Besluitenlijst vergadering 19 maart 2024

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 19 mart 2024

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, locogemeentesecretaris
 • de heer J.C. Vervorst LLM, bestuurssecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met enkele tekstuele wijzigingen vast.

3 Afspraken Voorjaarsnota 2025

Het college besluit het document, dat voor de ambtelijke organisatie richtinggevende uitspraken ten behoeve van de voorbereiding van de Voorjaarsnota 2025 bevat, met enkele wijzigingen vast te stellen. Definitieve inhoudelijke besluitvorming zal plaatsvinden bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2025.

4 VNG Ledenbrief 24/006 – Ontwikkelingen opvang asielzoekers en Oekraïners

Het college neemt kennis van de brief.

5 E-mail gedeputeerde provincie Zuid-Holland drs. ir. Anne Koning inzake woningbouwprogrammering Barendrecht

Het college neemt kennis van het verslag van het gesprek tussen wethouder Vermaat en gedeputeerde Koning.

6 Brief GRJR inzake kostenbesparingsmaatregelen

Het college neemt kennis van de brief. Wethouder De Hoop informeert het college over nadere informatie die zij heeft ontvangen van de GRJR over een mogelijk extra financiële tegenvaller. Het college verzoekt de ambtelijke organisatie een brief voor te bereiden aan huisartsen in Barendrecht over hun rol in het verwijzen naar jeugdhulp.

7 Memo opzet tussenevaluatie meerjarenprogramma

Het college stemt in met het memo.

8 Overzicht SR aanbestedingen Barendrecht

Het college neemt kennis van het overzicht en verzoekt de organisatie deze van een nadere duiding te voorzien.

9 RIB Paspoortpiek

Het college onderschrijft de in de raadsinformatiebrief geschetste lijn.

10 RIB en persbericht regiokantoor politie

Het college doet burgemeester Schneider enkele suggesties voor de brief en besluit de brief opnieuw te agenderen in het college van 26 maart 2024.

11 Toezending onderzoeken Verkeersveiligheid en geluidsoverlast op de Kilweg, Leedeweg en Boezemweg

Besluit
 1. De raadsinformatiebrief ten behoeve van toezending van de onderzoeksrapporten naar diverse verkeersmaatregelen op de Kilweg, Leedeweg en Boezemweg vast te stellen en te versturen.

Het college wenst enkele tekstuele aanpassingen in de raadsinformatiebrief en machtigt wethouder Vermaat om deze aanpassingen te verwerken. Het college besluit voor het overige conform het voorstel.

12 ENSIA-verantwoording 2023 Barendrecht

Besluit
 1. De collegeverklaring Barendrecht ENSIA 2023 inzake DigiD en Suwinet vast te stellen.
 2. De verantwoordingsrapportage BAG, BGT, BRO 2023 Barendrecht vast te stellen.
 3. De rapportage informatieveiligheid 2023 Barendrecht vast te stellen.
 4. De LOR (Letter of Recommendation) 2023 voor Barendrecht vast te stellen.
 5. Het uittreksels BRP 2023 Barendrecht en het uittreksel BRP volwassenheid 2023 Barendrecht vast te stellen.
 6. De burgemeester besluit: Het uittreksel Reisdocumenten 2023 Barendrecht vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

13 Benoeming RvT OZHW 2024

Besluit

Het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

De raad voor te stellen:
 1. Mevrouw Den Hollander met terugwerkende kracht per 1 januari 2024 te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting OZHW voor Primair Onderwijs (PO) en Voortgezet Onderwijs (VO).
 2. De brief aan OZHW over het raadsbesluit vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Jaarverantwoording Onderwijsachterstandenbeleid (LEA/vve) 2023

Besluit
 1. De beantwoording op de vragenlijst voor de jaarverantwoording Onderwijsachterstandenbeleid (LEA/vve) 2023 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

15 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Wethouder Vermaat koppelt terug uit de bijeenkomst van de Regionale Regietafel van 15 maart 2024.

16 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Stolk
 • Informeert het college over de stand van zaken met betrekking tot de huisvesting van de Voedselbank.
 • Heeft het BMX Nederlands Kampioenschap voor Clubs bijgewoond.
 • Informeert het college over een principeakkoord met betrekking tot de turnhal.
Wethouder De Hoop
 • Informeert het college over het stopzetten van een subsidie.
 • Zal een bezoek brengen aan de werkconferentie over de samenwerking en aanpak voor mensen met verward en/of onbegrepen gedrag in de regio Rotterdam Rijnmond.
 • Zal het CJG Theatercollege bijwonen.
 • Zal de start van de Groene Duiker, een samenwerking van de GKB-groep en de Kleine Duiker, bijwonen.
 • Zal een voorleeslunch voor senioren van bibliotheek AanZet bijwonen.
Wethouder Van der Linden
 • Blikt terug op een geslaagde bijeenkomst voor nieuwe medewerkers.
 • Informeert het college over een voorval op de Veiligheidspost.
Wethouder Vermaat
 • Informeert het college over de stand van zaken in de gesprekken over de huisvesting van NV BAR Afvalbeheer.
 • Was aanwezig bij de aftrap van de actie Buitenoord Schoon!.
Burgemeester Schneider
 • Meldt dat hij verhinderd is de vergadering van het algemeen bestuur van de MRDH op 5 april bij te wonen. Wethouder Van der Linden zal hem indien mogelijk vervangen.
 • Is uitgenodigd voor een gesprek met de omwonenden van VV Smitshoek.

17 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Gemeentesecretaris Bravenboer
 • Meldt dat drie medewerkers zich kandidaat hebben gesteld voor de ondernemingsraad.
 • Blikt terug op de geslaagde introductiedagen voor nieuwe medewerkers.

18 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.

19 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende commissievergaderingen.

20 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

21 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

22 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

23 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

24 Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 maart 2024,

de secretaris G.J. Bravenboer en de burgemeester drs. R.E. Schneider