Besluitenlijst vergadering 19 december 2023

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 19 december 2023.

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Presentatie op hoofdlijnen Omgevingsprogramma Wonen (Bart Schrijnen)

3 Thema-sessie nieuwe grondstoffenbeleidsplan (Jacob van Leeuwen, Ruud de Prez, Heleen van Ginkel)

4 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijsten vast.

5 Draaiboek Oud en Nieuw 2023-2024

Het college neemt kennis van het draaiboek.

6 Brief Provincie Zuid-Holland inzake financieel toezicht begroting 2024

Het college neemt kennis van de brief.

7 Brief voorbereiding VRR jaarwisseling 2023-2024

Het college neemt kennis van de brief en wenst de brief door te sturen naar de gemeenteraad inclusief een samenvatting van de voorbereidende acties die de gemeente zelf treft.

8 Reactie College Initiatiefvoorstel Kindvriendelijk Barendrecht PvdA

Het college stelt de brief vast en wenst enkele tekstuele aanvullingen. Wethouder De Hoop wordt gemachtigd de brief conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

9 Reactie op brief provincie rond kaderstelling windenergie Vaanplein

Het college stelt de brief vast en wenst een kopie van de brief te versturen aan de convenantpartners van het Bestuurlijk Netwerk Energie.

10 RIB Stand van zaken plaatsingsproces nieuwe organisatie

Het college stelt de brief vast.

11 RIB Verwachte BUIG-resultaat

Het college geeft wethouder De Hoop enkele tekstuele suggesties mee. De wethouder zal deze opmerkingen laten verwerken en de brief versturen.

12 Investering Kruidentuin 10 t.b.v. de herhuisvesting van Stichting Kledingbank Uniek en inrichting van de buitenruimte

Besluit
 1. Het besluit “Investering Kruidentuin 10 t.b.v. de herhuisvesting van de Voedsel-en Kledingbank” van 12 december 2023 in te trekken.
 2. Het pand aan de Kruidentuin 10 ter beschikking te stellen aan de Kledingbank en de Huiskamer voor Oekraïense Vluchtelingen voor een periode van 5 jaren.
 3. De investering voor noodzakelijke aanpassingen van het pand aan de Kruidentuin 10 ten behoeve van de Stichting Kledingbank Uniek en de inrichting van de buitenruimte aan te merken als brandzaak in de zin van de Financiële verordening gemeente Barendrecht 2023 en hiervoor een investeringskrediet van € 40.000,- beschikbaar te stellen.
 4. De financiële gevolgen te verwerken in de jaarrekening 2023 en de eerste tussenrapportage van 2024.

Het college besluit conform het voorstel en wenst in beslispunt 3 en de raadsinformatiebrief expliciet te benoemen dat het college de investering aanmerkt als brandzaak. Wethouder Stolk wordt gemachtigd het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

13 Programma Stedelijk Water 2024-2028

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Het Programma Stedelijk Water Barendrecht 2024-2028 vast te stellen.
 2. Toekomstige rioolvervanging uit te voeren conform variant 1 ‘Klimaat- en toekomstgericht: alleen nog vervangen, niet meer relinen’.
 3. De financiële gevolgen om vanaf 2025 structureel € 1.020.000 extra investeringsbudget beschikbaar te stellen voor rehabilitatie/vervanging wegen, te betrekken bij de integrale afweging in de Voorjaarsnota en Begroting 2025.

Het college besluit conform het voorstel en wenst een tekstuele aanpassing. Daarnaast wenst het college te onderzoeken of er voldoende uitvoeringscapaciteit is voor het programma. Wethouder
Vermaat wordt gemachtigd om het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

14 Aanbieding tot koop Dorpsstraat-Oost 3

Besluit
 1. Het tegenbod voor de verkoop van het pand aan de DOrpsstraat-Oost 3 niet te accepteren en af te zien van het uitbrengen van een verhoogde bieding op basis van de getaxeerde waarde, blijkens taxatierapport ‘Dorpsstraat-Oost 3’ (d.d. 17 november 2023).
 2. Alsnog vrijstelling te verlenen van de aanbiedingsplicht uit artikel 9 sub a van de akte van levering (d.d. 31 december 1991), onder de voorwaarde dat het gemeentelijk monument behouden blijft en wordt gerestaureerd overeenkomstig een goed te keuren restauratieplan en het bepaalde in de
  Erfgoedverordening gemeente Barendrecht;
 3. Een positieve grondhouding in te nemen ten aanzien van het planologisch faciliteren van een maatschappelijke functie in het gemeentelijk monument en het realiseren van een meer passende entree van Park Buitenoord.
 4. De antwoordbrief aan de verkopende partij vast te stellen en te versturen.

Het college stemt niet in met het voorstel en besluit vast te houden aan het collegebesluit van 28 november 2023. Wethouder Vermaat wordt gemachtigd om aan de makelaar te laten weten dat het college vast zal houden aan de koop conform het eerder uitgebrachte bod, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad. De organisatie wordt verzocht een raadsvoorstel voor te bereiden.

15 Speelruimteplan 2024 Barendrecht

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Het Speelruimteplan 2024 Barendrecht vast te stellen.
 2. Vanaf 2024 structureel € 45.000,- extra investeringsbudget beschikbaar te stellen voor een meer beweegvriendelijke inrichting van de buitenruimte voor alle leeftijden en de hieruit voortvloeiende afschrijvingslasten van € 3.800 in 2025 oplopend tot € 45.000 in 2036 te dekken uit de budgetten ‘Bewegen om de hoek’ en ‘meedoen’.
 3. Het benodigde extra investeringsbudget van € 90.000,- vanaf 2028 ten behoeve van de areaaluitbreiding te betrekken in de integrale afweging bij de Voorjaarsnota 2025.
 4. De financiële gevolgen te verwerken in de 1e turap 2024 en de begroting 2025.

Het college besluit conform het voorstel.

16 Groenbeheerplan 2024 – 2028 gemeente Barendrecht

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Het Groenbeheerplan 2024 – 2028 gemeente Barendrecht vast te stellen en het groen te beheren op A-kwaliteit in de centra en op B-kwaliteit in de rest van de gemeente.
 2. Vanaf 2024 structureel € 470.800 over te hevelen van budget dagelijks onderhoud groen naar budget planmatig onderhoud groen.

Het college besluit conform het voorstel.

17 Dienstverleningsovereenkomst Dierenbescherming 2024-2027

Besluit
 1. De Dienstverleningsovereenkomst 2024-2027 Dierenbescherming aan te gaan.
 2. De clustermanager Voorbereiding en Beheer en per 1 januari 2024 de concernmanager Buitenruimte te mandateren de overeenkomst aan te passen en te beëindigen.
 3. De financiële gevolgen te verwerken in de tussenrapportage 2024 en de begroting 2025-2028.
 4. De burgemeester besluit:
  De clustermanager Voorbereiding en Beheer en per 1 januari 2024 de concernmanager Buitenruimte te machtigen de overeenkomst en eventuele wijzigingen op de overeenkomst te ondertekenen.

Het college besluit conform het voorstel.

18 Btw-belaste verhuur ruimten gemeentehuis aan GR BAR-organisatie vanaf 1 januari 2024

Besluit
 1. De bijgesloten (btw-belaste) huurovereenkomst tussen de gemeente Barendrecht en de BARorganisatie vanaf 1 januari 2024 aan te gaan.
 2. De gemeentelijke bijdrage met € 110.500 vanaf 2024 te verhogen, gelijk aan de hoogte van de jaarlijkse huursom.
 3. De financiële gevolgen te verwerken in de 1e tussenrapportage 2024 (per saldo budgetneutraal effect).

Het college besluit conform het voorstel.

19 Reactie op indexering begroting 2025 gemeenschappelijke regelingen

Besluit
 1. Akkoord te gaan met het voorgestelde maximale (regionale) indexeringspercentage van 6,8% als kader voor de begrotingen van de 4 grootste gemeenschappelijke regelingen.
 2. De brief aan het college van Krimpen aan den IJssel, als regionale penvoerder, vast te stellen en te versturen.
 3. De indicatieve financiële gevolgen van deze indexatie mee te nemen in de Voorjaarsnota 2025 ter voorbereiding op de nieuwe (meerjaren)begroting van 2025-2028.

Het college besluit conform het voorstel.

20 Bodemkwaliteitskaart 2023

Besluit
 1. De Bodemkwaliteitskaart Barendrecht 2023 vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

21 Ontwerpbestemmingsplan De Stationstuinen 2e fase

Besluit
 1. Vast te stellen dat voor het bestemmingsplan De Stationstuinen 2e fase geen afzonderlijke MERprocedure behoeft te worden doorlopen omdat er een aanvulling op het MER De Stationstuinen (10 februari 2023) is opgesteld.
 2. In te stemmen met het Crisis- en herstelwet (Chw) bestemmingsplan ‘De Stationstuinen 2e fase’ (planidentificatienummer NL.IMRO.0489.BPBTO20230003-ON1) en deze, onder voorbehoud van vaststelling van het structuurplan Fruitpacking District De Stationstuinen, zes weken ter inzage te leggen.
 3. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel en wenst een kleine tekstuele aanpassing.

22 Ontwerpbestemmingsplan Natuurgoed Ziedewij e.o.

Besluit
 1. Medewerking te verlenen aan een aanvulling op het plan Natuurgoed Ziedewij.
 2. Vast te stellen dat, gezien de vormvrije m.e.r.-beoordeling, geen omvangrijke negatieve milieueffecten aan de orde zijn die een milieueffectrapportage rechtvaardigen.
 3. Een anterieure overeenkomst aan te gaan met de initiatiefnemer.
 4. Het ontwerpbestemmingsplan “Natuurgoed Ziedewij e.o.” zes weken ter inzage te leggen.
 5. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

23 Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Barendrecht

Besluit
 1. Het Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Barendrecht vast te stellen.
 2. De burgemeester besluit:
  Het Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Barendrecht vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

24 Mandaat- en autorisatiebesluiten leerplichtambtenaren en wijkteammedewerkers, toezichthouders sociaal domein en uitvoering Wvggz

Besluit
 1. Het ‘aanwijzingsbesluit leerplichtambtenaren’ vast te stellen.
 2. Het ‘mandaat-en machtingsbesluit voor uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)’ vast te stellen.
 3. De burgemeester besluit:
  Het ‘mandaat-en machtingsbesluit voor uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)’ vast te stellen.
 4. Het autorisatiebesluit ‘Verwerking politiegegevens leerplichtambtenaar’ vast te stellen en daarmee de leerplichtambtenaren autorisatie te verlenen om politiegegevens op te vragen en te verwerken.
 5. De burgemeester besluit:
  Het autorisatiebesluit ‘Verwerking politiegegevens medewerkers wijkteam sociaal domein’ vast te stellen en daarmee deze medewerkers autorisatie te verlenen om politiegegevens op te vragen en te verwerken.

Het college besluit conform het voorstel.

25 Tarievenlijst gemeentelijke accommodaties 2024

Besluit
 1. De Tarievenlijst gemeentelijke accommodaties 2024 vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

26 Meldpunt goed verhuurderschap

Besluit
 1. Een meldpunt goed verhuurderschap in te stellen per 1 januari 2024.
 2. De organisatorische borging en de verdere inrichting van het meldpunt aan de hand van de ervaringen in te vullen.

Het college besluit conform het voorstel.

27 Verkoop gemeentegrond Botter 1

Besluit
 1. De gemeentegrond nabij Botter 1, onderdeel van het perceel kadastraal bekend als gemeente Barendrecht, sectie D, nummer 11959 (ged.), met een oppervlakte van circa 10 m², te verkopen, conform bijgevoegde koopovereenkomst.

Het college besluit conform het voorstel.

28 Ingebrekestelling GKB te Barendrecht

Besluit
 1. GKB Vastgoed BV en GKB Groep BV beiden gevestigd aan de Middelweg 1, 2992 SP te Barendrecht, in gebreke te stellen wegens de niet-nakoming van de contractuele verplichting tot het na 27 november 2016 staken en definitief gestaakt houden van bedrijfsactiviteiten op de kadastrale percelen Barendrecht, sectie C, nummer 2085 en 2137, gelegen Koedoodse Haven te Barendrecht; conform de inhoud van de bijgevoegde ingebrekestellingsbrief aan GKB Vastgoed BV en GKB Groep BV.

Het college besluit conform het voorstel.

29 Subsidieverstrekking Stichting Leergeld Kindpakket in natura

Besluit
 1. Subsidie te verstrekken aan Stichting Leergeld Zuid Holland Midden voor de uitvoering van het kindpakket in natura in 2024 ter hoogte van € 93.909.
 2. De ‘Uitvoeringsovereenkomst Kindpakket in natura Barendrecht 2024’ vast te stellen.
 3. De beschikking subsidieverstrekking Stichting Leergeld Zuid Holland Midden voor het jaar 2024 vast te stellen en te versturen.
 4. De verstrekte subsidie aan Stichting Leergeld Zuid Holland Midden over de jaren 2020 (€ 144.000), 2021 (€ 144.000) en 2022 (144.000) definitief vast te stellen.
 5. De burgemeester besluit:
  De portefeuillehouder minimabeleid te machtigen om de ‘Uitvoeringsovereenkomsten Kindpakket in natura Barendrecht’ vanaf subsidiejaar 2024 te ondertekenen.

Het college besluit conform het voorstel.

30 Tweede wijziging Nadere regels jeugdhulp gemeente Barendrecht 2023

Besluit
 1. De Nadere regels jeugdhulp gemeente Barendrecht 2023 te wijzigen conform bijgevoegd conceptbesluit.

Het college besluit conform het voorstel.

31 Nadere beleidsregels voor de uitvoering van de Wet hersteloperatie toeslagen Barendrecht 2023

Besluit
 1. De Nadere beleidsregels voor de uitvoering van de Wet hersteloperatie toeslagen Barendrecht 2023 vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

32 Organisatieregeling gemeente Barendrecht 2024

Besluit
 1. De Organisatieregeling gemeente Barendrecht 2024 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

33 Continuering BAR-crisisorganisatie

Besluit
 1. De huidige BAR-brede crisisorganisatie in het kader van de warme overdracht voort te zetten tot 1 april 2024 conform het organisatieorganogram.
 2. Mandaat en machtiging te verlenen aan de colleges van de gemeente Ridderkerk en Albrandswaard om medewerkers op te roepen voor de eigen operationele crisisorganisatie, opdrachten en werkinstructies te geven en aan te sturen met de bevoegdheid om onder-mandaat te verlenen aan de burgemeester en de leidinggevenden van de operationele crisisorganisatie.
 3. Het aanwijzen van leidinggevenden en medewerkers, die in dienst zijn van de gemeente
  Barendrecht, voor hun taak en rol in de BAR-crisisorganisatie conform het organogram van de huidige crisisorganisatie.

Het college besluit conform het voorstel.

34 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Wethouder Vermaat blikt terug op de geannuleerde ontmoeting met de Provincie en de gemeente Rotterdam inzake het Zuidelijk Randpark. De wethouder heeft inmiddels contact gehad met gedeputeerde Koning over het vervolg. De ambtelijke organisatie wordt verzocht na het kerstreces met een advies te komen over de vervolgstrategie.

35 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat

Informeert het college over de uitkomsten van de tussenevaluatie van de deelscooters. De wethouder blijft scherp toezien op de naleving van de voorwaarden door de exploitant. Half januari staat er een nieuw evaluatiemoment gepland.

Wethouder Van der Linden

 • Heeft gesproken met Ping Properties ten aanzien van de verbouwing van Carnisse Veste.
  Daarbij is onder andere gesproken over de tijdelijke parkeeroplossing tijdens de verbouwing. Ook is gesproken over de verkeersafwikkeling na de verbouwing.
 • Informeert het college over de te verwachten hogere kosten voor het opruimen van de vervuilde grond aan de Zuider Carnisseweg. De mogelijkheden worden onderzocht om dit anders op te lossen, waaronder de mogelijkheid om de plek af te sluiten en de vervuilde grond voorlopig niet op te ruimen.

Wethouder De Hoop

 • Informeert het college over de voortgang van de CAO-onderhandelingen bij een partner uit het sociaal domein.
 • Is aanwezig geweest bij een vergadering van de Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht in het kader van kennismaking met de nieuwe leden. Ook waren aspirant-leden aanwezig.

Wethouder Stolk

 • Blikt terug op een vuurwerkles die zij heeft bijgewoond.
 • Is tafelgast geweest bij een webinar van het A&O-fonds inzake duurzame inzetbaarheid.
 • Burgemeester Schneider
 • Heeft vorige week met de veiligheidsdriehoek gesproken over cameratoezicht op de Middenbaan, het Havenhoofd en het Doormanplein.

36 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

 • Informeert het college over een personele ontwikkeling.
 • Blikt terug op een geslaagde bijeenkomst met totale management van de nieuwe Barendrechtse organisatie.
 • Blikt terug op een geslaagde afsluitingsbijeenkomst met de BAR-organisatie.

37 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.

38 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende raadsvergadering.

39 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

40 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

41 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

42 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

43 Rondvraag

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 januari 2024,

de secretaris, G.J. Bravenboer

de burgemeester, drs. R.E. Schneider