2023

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 23 mei 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Voorjaarsnota en vervolgbespreking doorontwikkeling indicatoren (Koen Suijkerbuijk)

3 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijsten met enkele aanpassingen vast.

4 VNG Ledenbrief 23/018 – Invoering wet goed verhuurderschap

Het college neemt kennis van de brief en verzoekt de organisatie de uitvoering van de wet vorm te geven.

5 RIB Afhandeling motie 2022-035 ‘IJsvrij Barendrecht’

Het college stemt in met de brief.

6 Beantwoording schriftelijke vragen EVB inzake openbare orde en veiligheid

Het college wenst tekstuele aanpassingen in de beantwoording en besluit de brief aan te houden. De organisatie wordt verzocht de aangepaste brief opnieuw te agenderen voor de volgende collegevergadering.

7 Beantwoording schriftelijke raadsvragen VVD en EVB inzake zorgfraude

Het college stemt in met de brief.

8 Kindpakket Leergeld en motie menstruatiearmoede

Besluit
 1. De ‘Gewijzigde Uitvoeringsovereenkomst Kindpakket in natura Barendrecht 2023’ aan te gaan.
 2. De afdoeningsbrief motie menstruatiearmoede (2022-034) vast te stellen en te versturen.

Het college stemt in met het voorstel en wenst enkele tekstuele aanpassingen in de
raadsinformatiebrief. Tevens wordt besloten de gewijzigde uitvoeringsovereenkomst ter kennisname naar de Maatschappelijke Adviesraad te sturen. Wethouder De Hoop wordt gemandateerd om het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

9 Motie ‘Help Kledingbank de winter door’

Besluit
 1. De afdoeningsbrief motie ‘Help de Kledingbank de winter door’ (2022-021) vast te stellen en te versturen.
 2. De toekenningsbeschikking eenmalige subsidie voor energiekosten aan Stichting Kledingbank Uniek vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

10 Definitief organisatie- & formatieplan Barendrechtse organisatie 2024

Besluit
 1. Kennis te nemen van het advies van de ondernemingsraad op het concept organisatie- & formatieplan en bijbehorend functieboek.
 2. Het organisatie- & formatieplan van de Barendrechtse organisatie 2024 en bijbehorend functieboek vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel en geeft de WOR-bestuurder enkele adviezen mee voor de concept reactie richting de Ondernemingsraad.

11 Preventief Jeugdbeleid 2023-2025

Besluit
 1. Het beleidsstuk Versterken en Voorkomen: Preventief Jeugdbeleid 2023-2025 vast te stellen.

Het college besluit het voorstel aan te houden. De organisatie wordt verzocht de evaluatie toe te voegen, het voorstel om te zetten in een raadsvoorstel en advies te vragen aan de Maatschappelijke Adviesraad.

12 Voorjaarsnota 2024

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De voorjaarsnota 2024 vast te stellen en deze als uitgangspunt te nemen voor de verdere samenstelling van de begroting 2024 – 2027.
 2. De conceptversie van de doelenbomen als uitgangspunt te hanteren voor het opzetten van de beleidsprogramma’s van de begroting 2024.

Het college besluit conform het voorstel.

13 Evaluatie schuldhulpverlening Barendrecht 2022

Besluit
 1. De evaluatie Schuldhulpverlening 2022 vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief ‘Evaluatie Schuldhulpverlening 2022’ vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Jaarverslag Leerplicht 2021-2022

Besluit
 1. Het jaarverslag Leerplicht 2021-2022 vast te stellen.
 2. Verslag uit te brengen aan de raad over het gevoerde leerplichtbeleid door verzending van bijgevoegde raadsinformatiebrief waaraan het jaarverslag Leerplicht 2021-2022 als bijlage wordt toegevoegd.

Het college besluit conform het voorstel.

15 Opleggen last onder dwangsom aan directie Café Den Pimpelaer, Doormanplein 3C

Besluit
 1. Een last onder dwangsom op te leggen aan de directie van Café Den Pimpelaer aan het
  Doormanplein 3C wegens het overschrijden van de geluidsnormen uit artikel 2.17, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer met het doel om naleving blijvend af te dwingen.
 2. De hoogte van de dwangsom van de last gesteld onder beslispunt 1. vast te stellen op een bedrag van € 1.000,- per keer dat wordt geconstateerd dat niet wordt voldaan aan artikel 2.17, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer, tot een maximum van € 3.000,-, waarbij per week maximaal één constatering kan plaatsvinden.
 3. De begunstigingstermijn van de last gesteld onder beslispunt 1. vast te stellen op twee weken, ingaande op de dag na de dag van verzending van het besluit.

Het college besluit conform het voorstel.

16 Groenvisie Barendrecht 2030

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De Groenvisie Barendrecht 2030 vast te stellen.
Het college besluit:
 1. De organisatie te verzoeken een uitvoeringsprogramma t.b.v. de Groenvisie Barendrecht 2030 op te stellen.

Het college besluit conform het voorstel en wenst enkele tekstuele aanpassingen in het voorstel en de visie. Wethouders Van der Linden en Vermaat worden gemandateerd om het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

17 Zienswijze begroting 2024 en 1e wijziging begroting 2023 SVHW

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 en de 1e wijziging begroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling SVHW vast te stellen en in te dienen overeenkomstig bijgevoegde brief.

Het college besluit conform het voorstel.

18 Zienswijze Ontwerpbegroting 2024 en 1e ontwerp-begrotingswijziging 2023 GR Nieuw Reijerwaard

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De zienswijze op de begroting 2024 en de 1e begrotingswijziging 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard vast te stellen en in te dienen overeenkomstig bijgevoegde brief.

Het college besluit conform het voorstel.

19 Zienswijze ontwerpbegroting 2024 Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van NRIJ vast te stellen en in te dienen overeenkomstig bijgevoegde brief.

Het college besluit conform het voorstel en wenst een tekstuele aanpassing in de concept zienswijze. Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om de stukken conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

20 Zienswijze begroting 2024-2027 GGD Rotterdam-Rijnmond

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De zienswijze op de begroting 2024-2027 GGD Rotterdam-Rijnmond vast te stellen en in te dienen overeenkomstig bijgevoegde brief.

Het college besluit conform het voorstel.

21 Zienswijze ontwerpbegroting 2024 MRDH

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 vast te stellen en in te dienen overeenkomstig bijgevoegde brief.

Het college besluit conform het voorstel en wenst een tekstuele aanpassing in de zienswijze. Portefeuillehouder Veldhuijzen wordt gemandateerd om het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

22 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

De burgemeester informeert het college over de laatste stand van zaken. Ten aanzien van de opvang van Oekraïense vluchtelingen wordt op dit moment gezocht naar een alternatieve locatie voor de buurtkamer. Door de aanstaande verbouwing van ’t Trefpunt moet een alternatieve locatie gevonden worden.

23 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Informeert het college over enkele ontwikkelingen m.b.t. de Boelehaven en de Kempenaar.
Wethouder Van der Linden
 • Blikt terug op een geslaagd bezoek aan het NAM-terrein.
 • Bespreekt met het college de stand van zaken m.b.t. het pand aan de Voordijk 267.
 • Blikt terug op de uitspraak van de rechter inzake het verkeersbesluit Doormanplein.
Wethouder De Hoop
 • Sluit vanmiddag aan bij een bijeenkomst over het Hitteplan.
 • Gaat morgen naar een Welzijnscongres in ‘s-Hertogenbosch.
Wethouder Stolk
 • Bespreekt met het college enkele ontwikkelingen vanuit de Stichting Onderwijs & Bedrijven Barendrecht.
Burgemeester Veldhuijzen
 • Blikt terug op een gesprek met de burgemeester en wethouder van Zwijndrecht inzake het NRIJ.
 • Blikt vooruit op een gesprek samen met Wethouder Van der Linden met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de verplaatsing van ProRail.

24 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Geen aanvullende informatie.

25 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.

26 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college bespreekt de komende commissievergaderingen.

27 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de komende vergaderingen van verbonden partijen.

28 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

29 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

30 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

31 Rondvraag

Geen vragen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 mei 2023

de secretaris G.J. Bravenboer, en de burgemeester drs. G. Veldhuijzen