Besluitenlijst vergadering 19 september 2023

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 19 september 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

Afwezig:

 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast. Wethouder Vermaat is afwezig.

2 Presentatie Toeslagenaffaire Verleden Heden Toekomst Burgemeester Wethouder (Bianca Al mashta, Miranda Vonk)

Het college neemt kennis van de presentatie en spreekt waardering en steun uit voor al het werk dat wordt verzet. Het college nodigt de organisatie uit met voorstellen te komen die de uitvoering van het werk ondersteunen. Daarnaast wordt afgesproken een collegebezoek in te plannen aan het Team Toeslagen.

3 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst vast en wenst een tekstuele aanpassing.

4 VNG Ledenbrief 23/036 – Openstelling vacatures in VNG-bestuur en commissies

Het college neemt kennis van de brief.

5 Programma Bewust Barendrecht Markt 21 september a.s.

Het college neemt kennis van het programma.

6 Agenda ontmoeting colleges Hoeksche Waard – Barendrecht

Het college bespreekt de conceptagenda en wenst enkele aanpassingen in de te bespreken onderwerpen. Daarbij wenst het college inzicht te krijgen in het collegeprogramma en de portefeuilleverdeling.

7 Raadsvragen onderzoek functioneren BOA’s

Het college stelt de brief vast.

8 Reactiebrief MAB Preventief Jeugdbeleid

Het college stelt de brief vast.

9 RIB Gemeente Barendrecht – ProRail

Het college stelt de brief vast.

10 RIB Scenario’s investeringen IDB zwembad

Het college stelt de brief vast en wenst enkele toevoegingen:

 • Een verwijzing op te nemen naar de constructieve gesprekken die hebben plaatsgevonden met het zwembad om tot de scenario’s te komen.
 • Een voorkeur uit te spreken voor scenario 2, met inachtneming van de constructieve gevolgen.
 • De uitgewerkte propositie van scenario 2 als bijlage toe te voegen aan de brief.

Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

11 Evaluatie uitbreiding schoolcontactpersonen

Besluit
 1. De evaluatie schoolcontactpersonen primair en voortgezet onderwijs vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

12 Plan van aanpak 2024 – 2026 Gezond en Actief Leven Akkoord Barendrecht

Besluit
 1. Het plan van aanpak 2024 – 2026 Gezond en Actief Leven Akkoord vast te stellen.
 2. Het plan van aanpak 2024 – 2026 Gezond en Actief Leven Akkoord in te dienen bij de kerngroep VNG / VSG.
 3. Mandaat en machtiging te verlenen aan de wethouders mevrouw De Hoop en mevrouw Stolk om namens het college het plan van aanpak GALA 2024 – 2026 te ondertekenen en in te dienen.
 4. De raadsinformatiebrief Gezond en Actief Leven Akkoord vast te stellen en ter kennisgeving aan de gemeenteraad toe te sturen.

Het college besluit conform het voorstel en wenst in het plan van aanpak een verwijzing te maken naar het in ontwikkeling zijnde programma lucht en geluid.

13 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de stand van zaken.

14 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Van der Linden
 • Blikt vooruit op het collegebezoek aan het Waterschap op 2 oktober. Volgende week zullen het gespreksverslag van het vorige bezoek, de conceptagenda voor 2 oktober en de bespreekpunten vanuit Barendrecht geagendeerd worden.
 • Informeert het college over de voortgang van de gesprekken met GKB en JP
 • Projectontwikkeling inzake de ontwikkeling van woningen aan de rand van de Zuidpolder.
 • Blikt vooruit op het collegebezoek aan Emborion m.b.t. de ontwikkeling van de Stationstuinen.
Wethouder De Hoop
 • Informeert het college over opnieuw oplopende kosten binnen de GRJR. Op dit moment wordt uitgezocht waar deze stijging door komt.
Wethouder Stolk
 • Heeft met de ambtelijke organisatie gesproken over de invulling van maatschappelijke voorzieningen binnen de Stationstuinen.
 • Geeft aan door de griffie te zijn benaderd over het initiatief van de gemeenteraad voor een werkgroep participatie. Afgesproken wordt dat burgemeester Schneider de verantwoordelijk portefeuillehouder op dit terrein is.
 • Bespreekt met het college de mate van ondersteuning van verenigingen bij ontwikkelingen in en rond door verenigingen in bezit zijnde accommodaties.
 • Informeert het college over het aanstaande techniekfestival op 24 oktober.
 • Informeert het college over de evaluatie van het sportgala die onlangs heeft plaatsgevonden.
 • Burgemeester Schneider
 • Informeert het college over de bespreking van de begroting 2024 in het AB VRR, waarbij de zienswijzen van de afzonderlijke gemeenten zijn besproken.
 • Informeert het college over het aanstaande donkere dagen offensief en de acties die samen met de politie worden opgezet.

15 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Informeert het college over het initiatief om voor Barendrechtse medewerkers een welkomstpresentje aan te schaffen. Het college steunt dit initiatief.

16 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.

17 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Wethouder Stolk zal Wethouder Vermaat vanavond vervangen bij de gecombineerde commissie Samenleving en Ruimte.

18 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Wethouder Van der Linden informeert het college over de uitkomsten van het DB NRIJ van 18 september, waarbij hem is aangegeven dat er geen medewerking wordt verleend aan het verzoek om inlichtingen vanuit het college van Barendrecht. Het DB zal dit nog schriftelijk bevestigen.

Wethouder De Hoop informeert het college over het instellen van een Dagelijks Bestuur voor de GGD.

19 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

20 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

21 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten. Het college wenst het overzicht met toezeggingen te agenderen voor een volgende collegevergadering.

22 Rondvraag

 • Wethouder Van der Linden blikt terug op de brand aan het Havenhoofd, waarbij er brand in een elektrische scooter is ontstaan. Burgemeester Schneider zal de mogelijkheden onderzoeken om maatregelen te treffen op dit terrein.
 • Wethouder Van der Linden vraagt aandacht voor de beleidsregels rondom borden bij verkiezingen. Burgemeester Schneider pakt dit op.

Aldus vastgesteld in de vergadering van vergadering van 26 september 2023

de secretaris G.J. Bravenboer, en de burgemeester drs. R.E. Schneider