Besluitenlijst vergadering 16 januari 2024

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 16 januari 2024

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris
 • de heer J.C. Vervorst LLM, bestuurssecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met enkele tekstuele aanpassingen vast.

3 Jaarplan 2024 Professionalisering van de boa

Het college neemt kennis van het conceptjaarplan en wenst deze samen met het jaarverslag boa 2023 ter vaststelling opnieuw te agenderen.

4 Brochure leergang Zuid-Holland

Het college neemt de brochure ter kennisgeving aan.

5 Verzoek ondersteuning oproep ander beleid 3 hectare kaart provincie

Het college besluit de oproep te ondersteunen.

6 Brief m.b.t. zienswijze wijziging GR NRIJ

Het college stelt de brieven vast.

7 RIB Energietoeslag in Decembercirculaire 2023 – korte toelichting stand van zaken

Het college stelt de brief vast.

8 RIB en reactiebrief CBV Binnenland

Het college wenst enkele tekstuele aanpassingen in de brieven en machtigt wethouder Stolk deze aan te passen en te versturen.

9 Benoeming en aftreden sportraadleden

Besluit
 1. De heren P. Flooren, A. Langstraat en J. Vis te benoemen als nieuwe leden van de Sportraad
  Barendrecht per 1 april 2024 en hiervoor de benoemingsbrieven te versturen.
 2. In verband met het aftreden van de heren W. de Boom en B. van der Hee als lid van de Sportraad Barendrecht per 31 maart 2024 de aan hen gerichte dankbrieven vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

10 Mandaat- en Machtigingsbesluit Barendrecht aan Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2024

Besluit
 1. Het Mandaat- en Machtigingsbesluit Barendrecht aan Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2024 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

11 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Wethouder Vermaat koppelt terug uit de bijeenkomst van de Regionale Regietafel van 12 januari 2024.

12 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Stolk
 • Heeft gesproken met stichting Kantine Lagewei en The Flying Shuttle over ontwikkelingen in ledenaantallen en omzet.
 • Heeft de kick-off van Walking Basketbal bijgewoond.
 • Heeft een optreden van harmonievereniging Barendrecht bijgewoond.
 • Heeft deelgenomen aan workshops van KunstCreatief Barendrecht in het kader van Bewust Barendrecht.
 • Blikt vooruit op de Barendrechtse Bedrijvenmarkt op 25 januari 2024 van Stichting Onderwijs en Bedrijfsleven.
Wethouder De Hoop
 • Heeft kennisgemaakt met diverse medewerkers en vraagt aandacht voor de benodigde ICT faciliteiten. Gemeentesecretaris Bravenboer zegt toe hierop toe te zien.
 • Heeft met burgemeester Schneider en wethouder Vermaat een diner met Oekraïners bijgewoond.
 • Heeft met vertegenwoordigers van de Jumbo gesproken over activiteiten in het kader van Bewust Barendrecht.
Wethouder Van der Linden
 • Informeert het college over de stand van zaken met betrekking tot de vernieuwing van de blauwe strepen in de blauwe zone in het stationsgebied.
 • Is benaderd door bewonersgroepen over het mogelijk te realiseren kunstgrasveld van VV Smitshoek.
 • Heeft gesproken met CBRE Investment Management, dat woningen bezit in Barendrecht. CBRE staat ervoor open voorrang voor Barendrechters op te nemen in het toewijzingssysteem van woningen.
 • Is geïnformeerd door Rijkswaterstaat over de planning van de realisatie van geluidsarm asfalt op de A15.
 • Blikt terug op de nieuwjaarsreceptie van VBO Fresh Port.
Wethouder Vermaat
 • Heeft een bestuurscommissie van de MRDH bijgewoond. Daarin is onder meer gesproken over aanvullend vervoer, zoals deelauto’s en deelscooters.
 • Informeert het college over de laatste stand van zaken in de gesprekken met ProRail.
 • Heeft met burgemeester Schneider en wethouder De Hoop een diner met Oekraïners bijgewoond.
Burgemeester Schneider
 • Heeft het Nieuwjaarsconcert van de gemeente Rotterdam bijgewoond.
 • Heeft met wethouder De Hoop en wethouder Vermaat een diner met Oekraïners bijgewoond.
 • Blikt terug op de geslaagde nieuwjaarsreceptie.

13 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Gemeentesecretaris Bravenboer
 • Meldt dat enkele ICT-gerelateerde problemen zo spoedig mogelijk worden opgelost.

14 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergadering.
De commissie Algemene Zaken & Financiën heeft op 15 januari 2024 het raadsvoorstel “Investeringskrediet t.b.v. koop Dorpsstraat-Oost 3” behandeld. Tijdens de behandeling is een amendement aangekondigd, dat naar verwachting een meerderheid in de raad geniet, met als strekking het beroep van de verkoper gegrond te verklaren en alsnog een vrijstelling te verlenen. Naar aanleiding daarvan besluit het college, om onnodig wachten voor de verkoper en beoogd kopers te voorkomen:

 1. het besluit van 19 december 2023, strekkende tot weigering verlening vrijstelling, in te trekken;
 2. alsnog een vrijstelling te verlenen;
 3. hierover een raadsinformatiebrief te versturen;
 4. wethouder Vermaat te machtigen dit besluit op schrift te stellen en aan de verkoper en de raad te versturen.
 • Wethouder Vermaat meldt dat hij dit besluit mondeling in een al gepland gesprek op 16 januari 2024 aan de beoogd kopers zal mededelen.
 • Wethouder Van der Linden verzoekt de ambtelijke organisatie een notitie voor te bereiden over handhaving van erfgoedvoorschriften.

15 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende commissievergaderingen.

16 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

17 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

18 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

19 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

20 Rondvraag

Wethouder Stolk vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de begrotingsscan zoals aangeboden door de provincie Zuid-Holland. Wethouder Van der Linden meldt dat de provincie deze scan zal uitvoeren en een presentatie over de systematiek zal verzorgen aan de gemeenteraad.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 januari 2024,

de secretaris G.J. Bravenboer, de burgemeester drs. R.E. Schneider