Besluitenlijst vergadering 22 augustus 2023

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 22 augustus 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris
 • de heer J.C. Vervorst LLM, bestuurssecretaris

Afwezig:

 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijsten vast.

3 Aanpassingen bestuurlijk besluitvormingsproces

Het college neemt kennis van de voorgestelde aanpassingen in het bestuurlijke
besluitvormingsproces. Het college verzoekt de ambtelijke organisatie een reactie op te stellen en besluit deze te agenderen voor de collegevergadering van 29 augustus 2023.

4 RIB Stand van zaken speerpunten afval

Het college wenst een tekstuele aanpassing en machtigt wethouder Vermaat om de brief vast te stellen en te versturen.

5 Antwoordbrieven aan Hr. Ten Klooster en HBR Advocaten

Het college stelt de brieven vast.

6 Collegebrief inzake grondruil gemeente – ProRail

Het college stelt de brief vast.

7 Zienswijze op de conceptbegroting 2024 – 2027 GR BAR-organisatie nieuwe stijl

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De zienswijze op de concept begroting 2024 – 2027 GR BAR- organisatie nieuwe stijl vast te stellen en te versturen.
 2. De financiële consequenties te verwerken in de programmabegroting 2024.

Het college wenst in de zienswijze op te nemen dat de gemeente Barendrecht een concrete bijdrage verwacht van de GR BAR-organisatie nieuwe stijl in het realiseren van besparingen in 2024 en 2025. Het college machtigt wethouder Stolk om de conceptzienswijze aan te passen en besluit voor het overige conform het voorstel.

8 Financiële verordening gemeente Barendrecht 2023

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De Financiële verordening gemeente Barendrecht 2023 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel. Het college verzoekt de gemeentesecretaris in gesprek te gaan met de ambtelijke organisatie over de borging van de uitgangspunten uit de verordening.

9 Belastingnota 2023

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De Belastingnota 2023 vast te stellen.

Het college besluit het voorstel aan te houden en opnieuw te agenderen voor de collegevergadering van 29 augustus 2023.

10 Vaststelling wijzigings- en uitwerkingsplan Lagewei fase 2 en 3a

Besluit
 1. Het wijzigings- en uitwerkingsplan Lagewei fase 2 en 3a met identificatiecode NL.IMRO.0489.BPWGO20220042-VI01 en bijbehorende stukken vast te stellen en gedurende zes weken ter inzage te leggen.
 2. Geen exploitatieplan vast te stellen, zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening, omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.
 3. De raadsinformatiebrief over dit besluit vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

11 Toestemming dienstreis Louny

Besluit
 1. Burgemeester Schneider en wethouder Stolk toestemming te verlenen een dienstreis van 6 september 2023 tot en met 8 september 2023 aan Louny (Tsjechië) af te leggen.
 2. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

12 Instemming wijziging statuten OZHW 2023

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. In te stemmen met de wijzigingen van de statuten van de stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs en het in zijn geheel opnieuw vaststellen van deze statuten.

Het college besluit conform het voorstel.

13 Reactie Wensen en behoeften m.b.t. de GRJR n.a.v. wijziging Wgr

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De reactie aan het dagelijks bestuur van de GR Jeugdhulp Rijnmond over mogelijke aanpassingen in de gemeenschappelijke regeling vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Zienswijze 2e wijziging GR SVHW 2023

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De zienswijze op de 2e wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023 (GR SVHW 2023) vast te stellen en in te dienen overeenkomstig bijgevoegde brief, waarin wordt aangegeven dat er geen aanleiding is voor het maken van opmerkingen op het concept van de 2e wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023.

Het college besluit:

 1. De collegebrief over het raadsvoorstel ‘Zienswijze 2e wijziging GR SVHW’ vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

15 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de laatste stand van zaken.

16 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Meldt dat onlangs een ongeluk is gebeurd met een fatbike en verzoekt burgemeester Schneider in gesprek te gaan met de politie over handhaving op het gebruik van niet-toegestane fatbikes.
 • Informeert het college over de stand van zaken met betrekking tot de huisvesting van NV BAR Afvalbeheer vanaf 1 januari 2024.
 • Vraagt aandacht voor de complexiteit van de voorwaarden rond kleinschalige evenementen.
Wethouder De Hoop
 • Is door de GGD geïnformeerd dat de tijgermug is aangetroffen in Barendrecht. De GGD en NVWA onderzoeken of zij actie moeten ondernemen; van de gemeente wordt op dit moment geen actie verwacht. Omwonenden zijn door de NVWH geïnformeerd. Wethouder De Hoop monitort de situatie.
 • Meldt dat zij en wethouder Stolk benaderd zijn over een nieuwe samenwoonvorm met personen met een licht verstandelijke beperking en studenten. In overleg met de ambtelijke organisatie worden daarvoor de mogelijkheden verkend.
 • Gaat een bezoek brengen aan Thuisplus-woningen van Aafje en aan een Lief en Leedstraat.
 • Gaat met wethouder Stolk een bezoek brengen aan de Oranjespeeltuin.
Wethouder Stolk
 • Is benaderd met het idee om in Barendrecht een hulpmiddelenwinkel te vestigen en staat hier welwillend tegenover. Daarbij wordt opgemerkt dat de mogelijkheden om hierop te sturen vanuit de gemeente beperkt is.
Burgemeester Schneider
 • Heeft diverse kennismakingsgesprekken gevoerd.
 • Heeft een buurtfeest van wijkvereniging Smitshoek bezocht.
 • Heeft een toespraak gehouden in de Immanuëlkerk ter gelegenheid van de intrede van dominee Langeweg.

17 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Locosecretaris Van Zanten
 • Heeft geen zaken ter terugkoppeling.

18 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Er zijn de afgelopen periode geen commissie- of raadsvergaderingen geweest.

19 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college bespreekt de komende vergaderingen.

20 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de komende vergaderingen van verbonden partijen.

21 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

22 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

23 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

24 Rondvraag

Het college feliciteert wethouder Van der Linden met de geboorte van zijn zoon.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 augustus 2023

de secretaris G.J. Bravenboer, en de burgemeester drs. R.E. Schneider