Besluitenlijst vergadering 16 april 2024

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 16 april 2024

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, locogemeentesecretaris
 • de heer J.C. Vervorst LLM, bestuurssecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

Wethouder Stolk is niet aanwezig bij de behandeling van agendapunten 1 tot en met 9 en 11 tot en met 14.

Locogemeentesecretaris Van Zanten is niet aanwezig bij de behandeling van agendapunt 10

2 Vaststelling besluitenlijst

Het college voegt het besluit zoals opgenomen in de concept niet-openbare besluitenlijst toe aan de openbare besluitenlijst en stelt deze voor het overige vast.

3 VNG Ledenbrief 24/009 – Samenwerken met de Handreiking flexibele arbeidsinzet gemeentelijke sector

Het college neemt kennis van de brief.

4 VNG Ledenbrief 24/011 – Gemeentefinanciën in Voorjaarsnota 2024

Het college neemt kennis van de brief.

5 RIB Vragen over jeugdhulp (ter kennisname)

Het college neemt kennis van de brief.

6 RIB huisvesting zorginstelling

Het college stelt de brief vast. Wethouder Van der Linden informeert het college over de laatste stand van zaken.

7 RIB Brand recreatieboerderij De Kleine Duiker

Het college wenst enkele aanpassingen in de brief, machtigt burgemeester Schneider om de brief aan te passen en stelt de brief voor het overige vast.

8 Aanbesteding Sociaal Medische Advisering

Besluit

 • 1. De ‘aanbestedingsleidraad Sociaal Medische Advisering’ met bijbehorende bijlagen vast te stellen.
 • 2. Het ‘Aanwijzingsbesluit medische adviseurs voor de Leerplichtwet 1969’ vast te stellen.
 • 3. In de tussenrapportage 2024 € 40.000 incidenteel extra budget op te nemen voor Sociaal Medische Advisering.

Het college besluit aan beslispunt 3 toe te voegen dat het gaat om incidenteel budget en de tussenrapportage 2024, en besluit voor het overig conform het voorstel.

9 Lokale Inclusie Agenda Barendrecht

Besluit

 • 1. De Lokale Inclusie Agenda Barendrecht vast te stellen.
 • 2. De antwoordbrief op het gevraagde advies van de Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht vast te stellen en te versturen.
 • 3. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit het voorstel aan te houden.

10 Memo proces benoeming en functieprofiel gemeentesecretaris/algemeen directeur

Het college stemt in met het voorgestelde proces en functieprofiel.

11 Benoeming lid Maatschappelijke Adviesraad 2024

Besluit

 • 1. De heer H. (Hans) Koeze te benoemen tot lid van de Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht.
 • 2. Hiervoor de benoemingsbrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

12 Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2024

Besluit

De raad voor te stellen:

 1. De Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2024 vast te stellen.

Het college wenst een tekstuele aanpassing in het voorstel en machtigt wethouder Vermaat om deze aanpassingen te verwerken. Het college besluit voor het overige conform het voorstel.

13 Grondruil Borgstede

Besluit

 1. De twee koopovereenkomsten met Woonzorg voor grondruil rondom zorgcomplex Borgstede aan te gaan.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Besluit centrale stemopneming door gemeentelijk stembureau tijdens de Europees Parlementsverkiezing 2024

Besluit

 1. Het Besluit centrale stemopneming door het gemeentelijk stembureau tijdens de Europees Parlementsverkiezing 2024 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

15 Zienswijze Begroting 2025 DBP

Besluit

De raad voor te stellen:

 1. De zienswijze op de conceptbegroting 2025 van De BedrijfsvoeringsPartner vast te stellen en te versturen.
 2. De financiële consequenties te verwerken in de programmabegroting 2025.

Het college besluit conform het voorstel.

16 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Wethouder Vermaat informeert het college over een gesprek met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

17 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder De Hoop

 • Heeft een bijeenkomst bijgewoond van het Rijnmonds Arbeidsmarkt Perspectieffonds.
 • Meldt dat het Stichting Diaconaal Fonds voor Bijzondere Noden Barendrecht heeft verzocht om intensivering van het contact met de wijkteams.

Wethouder Van der Linden

 • Heeft gesproken met Gebr. Blokland over een omgevingsvergunning voor woningen en heeft daarin gevraagd of het energiesysteem onderdeel uitmaakt van de aanvraag.
 • Informeert het college over een pilot voor een bewaakte fietsenstalling bij het Achterom. Hierover zullen omwonden worden geïnformeerd en zal een raadsinformatiebrief worden verstuurd.
 • Heeft gesproken met Duinweide Investeringen N.V. over de detailhandelsvisie. Duinweide heeft een contra-expertise uit laten voeren met betrekking tot de cijfers in de detailhandelsvisie. Wethouder Van der Linden heeft Duinweide uitgenodigd deze beschikbaar aan de gemeente te stellen.

Wethouder Vermaat

 • Informeert het college over de actualisatie van de vermelding van zijn nevenfuncties op de gemeentelijke website.
 • Meldt dat het fonds voor startersleningen is uitgeput. De organisatie werkt aan een raadsvoorstel om hiervoor aanvullend budget beschikbaar te stellen.
 • Is door Stedin geïnformeerd over het bijplaatsen van transformatorhuisjes. Hierover zal nadere informatie worden verstrekt.
 • Heeft de derde van drie bijeenkomsten met de klankbordgroep afval Buitenoord bijgewoond. Er zal een raadsinformatiebrief worden verstuurd over participatie in afvalbeleid. Er volgt een vergelijkbaar traject met andere wijken.
 • Heeft een bezoek gebracht aan bewoners van ’t Weerom over parkeerruimte. Er zal een vervolggesprek plaatsvinden.

Wethouder Stolk

 • Informeert het college over het langdurig afgaan van het brandalarm in de Watertoren tijdens een bruiloft. De piketafspraken ten behoeve van de ambtenaar van de burgerlijke stand zullen worden geëvalueerd.
 • Heeft een verzoek gekregen van de Hockeyclub Barendrecht om de lichtmasten extra te keuren. Na inventarisatie is besloten niet op dit verzoek in te gaan.
 • Informeert het college over gesprekken met SO Randstad over de bijdrage van de vernieuwbouw locatie Dierenstein.

Burgemeester Schneider

 • Blikt terug op de brand bij De Kleine Duiker en informeert het college over de laatste stand van zaken.
 • Zal op hun verzoek een gesprek hebben met enkele omwonenden van Voetbalvereniging Smitshoek.

18 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Gemeentesecretaris Bravenboer

 • Blikt terug op een geslaagde kwartaalbijeenkomst met medewerkers.

19 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.

20 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende commissie- en raadsvergaderingen.

21 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

22 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

23 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

24 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

25 Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 april 2024

de secretaris G.J. Bravenboer en de burgemeester drs. R.E. Schneider