Besluitenlijst vergadering 2 april 2024

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 2 april 2024

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, locogemeentesecretaris
 • de heer J.C. Vervorst LLM, bestuurssecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Presentatie Structuurvisie Detailhandel & Horeca (Han Wieringa)

3 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met een tekstuele wijziging vast.

4 RIB en persbericht regiokantoor politie

Het college overweegt een aanpassing in de raadsinformatiebrief op basis van op te vragen informatie, machtigt burgemeester Schneider de raadsinformatiebrief zo nodig aan te passen en stelt de brieven voor het overige vast.

5 RIB Natuurijsbaan

Het college doet een suggestie voor een aanvulling en onderschrijft voor het overige de in de raadsinformatiebrief geschetste lijn.

6 Brief aan huisartsen

Het college wenst enkele aanpassingen in de brief en besluit de brief opnieuw te agenderen.

7 Gewijzigde vaststelling uitwerkingsplan Vrouwenpolder fase 5

Besluit

 • 1. Het gewijzigde uitwerkingsplan Vrouwenpolder fase 5 vast te stellen.
 • 2. Het gewijzigde uitwerkingsplan Vrouwenpolder fase 5 en bijbehorende stukken zes weken ter inzage te leggen.
 • 3. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

8 Reactie gemeente Barendrecht vervoerplan 2025 RET

Besluit

 • 1. De conceptreactie op het Vervoerplan RET 2025 vast te stellen.
 • 2. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.
 • 3. Wethouder Vermaat te machtigen om de inbreng uit de oriënterende commissie Ruimte van 16 april 2024 te verwerken in de reactie op het Vervoerplan RET 2025 en deze reactie vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

9 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Burgemeester Schneider informeert het college over de overplaatsing van een Oekraïense vluchteling naar Rotterdam.

10 Nevenfuncties en -inkomsten college van burgemeester en wethouders

Het college bespreekt het ambtelijke verzoek om het overzicht nevenfuncties en -inkomsten te actualiseren.

11 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Stolk

 • Meldt dat de organisatie van de halve marathon Barendrecht stopt.
 • Informeert het college over de stand van zaken rond de klokken op het Middeldijkerplein.
 • Heeft een gesprek gehad met bestuursleden van stichting SEDOB, waarin onder meer het teruglopend aantal vrijwilligers aan de orde is geweest.
 • Heeft gesproken met een vaste ontvanger van evenementensubsidie over het eindigen van de subsidie als gevolg van de nog vast te stellen nieuwe subsidieregeling voor evenementen.
 • Informeert het college over de gesprekken over de begroting 2025 van De BedrijfsvoeringsPartner. Deze zal zo spoedig mogelijk worden verzonden, waarna een zienswijzeprocedure volgt.

Wethouder De Hoop

 • Heeft deze week een overleg met de Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht.
 • Zal een boekpresentatie van het boek “Samen Alleen” bijwonen, in het kader van de Autismeweek.
 • Heeft gesproken met de Voedselbank over huisvesting aan de Kruidentuin.
 • Zal een themabijeenkomst over beheersbare jeugdhulp van de Vereniging voor Zuid-Hollandse Gemeenten bijwonen.

Wethouder Van der Linden

 • Blikt terug op geslaagde uitzendingen van RTV Rijnmond over de kaderstelling windenergie Vaanplein en Nieuwsuur over de combinatie van verkoop van betaalbare woningen en lease van een energiesysteem.
 • Blikt terug op een geslaagd bestuurlijk overleg met onder meer de minister van Justitie & Veiligheid (die was verhinderd), de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de VNG, het IPO en de MRDH over verkeersveiligheid. Er zal worden gewerkt aan een hoofdlijnenakkoord.
 • Zal op uitnodiging van wethouder Karremans van Rotterdam de wedstrijd Feyenoord-Ajax bijwonen.
 • Heeft een delegatie van Samsung en Busan Port Authority B.V. ontvangen en rondgeleid door Dutch Fresh Port.

Wethouder Vermaat

 • Heeft een algemene vergadering van aandeelhouders van Stedin bijgewoond.

Burgemeester Schneider

 • Heeft de opening van het nieuwe seizoen van Tennis Vereniging Barendrecht bijgewoond.
 • Is vanaf 3 april 2024 in de ochtend tot donderdag 4 april 2024 in de avond afwezig in verband met het Burgemeesterscongres van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Wethouder Van der Linden zal het crisispiket waarnemen.

12 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Gemeentesecretaris Bravenboer

 • Heeft geen punten ter terugkoppeling.

13 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.

14 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende commissie- en raadsvergaderingen.

15 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Wethouder Van der Linden informeert het college dat nog geen reactie is ontvangen van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde op het voornemen tot uittreden.

16 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

17 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

18 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

19 Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 april 2024

de secretaris G.J. Bravenboer en de burgemeester drs. R.E. Schneider