Besluitenlijst vergadering 20 juni 2023

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 20 juni 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Presentatie veiligheidsanalyse (Mikki Berends, Patricia Klem)

3 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst vast.

4 Jaarverslag 2022 Diaconaal Fonds Barendrecht

Het college neemt kennis van het jaarverslag.

5 Tour de France Femmes

Het college neemt kennis van de vooraankondiging en steunt het initiatief.

6 Brief voor college, raad, erfgoedambtenaar en erfgoedcommissie

Het college neemt kennis van de brief en verzoekt de organisatie een reactie voor te bereiden.

7 Afname kavels Nieuw Reijerwaard

Het college bespreekt de ontwikkelingen binnen Nieuw Reijerwaard.

8 Agenda ontmoeting colleges Nissewaard-Barendrecht

Het college stelt de conceptagenda vast.

9 Mandaatbesluit Aanbesteding onderwijsroute MBO door Rotterdam Barendrecht

Het college stemt in met de brief.

10 RIB Meicirculaire 2023 Gemeentefonds

Het college stemt in met de brief en wenst een tekstuele aanpassing. Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

11 RIB Beantwoording schriftelijke vragen wijkbezoek Noord 1, 2 en 3

Het college stemt in met de brief.

12 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Zeeheldenbuurt

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Het bestemmingsplan Zeeheldenbuurt met IMRO-code NL.IMRO.0489.BPWGO20220041-VI01 gewijzigd vast te stellen.
 2. Vast te stellen dat, gezien de vormvrije m.e.r.-beoordeling, geen omvangrijke negatieve milieueffecten aan de orde zijn die een milieueffectrapportage rechtvaardigen.
 3. Geen exploitatieplan vast te stellen, zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijk ordening, omdat de kosten anderszins verzekerd zijn
 4. De ingediende zienswijze (1) gegrond te verklaren.
 5. De ingediende zienswijze (2) ongegrond te verklaren.
Het college besluit:

De raadsinformatiebrief over dit besluit vast te stellen en te versturen Het college besluit conform het voorstel.

13 Lokaal Hitteplan Barendrecht

Besluit
 1. Het Lokaal Hitteplan Barendrecht 2023 vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief “Lokaal Hitteplan Barendrecht” vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Voornemen aanwijzing gemeentelijke monumenten: Kerkweg 1C (telefooncentrale) en Achterzeedijk 46 (voormalig poldergemaal)

Besluit
 1. Het voornemen uit te spreken de telefooncentrale aan de Kerkweg 1C aan te wijzen als gemeentelijk monument.
 2. Het voornemen uit te spreken het voormalige poldergemaal aan de Achterzeedijk 46 aan te wijzen als gemeentelijk monument.
 3. De brief aan de Erfgoedcommissie vast te stellen en te versturen, waarmee wordt gereageerd op het advies van de Erfgoedcommissie van 5 mei 2023 en wordt verzocht om advies ten aanzien van de voorgenomen aanwijzing van de genoemde panden.
 4. De brieven aan de zakelijk gerechtigden van de genoemde panden vast te stellen en te versturen, waarmee hun advies wordt gevraagd ten aanzien van de voorgenomen aanwijzing van de genoemde panden.
 5. De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

15 Mandaat SPUK meerkosten energie openbare zwembaden

Besluit
 1. Mandaat te verlenen aan de manager van het cluster Vastgoed van de BAR-organisatie voor de subsidieaanvraag specifieke uitkering meerkosten energie openbare zwembaden (SPUK-MEOZ) voor 2022 en 2023.

Het college besluit conform het voorstel.

16 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de stand van zaken en bespreekt de regionale ontwikkelingen m.b.t. de huisvesting van statushouders.

17 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Blikt terug op de brand aan de Schoener. De brand lijkt te zijn ontstaan door een omvormer van zonnepanelen. De burgemeester zal met de VRR de mogelijkheden onderzoeken om controles op dergelijke systemen uit te voeren.
 • Bespreekt met het college de aanstaande verbouwing van de balie in het gemeentehuis ten behoeve van Vluchtelingenwerk, zodat vervolgens gestart kan worden met de renovatie van ’t Trefpunt.
 • Blikt vooruit op de aanstaande ontruiming van de kippentuin aan de Kempenaar.
Wethouder Van der Linden
 • Informeert het college over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot ProRail.
 • Bespreekt met het college de maatregelen die afgelopen weekend zijn getroffen bij het recreatiegebied aan de Oude Maas inzake de (verkeers)overlast. Hier zijn verkeersregelaars, extra handhaving en is extra reiniging ingezet. Inmiddels zijn ook de nodige fysieke maatregelen getroffen om de overlast structureel terug te dringen.
 • Informeert het college over een autotuning evenement dat afgelopen weekend heeft plaatsgevonden bij het hockeyterrein.
 • Blikt terug op een incident met een kapotte lift in Carnisseveste waarbij iemand een korte tijd in de lift heeft vastgezeten.
 • Heeft een verzoek gehad van een initiatiefnemer voor ruimte voor een moskee in Barendrecht.
Wethouder De Hoop
 • Is vanuit de ZHE-BAR bezig met de uitwerking van het Integraal Zorgakkoord. In dat kader wordt een regiobeeld en een regioplan ontwikkeld.
 • Informeert het college over een verwachte financiële tegenvaller voor 2023 vanuit de GRJR.
 • Sluit komende donderdag samen met Wethouder Stolk aan bij een netwerkbijeenkomst in het kader van basisvaardigheden.
Wethouder Stolk
 • Blikt terug op het VNG-congres en het bezoek van de delegatie uit Louny.
 • Is opnieuw in gesprek gegaan met de directeur van theater Het Kruispunt en de horecaondernemer van Spruit.
Burgemeester Schneider
 • Blikt terug op een rondleiding door Barendrecht door de gemeentesecretaris en specifiek een bezoek aan Café Clementine in de Stationstuinen.
 • Blikt terug op het bezoek van de delegatie uit Louny.
 • Is zaterdag op bezoek geweest bij de korfbalvereniging en jeu de boulesvereniging.

18 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Informeert het college over een overwegend positieve reactie van de OR op zijn brief als WOR-bestuurder.

19 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.

20 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende vergaderingen.

21 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

22 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

23 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

24 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

25 Rondvraag

Wethouder Van der Linden informeert het college over de highlights uit het coalitieakkoord van de Provinciale Staten Zuid-Holland.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 juni 2023.

de secretaris G.J. Bravenboer, en de burgemeester drs. R.E. Schneider