Besluitenlijst vergadering 23 april 2024

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 23 april 2024

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, locogemeentesecretaris
 • de heer J.C. Vervorst LLM, bestuurssecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Presentatie IHP (Fadil Imširovic)

3 Presentatie stand van zaken Financiën (Vincent Griessler, Mariem el Aidi)

4 Presentatie Stationstuinen (Paul Smolders, Anja van Mill)

5 Vaststelling besluitenlijst

Het college neemt de besluiten van de concept-niet-openbare besluitenlijst op in de openbare besluitenlijst en stelt deze met enkele tekstuele wijzigingen vast.

6 VNG Ledenbrief 24/010 – Aankondiging monitor van de afspraken Hervormingsagenda Jeugd

Het college neemt kennis van de brief.

7 Brief Stichting Reformatorisch Speciaal Onderwijs Randstad

Het college neemt kennis van de brief.

8 Collegebrief Kerstboomverbranding Albrandswaard

Het college stelt de brief met een tekstuele wijziging vast.

9 Collegebrief VV Smitshoek

Het college wenst enkele aanpassingen in de brief. Het college machtigt wethouder Van der Linden om de brief aan te passen en te versturen.

10 Reactie brief Havensteder, WoonCompas en Patrimonium inzake De Stationstuinen

Het college stelt de brief vast.

11 Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) 2024

Besluit

De raad voor te stellen:

 1. Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) gemeente Barendrecht 2024 vast te stellen.
 2. Het college opdracht te geven om het schoolpleinenbeleid 2013 en de Verordening Voorziening Huisvesting Onderwijs 2009 te actualiseren en deze in lijn te brengen met de visie en richtlijnen van het IHP.
 3. Het college opdracht te geven om de in het IHP geadviseerde onderzoeken uit te voeren en hiervoor een incidenteel budget van € 50.000,- beschikbaar te stellen voor het jaar 2025 en dit mee te nemen in de begroting 2025:
 • het jaarlijks opstellen van leerlingenprognoses;
 • technisch onderzoek Groen van Prinsterer aan de Hedwigepolder;
 • onderzoek naar normatieve leegstand en invulling of afstoten ervan.
 1. Het college te verzoeken om voor de vernieuwbouw van de Rehobôthschool een gedetailleerd uitvoeringsplan op te stellen, inclusief duidelijke stappen, rollen en planning en kosten, en daarna een separaat raadsvoorstel voor de vernieuwbouw van de Rehobôthschool in te dienen.
 2. Hiervoor een incidenteel budget van € 60.000,- beschikbaar te stellen voor het jaar 2025 en dit mee te nemen in de begroting 2025.

Het college wenst enkele aanpassingen in het voorstel en het integraal huisvestingsplan. Het college machtigt wethouder Stolk het voorstel aan te passen en te versturen.

12 Zienswijze concept jaarstukken GR BAR-organisatie 2023

Besluit

De raad voor te stellen:

 1. Zienswijze op de concept jaarstukken 2023 van de GR BAR-organisatie vast te stellen en te versturen.

Het college wenst enkele aanpassingen in het voorstel en de conceptzienswijze. Het college machtigt wethouder Stolk het voorstel aan te passen en te versturen.

13 Herhuisvesting van de stichting Voedselbank Barendrecht en de stichting Overburen aan de Kruidentuin

Besluit

De raad voor te stellen:

 1. Het pand aan de Kruidentuin 10A ter beschikking te stellen aan de Stichting Voedselbank Barendrecht voor een periode van 5 jaren.
 2. De beschikbare ruimte op de 1e verdieping aan de Kruidentuin 10A ter beschikking te stellen aan de Stichting De Overburen voor een periode van 5 jaren.
 3. Hiervoor een investeringskrediet van € 40.000,- beschikbaar te stellen.
 4. In 2024 een bedrag van € 80.000 te onttrekken aan de reserve Onderhoud gebouwen.

Het college wenst enkele aanpassingen in het voorstel. Het college machtigt wethouder Stolk het voorstel aan te passen en te versturen.

14 Jaarstukken 2023 (1e bespreking)

Het college bespreekt de eerste versie van de jaarstukken. Het college wenst een aantal aanpassingen, waaronder in de risicoparagraaf, een toelichting op de schuldquote, uitbreiding van de toelichting op de afwijkingen, schrappen van enkele budgetoverhevelingen en vrijval van enkele bestemmingsreserves. De jaarstukken worden ter vaststelling geagendeerd in de collegevergadering van 7 mei 2024.

15 Toekenning gemeentelijke onderscheiding Arie Jan Korendijk

Besluit

 1. Een gemeentelijke onderscheiding (waarderingsspeld) aan de heer Arie Jan Korendijk toe te kennen.

Het college besluit conform het voorstel.

16 Toekenning gemeentelijke onderscheiding Stichting Wielerronde Barendrecht

Besluit

 1. Een gemeentelijke onderscheiding (waarderingsoorkonde) aan Stichting Wielerronde Barendrecht toe te kennen.

Het college besluit conform het voorstel.

17 Planschadeverzoek Reijerwaardseweg 62

Besluit

 1. Het ingediende verzoek tot tegemoetkoming in planschade toe te wijzen en een bedrag van € 1.500,- toe te kennen te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 12 juni 2022.
 2. De brieven aan de aanvrager en de derdebelanghebbende vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

18 Ontwerpbegroting 2025 en jaarverslag 2023 gemeenschappelijke regeling GGD RotterdamRijnmond

Besluit

De raad voor te stellen:

 1. De zienswijzebrief op de ontwerpbegroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling GGD-RR vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

19 Toestemming wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond

Besluit

De raad voor te stellen:

 1. Toestemming te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders om de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam-Rijnmond vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

20 Toestemming wijziging gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap IJsselmonde

Besluit

De raad voor te stellen:

 1. De gewijzigde gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap IJsselmonde vast te stellen, voor zover het de bevoegdheid van de gemeenteraad betreft.
 2. Het college van burgemeester en wethouders toestemming te geven de herziene gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap IJsselmonde vast te stellen, voor zover het de bevoegdheid van het college betreft.

Het college besluit conform het voorstel.

21 Toestemming wijziging gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Besluit

De raad voor te stellen:

 1. De gewijzigde gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag vast te stellen, voor zover het de bevoegdheid van de gemeenteraad betreft.
 2. Het college van burgemeester en wethouders toestemming te geven de herziene gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag vast te stellen, voor zover het de bevoegdheid van het college betreft.
 3. De burgemeester toestemming te geven de herziene gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag vast te stellen, voor zover het de bevoegdheid van de burgemeester betreft.

Het college besluit conform het voorstel.

22 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

 • Wethouder Vermaat informeert het college over een overleg dat hij heeft gehad met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).
 • Wethouder Stolk informeert naar alternatieve huisvesting voor de Oekraïense vluchtelingen die nu zijn opgevangen in de woning aan de Binnenlandse Baan 26. Wethouder Vermaat zegt toe dit na te vragen.

23 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Stolk

 • Informeert het college over gesprekken met SO Randstad over de bijdrage van de vernieuwbouwlocatie Dierenstein.
 • Heeft gesproken met de organisatie van de halve marathon Barendrecht, die zal stoppen.
 • Informeert het college over de stand van zaken in de gesprekken met een horecaonderneming.

Wethouder De Hoop

 • Zal samen met wethouder Versnel van Rotterdam een bezoek brengen aan Kraaijeveld over social return.
 • Zal de landelijke bestuurlijke netwerkbijeenkomst omtrent Gezond Leven bijwonen.
 • Zal het eindfeest van De Bouwpraktijk Barendrecht bijwonen.

Wethouder Van der Linden

 • Informeert het college over de inzet van flexflitsers in Barendrecht.
 • Informeert het college over de stand van zaken in het proces na de vernietiging van het wijzigingsplan “Natuurgoed Ziedewij” door de Raad van State in februari 2024.
 • Blikt terug op een geslaagd diner met VBO Freshport en vraagt aandacht voor de ambtelijke voorbereiding.

Wethouder Vermaat

 • Heeft gesproken met ondernemers van het Doormanplein, onder meer over de inzet van horecastewards. Wethouder Van der Linden zegt toe te kijken naar een rol voor team Veiligheid in de aansturing van de horecastewards.
 • Meldt dat hij een verzoek om toestemming heeft ontvangen voor een gedenkteken op de Middeldijk vanwege een dodelijk ongeluk. Hieraan wordt geen medewerking verleend vanwege de verkeersveiligheid en omdat er in Barendrecht twee algemene gedenktekens zijn.
 • Heeft een vervolgbezoek gebracht aan bewoners van ’t Weerom over parkeerruimte.
 • Een omwonende heeft een parkeerontheffing voor het Doormanplein aangevraagd. Het college besluit deze te verlenen.

Burgemeester Schneider

 • Is vanaf 24 april 2024 in de ochtend tot donderdag 25 april 2024 in de avond afwezig in verband met een bijeenkomst van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Wethouder Vermaat zal het crisispiket waarnemen.
 • Zal een bijeenkomst van vrijwilligers van De Kleine Duiker bijwonen.
 • Informeert het college over de stand van zaken in de afwikkeling van de brand bij De Kleine Duiker.

24 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Gemeentesecretaris Bravenboer

 • Informeert het college over de laatste stand van zaken met betrekking tot de wachtgeldverplichtingen van de gemeente.

25 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.

26 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende raadsvergadering.

27 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

28 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

29 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

30 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

31 Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 mei 2024

de secretaris G.J. Bravenboer en de burgemeester drs. R.E. Schneider