Besluitenlijst vergadering 23 januari 2024

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 23 januari 2024

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris
 • de heer J.C. Vervorst LLM, bestuurssecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Voorbereiden bijeenkomst met de RvC en directie van Patrimonium (30 jan) (Bart
Schrijnen/Jurriën van den Berg)

3 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst vast.

4 VNG Ledenbrief 24/001 – WOZ-bezwaar

Het college neemt kennis van de brief.

5 Evaluatie wijzigingen bestuurlijke besluitvorming

Het college bespreekt de wijzigingen in de bestuurlijke besluitvorming. De doorlooptijd van een deel van de raadsvoorstellen is langer. De indruk bestaat echter dat nog steeds een deel van de technische vragen te laat wordt gesteld, zodat de toegevoegde waarde van de wijzigingen in het proces op dat punt beperkt is. Ambtelijk wordt meer rust ervaren om de beantwoording van technische vragen voor te bereiden.

6 Reactie Lid GS op brief Woningbouwprogramma Koedoodzone

Het college neemt kennis van de brief. Wethouder Van der Linden zal deze met een raadsinformatiebrief doorzenden naar de raad en de omwonenden informeren.

7 Evaluatierapport pilot uitbreiding terrassen Doormanplein

Besluit
 1. Het Evaluatierapport pilot uitbreiding terrassen Doormanplein (jaar 1) vast te stellen.
 2. Opvolging te geven aan de in het Evaluatierapport genoemde actiepunten.
 3. Via een brief medewerking te vragen aan de bewoners van Doormanplein 6 en 7 voor het akoestisch onderzoek.
 4. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college wenst een tekstuele aanpassing in het evaluatierapport en machtigt wethouder Vermaat om dit aan te passen. Het college besluit voor het overige conform het voorstel.

8 Zienswijze op de ontwerpwijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Natuur- en recreatieschap IJsselmonde

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De zienswijze op de ontwerpwijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Natuur- en recreatieschap IJsselmonde vast te stellen, voor zover het de bevoegdheid van de gemeenteraad betreft, en deze te versturen.
 2. Het college van burgemeester en wethouders toestemming te geven de herziene
  gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap IJsselmonde aan te gaan, voor zover het de bevoegdheid van het college betreft.

Het college besluit tot een tekstuele wijziging in de conceptzienswijze en besluit voor het overige conform het voorstel.

9 Zienswijze wijziging GRJR

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De zienswijze op de ontwerpwijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

10 Jaarverslag boa 2023 en Jaarplan boa 2024

Besluit
 1. Het Jaarverslag boa 2023 en het Jaarplan boa 2024 vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

11 Convenant veteranenbeleid Barendrecht

Besluit
 1. Het convenant veteranenbeleid Barendrecht met de Stichting Veteranen Comité Barendrecht aan te gaan.
 2. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

12 Besluit op het bezwaarschrift weigering omgevingsvergunning vervangen bestaande schuur en plaatsen woonboot aan de Koedood 17b

Besluit
 1. Het bezwaarschrift tegen de geweigerde omgevingsvergunning 2022 – 00319 ontvankelijk en gegrond te verklaren;
 2. De verleende omgevingsvergunning voor de bestaande schuur (verkleining van de oppervlakte met 100 m2) te wijzigen overeenkomstig de aanvraag en de omgevingsvergunning voor het vervangen van de bestaande schuur alsnog te verlenen;
 3. De omgevingsvergunning voor de woonboot als drijvend object alsnog te verlenen en daaraan de gebruikelijke voorschriften te verbinden.

Het college besluit conform het voorstel.

13 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de stand van zaken, mede in het licht van de vanmiddag verwachte instemming van de Eerste Kamer met de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (Spreidingswet). Het college verzoekt de ambtelijke organisatie een presentatie voor te bereiden over de gevolgen van de Spreidingswet voor Barendrecht.

14 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Stolk
 • Heeft een bezoek gebracht aan het team KCC, dat een bereikbaarheid van 100% heeft gehaald.
 • Heeft een bezoek gebracht aan de strooiploeg.
 • Heeft een sportmiddag voor jeugd in sporthal Lagewei bijgewoond.
Wethouder De Hoop
 • Meldt dat aan de jeugdbescherming een overbruggingscertificaat is toegekend.
 • Voert gesprekken met de aanbieder van leerlingenvervoer over het chauffeurstekort.
 • Blikt vooruit op het halfjaarlijks bestuurlijk overleg ouderenbonden.
 • Informeert het college over gesprekken met KijkopWelzijn.
Wethouder Van der Linden
 • Heeft een ondernemersbijeenkomst Carnisse Veste bijgewoond, waar onder meer is gesproken over de werkzaamheden van de Lidl en hoe daarmee om te gaan, ook in de openbare ruimte.
 • Informeert het college over de laatste stand van zaken met betrekking tot de betaalbare woningen in Vrouwenpolder fase 5 en de bijbehorende energie-installaties.
 • Heeft een interne bijeenkomst bijgewoond over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Er doen zich op dit moment geen problemen voor bij het doen van aanvragen.
 • Gaat een Expertsessie handhavingsbehoeften verkeer van het Openbaar Ministerie bijwonen.
Wethouder Vermaat
 • Tijdens behandeling van het voorstel Hondenbeleid 2024 in de commissie Ruimte van 9 januari 2024 is gesproken over nut en noodzaak van de hondenpenning. Deze blijkt er niet meer te zijn. Omdat het voorstel inmiddels in het raadsdomein ligt, wordt aan de raad gelaten de hondenpenning uit het Hondenbeleid 2024 te schrappen.
 • Meldt dat Rijkswaterstaat bekend heeft gemaakt dat het groot onderhoud aan de Van Brienenoordbrug enkele jaren vertraging heeft opgelopen.
 • Heeft gesproken met de beoogde kopers van het pand aan de Dorpsstraat-Oost 3 en zal nog met de verkopende makelaar in gesprek gaan.
 • Is aanwezig geweest bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Stedin Holding N.V.
Burgemeester Schneider
 • Is vanaf vanmiddag 16.00 uur tot donderdag 25 januari 2024 16.00 uur afwezig in verband met het Burgemeesterscongres van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Wethouder Van der Linden zal het crisispiket waarnemen.

15 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Gemeentesecretaris Bravenboer
 • Meldt dat toegang tot de benodigde systemen voor nieuwe medewerkers langer duurde dan verwacht, maar dat de meeste problemen inmiddels zijn opgelost. Hij zal hierover nog in gesprek gaan met De Bedrijfsvoeringspartner.
 • Zal in de collegevergadering van 6 februari 2024 een overzicht van de loonkosten beschikbaar stellen.

16 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.

17 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende commissievergaderingen.

18 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

19 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

20 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

21 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

22 Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 januari 2024,

de secretaris G.J. Bravenboer, de burgemeester drs. R.E. Schneider