Besluitenlijst vergadering 21 februari 2023

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 21 februari 2023

Aanwezig

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Presentatie bezwaarprocedure (Jelle Vervorst) – 11.00 uur

Geen aanvullende informatie.

3 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met enkele aanpassingen vast.

4 Brief Raadsleden met brief aan B&W betreffende onbehoorlijk hervatten monumentenaanwijsproces

Het college neemt kennis van de brief. Wethouder Vermaat zal een reactie voor laten bereiden.

5 Collegebrief Emborion

Het college stemt in met de brief.

6 Collegebrief reactie inwoners Maasstraat/IJsselstraat/Scheldestraat op plan flexwoningen Maasstraat

Het college stemt in met de brief en wenst enkele tekstuele aanpassingen. Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging aan te laten passen en te versturen.

7 RIB Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2023

Het college neemt kennis van het uitvoeringsprogramma en stemt in met de raadsinformatiebrief.

8 Nota van uitgangspunten flexwonen Maasstraat

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De Nota van Uitgangspunten voor het realiseren van flexwoningen aan de Maasstraat vast te stellen.
 2. In te stemmen met het toekennen van het lastenbudget van € 480.000,- voor de kosten van opruimen, saneren, bouw- en woonrijp maken van het plangebied, inclusief plankosten.
 3. In te stemmen met een onttrekking aan de reserve Betaalbaar wonen van € 225.000,- in 2023.

Het college besluit conform het voorstel en wenst enkele tekstuele aanpassingen. Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om het voorstel conform de beraadslaging aan te laten passen en te versturen.

9 Opleggen last onder dwangsom aan eigenaar Autofer, Dordtsestraatweg 68

Besluit
 1. Een last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaar van het bedrijf Autofer aan de Dordtsestraatweg 68 wegens het niet jaarlijks visueel inspecteren van de vloeistofdichte vloer met het doel om naleving van artikel 2.9 van het Activiteitenbesluit milieubeheer in samenhang met artikel 2.1 lid 5 sub b en lid 6 van de Activiteitenregeling milieubeheer blijvend af te dwingen.
 2. Een last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaar van het bedrijf Autofer aan de Dordtsestraatweg 68 wegens het ontbreken van een geldig certificaat van vloeistofdichtheid van de vloeistofdichte vloer met het doel om naleving van artikel 2.9 van het Activiteitenbesluit milieubeheer in samenhang met artikel 2.1 lid 1 van de Activiteitenregeling milieubeheer blijvend af te dwingen.
 3. De hoogte van de dwangsom van de last gesteld onder beslispunt 1. vast te stellen op een bedrag van € 1.000,– per keer dat wordt geconstateerd dat niet wordt voldaan aan artikel 2.9 van het Activiteitenbesluit milieubeheer in samenhang met artikel 2.1, lid 5 sub b en lid 6 van de Activiteitenregeling milieubeheer, tot een maximum van € 5.000,–, waarbij per week maximaal één constatering kan plaatsvinden.
 4. De hoogte van de dwangsom van de last gesteld onder beslispunt 2. vast te stellen op een bedrag van € 3.000,– per keer dat wordt geconstateerd dat niet wordt voldaan aan artikel 2.9 van het Activiteitenbesluit milieubeheer in samenhang met artikel 2.1, lid 1 van de Activiteitenregeling milieubeheer, tot een maximum van € 9.000,–, waarbij per week maximaal één constatering kan plaatsvinden.
 5. De begunstigingstermijn van de last gesteld onder beslispunt 1. vast te stellen op acht weken, ingaande op de dag na de dag van verzending van het besluit.
 6. De begunstigingstermijn van de last gesteld onder beslispunt 2. vast te stellen op acht weken, ingaande op de dag na de dag van verzending van het besluit.

Het college besluit conform het voorstel.

10 CPB-onderzoek houdbaarheid Wmo en Jeugdwet

Besluit
 1. In te stemmen met de deelname aan het CPB-onderzoek naar de houdbaarheid van de Wmo en de Jeugdwet.
 2. Stichting Inlichtingenbureau toestemming te verlenen om data te verwerken en daartoe in te stemmen met bijgevoegde conceptovereenkomst.
 3. De burgemeester besluit: De directeur Maatschappij te machtigen om de pilotovereenkomst met Stichting Inlichtingenbureau te ondertekenen.

Het college besluit conform het voorstel.

11 Benoeming centraal stembureau 2023-2026

Besluit
 1. Voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2026 in het centraal stembureau te benoemen:
 2. als lid, tevens plaatsvervangend voorzitter: de heer G.J. Bravenboer;
 3. als lid: mevrouw V. Kanhai;
 4. als plaatsvervangende leden: mevrouw C. Krouwel, mevrouw J.W. van Kleij-de Bot, mevrouw A.H.P. Brouwer-de Vette.

Het college besluit conform het voorstel.

12 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond i.v.m. fusie Voorne aan Zee
Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Geen zienswijze in te dienen over het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond, zoals voorgesteld door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) in de brief verstuurd op 24 januari 2023.
 2. Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond, zoals voorgesteld door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) in de brief verstuurd op 24 januari 2023.

Het college besluit conform het voorstel.

13 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college neemt kennis van de brief van de gemeente Rotterdam inzake het Zuidelijk Randpark. Het college betreurt de reactie, gezien het feit dat het college zich juist heeft ingespannen voor overleg met het gemeentebestuur van Rotterdam. Burgemeester Veldhuijzen zal tijdens de raadsvergadering van vanavond de gemeenteraad informeren over de stand van zaken.

14 Onderwijscampus Dierensteinweg 2

Het college is op dit moment niet overtuigd van het NO GO scenario en besluit te starten met de voorbereidende werkzaamheden, vooruitlopend op het voorstel aan de gemeenteraad. Daarbij wordt de organisatie verzocht in het raadsvoorstel een concretere voorstelling te geven van de eventuele opbrengsten uit de ontwikkeling van woningbouw op de locatie Tweemaster.

15 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Heeft vorige week opnieuw gesproken met de bewonersvereniging Doormanplein inzake de geplande terrasuitbreiding. Op 7 maart zullen de benodigde vergunningen en besluiten ter besluitvorming worden voorgelegd aan het college.
 • Heeft met Patrimonium gesproken over de voortgang van alle woningbouwprojecten en de mogelijkheden om elders in Barendrecht nog extra woningen te realiseren.
Wethouder Van der Linden
 • Heeft gesproken met de belastingdienst over de ambitie om toe te werken naar horizontaal toezicht. In september/oktober wordt een tekenmoment verwacht.
 • Heeft vorige week gesproken met de klankbordgroep wind, waarbij gesproken is over de ontwikkelingen m.b.t. de windopgave en het Zuidelijk Randpark. Eind maart hoopt de wethouder met de kaders richting de raad te gaan.
 • Is aanwezig geweest bij de start van de bouw van woningen aan de TalmawegIs aanwezig geweest bij een tweede inloopavond voor de ontwikkeling van de nieuwe wijk Lagewei.
 • Informeert het college over positieve ontwikkelingen rondom een optimalisatiekans net buiten het kerngebied van de Stationstuinen.
 • Heeft gesproken met de Greenboard inzake een grote aanvraag bij het Nationaal Groeifonds.
 • Informeert het college over de uitkomsten van een evaluatie van de deelauto bij het vm. Intertoys pand.
 • Meldt dat hij is geïnformeerd dat er vanuit de gemeente Rotterdam een verzoek is binnengekomen om een baggerslibdepot te ontwikkelen ten zuiden van de Westerhordijk, langs het treinspoor. De beoogde kavel is eigendom van de gemeente Rotterdam, maar bevindt zich op Barendrechts grondgebied. De aanvraag wordt intern bestudeerd. Te zijner tijd volgt een advies.
Wethouder Stolk
 • Informeert het college over de start van een vastgoedadviseur horeca met betrekking tot het Kruispunt.
 • Heeft Van Vliet bedrijfsmakelaars ingeschakeld ten behoeve van de zoektocht naar een locatie voor de voedselbank.
 • Heeft gesproken met Lentiz over de verhuizing naar het pand aan de Gebroken Meeldijk.
 • Heeft afgelopen woensdag gesproken over de uitkomsten van het Oberon-onderzoek. Afgesproken is actiepunten te formuleren en aan de slag te gaan.
Wethouder De Hoop
 • Heeft binnenkort een kennismakingsgesprek met een particuliere organisatie die zich op huisartsenzorg voor onder andere statushouders/asielzoekers wil richten.
 • Is donderdag aanwezig bij de opening van het tijdelijke serviceloket.
 • Sluit donderdag aan bij een bewegingsactiviteit van een basisschool.
Burgemeester Veldhuijzen
 • Informeert het college over de laatste stuurgroep BAR.
 • Informeert het college over de laatste stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van het nieuwe politiekantoor aan de Dierensteinweg.
 • Informeert het college over zijn inspanningen om het tekort aan wijkagenten in Barendrecht te verminderen.
 • Heeft een bijeenkomst voor het 510-jarig bestaan van de dorpskerk bijgewoond.

16 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Informeert het college over het tekort aan personeel in het team omgevingsvergunningen en de gevolgen voor de dienstverlening.

17 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het blikt terug op de afgelopen vergaderingen.

18 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het bespreekt de komende raadsvergadering en de concept-moties/vragen voor het vragenkwartier.

19 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de komende vergaderingen van verbonden partijen.

20 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

21 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

22 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten. Wethouder Vermaat neemt volgende week het piket over van burgemeester Veldhuijzen.

23 Rondvraag

Geen vragen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 maart 2023

de secretaris, G.J. Bravenboer en de burgemeester, drs. G. Veldhuijzen