Besluitenlijst vergadering 17 januari 2023

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 17 januari 2023.

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Presentatie Inwonerspanel (Frank Doolaard, Shona Dickson): 11.00 – 11.45

Geen aanvullende informatie.

3 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met enkele aanpassingen vast.

4 Nevenfunctieregister College van B&W Barendrecht

Het college wenst enkele aanpassingen en toevoegingen in het overzicht. Na aanpassing wordt het overzicht rondgestuurd voor een laatste controle.

5 RIB decembercirculaire 2022 Gemeentefonds

Het college wenst een nadere duiding in de brief onder het kopje energietoeslag. Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

6 Nadere regels jeugdhulp 2023 Barendrecht

Besluit
 • De nadere regels jeugdhulp gemeente Barendrecht 2023 met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

7 Aanwijsbesluit Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT) 2023 Barendrecht

Besluit
 1. De medewerkers van het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT) aan te wijzen als toezichthouder voor de genoemde verordeningen en wetten.
 2. De procesregisseur van het ROBT te machtigen om namens de gemeente de benodigde legitimatiepassen af te geven en te ondertekenen.
 3. Dit besluit in werking te laten treden op de dag na publicatie van het besluit.
Burgemeester besluit

1. De medewerkers van het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT) aan te wijzen als toezichthouder voor de genoemde verordeningen en wetten.

Het college besluit conform het voorstel.

8 Zienswijze strategische agenda MRDH

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De zienswijze op de Strategische Agenda MRDH vast te stellen.
 2. Met de zienswijze aandacht te vragen voor een strategische agenda:
 • Waarbij doelstellingen goed zijn geformuleerd waardoor monitoring en bijsturing mogelijk zijn en bijdragen aan de brede welvaart via de twee pijlers van de MRDH: economie en bereikbaarheid.
 • Waarbij de Barendrechtse belangen binnen de regionale context worden vertegenwoordigd. Het college wenst enkele aanpassingen in de zienswijze. Burgemeester Veldhuijzen wordtgemandateerd om het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

9 Impulsregeling winkelgebied Carnisse Veste

Besluit
 1. In te stemmen met bijgevoegde subsidieaanvraag ‘impulsaanpak winkelgebieden’ voor winkelcentrum Carnisse Veste.

Het college besluit conform het voorstel.

10 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de stand van zaken. Wethouder Vermaat gaat volgende week in gesprek met de provincie over de taakstelling huisvesting statushouders.

11 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Van der Linden
 • Blikt terug op de nieuwjaarsreceptie van VBO.
 • Informeert het college over het verloop van de bewonersbijeenkomst over flexwoningen aande Maasstraat.
 • Bespreekt de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van de Stationstuinen.
Wethouder Vermaat
 • Heeft vorige week de regionale tafel wonen bijgewoond. Daarbij is gesproken over het Regioakkoord en het aantal te bouwen betaalbare woningen door de verschillende gemeenten.
 • Informeert het college over de laatste stand van zaken m.b.t. de proef voor terrasuitbreiding aan het Doormanplein.
 • Bespreekt met het college de laatste stand van zaken m.b.t het verbod op de inname van bedrijfsafval bij het afvalaanbiedstation. De verwachting is dat dit tot 5 – 10% minder afval bij aanbiedstation gaat leiden.
Wethouder Stolk
 • Informeert het college over besprekingen met de bibliotheek inzake een mogelijk financieeltekort.
 • Heeft afgelopen weekend een korfbal- en basketbalwedstrijd bezocht.
 • Heeft tijdens de nieuwjaarsreceptie VBO gesproken over het idee om nieuwe ondernemerseen welkomstpakket aan te bieden.
 • Bespreekt de ontwikkelingen met betrekking tot de verhuizing van Lentiz.
 • Informeert het college over aanstaande stakingen in grote steden inzake de CAO-onderhandelingen.
 • Zou graag met het gehele college meedoen aan de voorleesweek. De organisatie wordtverzocht dit te organiseren.
Wethouder De Hoop
 • Heeft gesproken met wethouder Achbar van Rotterdam over het tekort aan huisartsen enmogelijk slimmer gebruik van de grensgebieden tussen Rotterdam en Barendrecht.
 • Informeert het college over de naamswijziging van de WMO-adviesraad naarMaatschappelijke Adviesraad.
 • Bespreekt met het college de laatste stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling vanBorgstede. Inmiddels is Pameijer elders gehuisvest en zijn alle juridische plooiengladgestreken. De inrichting komt naar verwachting in maart.
 • Heeft aanstaande maandag een bijeenkomst over preventief jeugdbeleid metmaatschappelijke partners.
 • Heeft kennisgemaakt met Stichting Laxmi.
Burgemeester Veldhuijzen
 • Bespreekt met het college het weekend met de gemeenteraad.
 • Blikt terug op de afgelopen stuurgroep BAR.
 • Heeft een bijeenkomst over ondermijning bij de Provincie bijgewoond.

12 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Informeert het college over de invulling van het voorzitterschap van de directieraad.

13 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college bespreekt de afgelopen vergaderingen.

14 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende vergaderingen.

15 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de aankomende vergaderingen van verbonden partijen.

16 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

17 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

18 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

19 Rondvraag

Geen vragen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 januari 2023

de secretaris, G.J. Bravenboer

de burgemeester, drs. G. Veldhuijzen