Besluitenlijst vergadering 16 mei 2023

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 16 mei 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris
 • de heer J.C. Vervorst LLM, bestuurssecretaris

Afwezig:

 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris

1. Opening en vaststelling agenda

Het college besluit punt 5 van de conceptagenda af te voeren en stelt de agenda voor het overige vast.

2. Presentatie “woonruimteverdeling en de toewijzing en voorrang voor Barendrechters” (Monique de Jonge

Geen aanvullende informatie.

3. Doelenbomen en indicatoren begroting 2024 (Michiel Jabaaij, Koen Suijkerbuijk)

4. Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst vast.

5. Transformatie Zuideinde 57-79 Barendrecht (Klaverbladpanden)

Het college besluit het agendapunt af te voeren.

6. VNG Ledenbrief 23/017 – Bekendmaking voorgedragen kandidaten VNG-bestuur en commissies

Het college neemt kennis van de brief.

7. Reactie OR adviesaanvragen O&F plannen en functieboeken BD, AW, RK en BAR nieuwe stijl

Het college neemt kennis van de reactie van de Ondernemingsraad.

8. Collegebrief informateur en onderhandelaars provincie Zuid-Holland

Het college stemt in met de brief en verzoekt de organisatie een afschrift van de brief te versturen naar de gemeente Ridderkerk en de gemeente Rotterdam.

9. Beantwoording schriftelijke vragen EVB straataanzicht Rivierenbuurt

Het college stemt in met de brief en wenst twee tekstuele aanpassingen. Wethouder Vermaat wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging op te laten stellen en te versturen.

10. Reactie op advies MAB inzake opbouw nieuwe organisatie

Het college stemt in met de brief.

11. Brieven beantwoording schriftelijke vragen PvdA/VVD/EVB inzake kermis

Het college stemt in met de brieven.

12. Voorjaarsnota 2024

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De voorjaarsnota 2024 vast te stellen en deze als uitgangspunt te nemen voor de verdere samenstelling van de begroting 2024 – 2027.
 2. De conceptversie van de doelenbomen als uitgangspunt te hanteren voor het opzetten van de beleidsprogramma’s van de begroting 2024.

Het college wenst nog enkele aanpassingen in de Voorjaarsnota 2024 en besluit het voorstel opnieuw te agenderen voor de collegevergadering van 23 mei 2023.

13. Verordening Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht 2023

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De Verordening Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht 2023 vast te stellen.
Het college besluit:
 1. Voor de uitvoering van werkzaamheden en ondersteuning van de MAB per 2023 structureel € 21.500 vanuit het budget Wmo begeleiding PGB naar het budget Wmo uitvoering over te hevelen.
 2. De Regeling Wmo-adviesraad Barendrecht in te trekken.
 3. De antwoordbrief aan de Maatschappelijke Adviesraad vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

14. Zienswijze ontwerpbegroting 2024 DCMR

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van DCMR Milieudienst Rijnmond vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

15. Straatnaamgeving inbreilocatie Dorpzicht

Besluit
 1. Ten behoeve van de inbreilocatie t.h.v. 1e Barendrechtseweg 92a de straatnaam ‘Johannes Nolenstraat’ vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel. De portefeuillehouder zegt toe de mogelijkheden rondom een straatnamencommissie verder te onderzoeken.

16. Zienswijze 1e Begrotingswijziging 2023 en Begroting 2024 VRR

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) vast te stellen en in te dienen.

Het college stemt in met het voorstel en wenst een tekstuele aanpassing in de conceptzienswijze. Burgemeester Veldhuijzen wordt gemandateerd om de stukken conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

17. Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de stand van zaken.

18. Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder De Hoop
 • Zal een bezoek brengen aan verpleeghuis De Elf Ranken vanwege zijn 50-jarig bestaan.
 • Zal deelnemen aan een consultatiesessie van de VNG over de Hervormingsagenda Jeugd.
 • Heeft kennisgemaakt met de nieuwe bestuurder van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond.
Wethouder Stolk
 • Heeft een verzoek ontvangen voor een expositie in het gemeentehuis ter gelegenheid van Keti Koti en heeft de initiatiefnemers verzocht vooral in te zetten op een bredere doelgroep.
 • Heeft de startbijeenkomst over het Integraal Accommodatieplan bijgewoond.
 • Gaat in gesprek met de betrokkenen over de klokken aan het Middeldijkerplein.
Wethouder Van der Linden
 • Informeert het college dat een externe meeloopt met de boa’s. Er volgt nog een kennismaking met bestuurders en Bureau Bestuursondersteuning. Voor de zomer wordt de eerste terugkoppeling verwacht.
 • Verzoekt het college alert te zijn op dossiers met aspecten van ruimtelijke ordening.
Wethouder Vermaat
 • Informeert het college over de behandeling van de verzoeken om een voorlopige voorziening bij de rechtbank Rotterdam met betrekking tot het Doormanplein.
 • Informeert het college over een gesprek met de initiatiefnemers van de kippentuin aan de Kempenaar.
Burgemeester Veldhuijzen
 • Heeft het afscheid van de vorige burgemeester van Ridderkerk en de installatie van de nieuwe burgemeester van Ridderkerk bijgewoond.
 • Heeft volgende week een kennismakingsgesprek met de nieuwe burgemeester van Ridderkerk.
 • Informeert het college over de stand van zaken rondom ProRail.

19. Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Adjunct-gemeentesecretaris Van Zanten informeert het college over een activiteitenkalender, op basis waarvan medewerkers kennis kunnen maken met de nieuwe Barendrechtse organisatie.

20. Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.

21. Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende vergaderingen.

22. Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

23. Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

24. Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

25. Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

26. Rondvraag

Geen vragen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 23 mei 2023

de secretaris G.J. Bravenboer, en de burgemeester drs. G. Veldhuijzen