Besluitenlijst vergadering 18 april 2023

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 18 april 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Aanwezigheid Ronald Schneider: 09.30 – 10.30 uur

Geen aanvullende informatie.

3 Presentatie “verkenning lange termijn strategie opvang asielzoekers, statushouders,
Oekraïners’’ (Rik Peters, Daniel Ratzon, Gertjan Veneberg)

Geen aanvullende informatie.

4 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijsten vast.

5 Voorbereidingsbesluit regulering supermarkten Barendrecht

Het college besluit conform het voorstel.

6 Brief GR Nieuw Reijerwaard inzake kavel I3 Rungis/Meeder/Fresh2You

Het college neemt kennis van de brief en verzoekt de organisatie een reactie voor te bereiden waarin wordt aangegeven dat aan het verzoek van de GR Nieuw Reijerwaard wordt voldaan.

7 Collegebrief afhandeling motie 2022-035 IJsvrij Barendrecht

Het college besluit de brief aan te houden.

8 RIB vestigingsplannen ALDI

Het college stemt in met de brief.

9 RIB O&F plan/financieel spoor BAR

Het college stemt in met de brief.

10 Kadernota 2024 VRR

Het college stemt in met de brief.

11 Beroep tegen bestemmingsplan ‘Buijtenland van Rhoon 2021’ in Albrandswaard

Besluit
 1. Beroep in te stellen bij de Raad van State tegen de horecavoorziening Graaf van Portland in het bestemmingsplan ‘Buijtenland van Rhoon 2021′ in Albrandswaard.
 2. Advocate mevrouw L. Hoenselaar van kantoor Weebers Vastgoed Advocaten N.V. met recht van substitutie te machtigen om de gemeente Barendrecht te vertegenwoordigen in genoemde beroepsprocedure en om al datgene te doen wat voor de behandeling van deze procedure noodzakelijk is, waaronder het indienen van een beroepsschrift en het optreden tijdens de zitting bij de Raad van State.
 3. Eventuele voorbereidings- en proceshandelingen van genoemde advocate te bekrachtigen.
 4. De gemeenteraad te informeren over dit besluit door vaststelling van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Het college besluit conform het voorstel.

12 Verordening gemeentelijke onderscheidingen Barendrecht 2023
Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De Verordening gemeentelijke onderscheidingen Barendrecht 2023 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

13 Uitvoering Wet hersteloperatie toeslagen

Besluit
 1. Besluit tot wijziging mandaatbesluitregeling van de gemeente voor de BAR-organisatie ten behoeve van de Wet hersteloperatie toeslagen vast te stellen.
 2. “Beleid voor de uitvoering van de Wet hersteloperatie toeslagen” vast te stellen.
 3. Het mandaatbesluit voor functionarissen Sociaal Domein (van de BAR-organisatie) voor aanvragen en afwikkelen subsidie in het kader van de Wet hersteloperatie toeslagen vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Woonvisie Barendrecht 2023-2027

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De Woonvisie Barendrecht 2023-2027 vast te stellen.

Het college besluit het voorstel aan te houden en wenst de nodige tekstuele aanpassingen:

 • De huisstijl van het stuk naar de huisstijl van Barendrecht omzetten.
 • De juiste aantallen noemen in het voorstel m.b.t. het aantal ingevulde enquêtes.
 • Aan het raadsvoorstel de nota van beantwoording, de resultaten van de enquête en de reactie van de provincie op het regioakkoord Rotterdam 2022 toevoegen en hierover geen aparte raadsinformatiebrief te sturen.
 • Op pagina 8 een tekstuele toevoeging te doen t.a.v. de instroom van asielzoekers.

Het college wenst het voorstel volgende week opnieuw te agenderen.

15 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de stand van zaken. Er is geconstateerd dat ten onrechte in de media wordt gesproken over reeds in gang gezette in de plaatsstelling t.a.v. de huisvesting van statushouders. Barendrecht heeft een vooraankondiging gehad en heeft nu de tijd tot 1 juli om de achterstand in te lopen. Naar verwachting wordt de achterstand per 1 juli volledig weggewerkt. Komende week zal een raadsinformatiebrief worden voorbereid om de raad over de laatste stand van zaken te informeren.
Het college blikt tevens terug op het gesprek met de provincie en de gemeente Rotterdam inzake het Zuidelijk Randpark. De provincie zal zich beraden over de verschillende standpunten van de gemeenten.

16 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Informeert het college over een mogelijke aanvraag van een voorlopige voorziening inzake het verkeersbesluit Doormanplein.
 • Informeert het college over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de verwijdering van de dieren in de buurttuin aan de Kempenaar.
Wethouder Van der Linden
 • Heeft gister gesproken met de horecaondernemers over het concept terrassen- en horecabeleid. Aangezien er nog de nodige vragen leven wordt er meer tijd voor genomen om tot een definitief stuk te komen. Een stuk met draagvlak onder alle partners.
 • Informeert het college over gesprekken met Rijkswaterstaat inzake het gebruik van het bouwdok voor Aquarendrecht.
 • Is op bezoek geweest bij het in aanbouw zijnde nieuwe distributiecentrum van Albert Heijn. Na aanleiding van zijn bezoek heeft hij enkele signalen ontvangen inzake overlast van verlichting. Hier heeft hij inmiddels aandacht voor gevraagd.
 • Heeft namens Wethouder Vermaat een brainstorm met de provincie bijgewoond over de toekomst van het winkelgebied. De provincie komt met een advies.
Wethouder De Hoop
 • Heeft gisteren een stuurgroep ketenzorg dementie bijgewoond. Er is afgesproken om deze stuurgroep op te heffen, aangezien de ketenzorg nu goed functioneert en onderdeel is geworden van het ISA-akkoord.
 • Is met wethouder Stolk op bezoek geweest bij Stichting Bram in basisschool de Botter in Ridderkerk.
 • Is aangesloten bij een activiteit van de buurtagenda Vrijenburg. Daarbij is aandacht gevraagd voor het herstel van de stoepen na de aanleg van glasvezel. Wethouder Vermaat pakt dit signaal op.
 • Blikt vooruit op de kick-off van het project Bewust Barendrecht, die op 19 april gepland staat.
Wethouder Stolk
 • Is verzocht burgemeester Attema op te volgen in de BSGO.
 • Informeert het college over een incident bij zwemschool Swimmin van afgelopen weekend.
 • Bespreekt met het college de geplande ondertekening van de aanneemovereenkomst inzake de realisatie van de onderwijscampus. Het college mandateert wethouder Stolk om te besluiten tot het aangaan van de aanneemovereenkomst die betrekking heeft op de realisatie van de onderwijscampus aan de Dierensteinweg 2. De burgemeester machtigt wethouder Stolk om de aanneemovereenkomst te ondertekenen.
Burgemeester Veldhuijzen
 • Informeert het college over de laatste ontwikkelingen m.b.t. de verplaatsing van ProRail.
 • Blikt terug op de paasviering bij Oekraïense vluchtelingen waar hij bij aanwezig is geweest.
 • Is op bezoek geweest bij de brandweer.
17 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Blikt terug op de sessies met medewerkers inzake het Barendrechtse O&F-plan.

18 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college bespreekt de afgelopen commissievergaderingen.

19 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college bespreekt de komende raads- en commissievergaderingen.

20 Terugkoppeling uit verbonden partijen
 • Het college blikt terug op bijeenkomsten met verbonden partijen.
 • Wethouder De Hoop heeft de stuurgroep jeugdbescherming bijgewoond. Er wordt vanuit de stuurgroep door KPMG onderzoek gedaan naar verbeteringen in de jeugdbeschermingsketen.
 • Wethouder De Hoop zal aanstaande vrijdag bij de ALV van de M50 aanwezig zijn.
21 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

22 Ingekomen uitnodigingen

Niet van toepassing.

23 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

24 Rondvraag

Geen vragen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 april 2023

de secretaris G.J. Bravenboer, en de burgemeester drs. G. Veldhuijzen