Besluitenlijst vergadering 21 november 2023

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 21 november 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

Afwezig:

 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijsten vast.

3 VNG Ledenbrief 23/042 – Ledenraadpleging onderhandelingsresultaat Cao Gemeenten 20242025

Het college neemt kennis van de brief.

4 VNG Ledenbrief 23/043 – Taakstelling huisvesting statushouders, opvang van asielzoekers en ontheemden uit Oekraïne

Het college neemt kennis van de brief.

5 VNG Ledenbrief 23/045 – VNG data-analyse houdbaarheid Wmo en Jeugdwet

Het college neemt kennis van de brief.

6 Bezoek DT PZH aan directie gemeente Barendrecht d.d. 6 november 2023

Het college neemt kennis van de informatie.

7 Brief aan het college over plannen voor scheepswerf aan de Achterzeedijk

Het college neemt kennis van de brief. Omdat het een situatie in de directe woonomgeving van wethouder Van der Linden betreft, besluit het college wethouder Vermaat aan te wijzen als portefeuillehouder voor dit onderwerp. Het college verzoekt de organisatie de mogelijkheden te onderzoeken om tegen het geschetste probleem op te treden.

8 VZHG: reactie gevraagd van gemeenten inzake vervolgbrief aan Provinciale Staten

Het college neemt kennis van de brief.

9 RIB Begroting 2024-2027 De Bedrijfsvoeringspartner

Het college stelt de brief vast.

10 Brief ministerie zienswijzen 2023-11-21

Het college stelt de brief met een tekstuele aanpassing vast.

11 Ontwerpuitwerkingsplan Vrouwenpolder fase 5

Besluit
 1. Medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van 125 woningen op de locatie van Vrouwenpolder fase 5.
 2. Het ontwerpuitwerkingsplan Vrouwenpolder fase 5 vast te stellen.
 3. Het ontwerpuitwerkingsplan en bijbehorende stukken zes weken ter inzage te leggen.

Het college besluit conform het voorstel.

12 Uitwerking motie ‘Onderzoek naar alternatieve platforms voor toekennen van woningen’

Besluit
 1. De Uitwerking motie ‘Onderzoek naar alternatieve platforms voor toekennen van woningen’ vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel en wenst enkele tekstuele aanpassingen in de
raadsinformatiebrief. Wethouder Vermaat wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

13 Reactie college op initiatiefvoorstel VPA in Barendrecht

Besluit
 1. De reactie op het initiatiefvoorstel Verlengde Private Aansluitpunten (VPA) vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Opleggen drie lasten onder dwangsom aan directie van Renes AGF Services B.V., Gebroken Meeldijk 64

Besluit
 1. Een last onder dwangsom op te leggen aan de directie van het bedrijf Renes AGF Services B.V, aan de Gebroken Meeldijk 64 wegens geuroverlast met het doel om naleving van voorschrift 5.1.3 van de vergunning met kenmerk 316727/21716932 uit 2014 blijvend af te dwingen.
 2. Een last onder dwangsom op te leggen aan de directie van het bedrijf Renes AGF Services B.V, aan de Gebroken Meeldijk 64 wegens het aantreffen van ongedierte met het doel om naleving van voorschrift 1.1.2 van de vergunning met kenmerk 316727/20766410 uit 2008 blijvend af te dwingen.
 3. Een last onder dwangsom op te leggen aan de directie van het bedrijf Renes AGF Services B.V, aan de Gebroken Meeldijk 64 wegens het niet goed onderhouden van blusmiddelen met het doel om naleving van voorschrift 2.1.1 in combinatie met voorschrift 2.1.3 van de vergunning met kenmerk 316727/20766410 uit 2008 blijvend af te dwingen.
 4. De hoogte van de dwangsom van de lasten gesteld onder beslispunten 1, 2 en 3 vast te stellen op een bedrag van € 2.500,- per keer dat wordt geconstateerd dat niet wordt voldaan aan de genoemde voorschriften, tot een maximum van € 7.500,-, waarbij per etmaal maximaal één constatering kan plaatsvinden.
 5. De begunstigingstermijn van de last gesteld onder beslispunt 1 vast te stellen op één week, ingaande op de dag na de dag van verzending van het besluit.
 6. De begunstigingstermijn van de last gesteld onder beslispunt 2 vast te stellen op één week, ingaande op de dag na de dag van verzending van het besluit.
 7. De begunstigingstermijn van de last gesteld onder beslispunt 3 vast te stellen op één maand, ingaande op de dag na de dag van verzending van het besluit.

Het college besluit conform het voorstel.

15 Verordening Re-integratie, Loonkostensubsidie en Tegenprestatie Barendrecht 2023

Besluit

De raad voor te stellen:

 1. De Verordening Re-integratie, Loonkostensubsidie en Tegenprestatie Barendrecht 2023 vast te stellen.
  Het college besluit:
 2. De antwoordbrief aan de Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht vast te stellen en te versturen.
 3. Het wijzigingsbesluit van het mandaatregister vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

16 Planschadeverzoek Mr. Thorbeckestraat 24

Besluit
 1. Het ingediende verzoek tot tegemoetkoming in planschade toe te wijzen en een bedrag van € 5.500,- toe te kennen te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 16 januari 2023.
 2. De bijgevoegde conceptbrief aan de aanvrager vast te stellen en te versturen.
 3. De bijgevoegde conceptbrief aan de derdebelanghebbende vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

17 Planschadeverzoek Mr. Thorbeckestraat 26

Besluit
 1. Het ingediende verzoek tot tegemoetkoming in planschade toe te wijzen en een bedrag van € 4.400,- toe te kennen te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 5 februari 2023.
 2. De bijgevoegde conceptbrief aan de aanvrager vast te stellen en te versturen.
 3. De bijgevoegde conceptbrief aan de derdebelanghebbende vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

18 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Wethouder Vermaat blikt terug op de laatste vergadering van de Regionale Regietafel. De gemeente ligt op koers als het gaat om het behalen van de taakstelling huisvesting statushouders.

19 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Stolk
 • Heeft gesproken met de directeur van theater het Kruispunt over de verdere ontwikkeling van het theater.
 • Informeert het college over de voortgang van het vergunningentraject m.b.t. de onderwijscarrousel.
 • Is aanwezig geweest bij een boekpresentatie van schrijver Kluun.
Wethouder De Hoop
 • Informeert het college over een gepland bezoek aan Jellooo.
 • Gaat volgende week een vlag hijsen in het kader van Orange The World.
 • Zal volgende week de openingshandeling verrichten van het nieuwe kantoor van vluchtelingenwerk.
 • Zal op 7 december een intentieverklaring tekenen voor het regionale Werkcentrum Rijnmond.
 • Informeert het college over oplopende zorgkosten op het gebied van jeugdhulp. Vanuit de GRJR wordt opnieuw een financiële tegenvaller verwacht voor Barendrecht.
Wethouder Vermaat
 • Blikt terug op een MRDH bijeenkomst over de toekomst van het Openbaar Vervoer. Er ligt weer een goed toekomstperspectief voor de OV-organisaties in de regio. Wethouder Vermaat heeft zijn waardering uitgesproken voor de inzet van de gemeente Rotterdam op dit terrein. De wethouder heeft met de directeur van de MRDH tevens de wens van Barendrecht besproken om de 2e Heinenoordtunnel open te stellen voor het openbaar vervoer.
 • Heeft gesproken met het Waterschap inzake de overdracht van wegen. Het Waterschap wil met alle gemeenten in gesprek om wegen over te gaan dragen. Hiervoor wordt een procedure opgezet om dit in 2024 vorm te geven.
 • Is aangesloten bij de regiotafel wonen, waarbij is gesproken over de bouwopgave in de sociale sector.
 • Informeert het college over de ontwikkelingen m.b.t. de buurtbus. De wens is een OV betaalsysteem op deze bussen in te voeren. De mogelijkheden hiervoor worden op dit moment onderzocht.
Burgemeester Schneider
 • Bespreekt met het college de wens om het vlaggenprotocol te evalueren en te actualiseren.
 • Blikt terug op een schouw bij het Doomanplein, het Havenhoofd en de Middenbaan, waarbij de mogelijkheden zijn bekeken cameratoezicht toe te passen.

20 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

 • Informeert het college over de afronding van het plaatsingsproces.
 • Uit zijn zorgen over de ontwikkeling van de slotwijziging. Volgende week zal dit document in het college besproken worden.

21 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.

22 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende commissievergaderingen.

23 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

24 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

25 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

26 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

27 Rondvraag

Wethouder Vermaat legt het verzoek neer om ‘oude’ verordeningen te actualiseren/in te trekken. In 2024 zal dit nader worden bekeken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 november 2023,

de secretaris, G.J. Bravenboer

de burgemeester, drs. R.E. Schneider