Besluitenlijst vergadering 15 augustus 2023

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 15 augustus 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris
 • de heer J.C. Vervorst LLM, bestuurssecretaris

Afwezig:

 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • mevrouw M. Stolk, wethouder

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met een enkele aanpassing vast.

3 Memo huurindexatie huisartsen en kinderopvang

Het college neemt kennis van het memo en onderschrijft de lijn die daarin wordt voorgesteld.

4 GS goedkeuring verordening rechtspositie raads- en commissieleden Barendrecht 2023

Het college neemt kennis van de brief.

5 Brief aan het college van B&W over het proces van ons bod op de nieuwe Woonvisie 2023-207

Het college neemt kennis van de brief.

6 Huisvestingswet: huisvesting vergunninghouders

Het college neemt kennis van de brief.

7 Overzichten Woo-verzoeken

Het college neemt kennis van de overzichten.

8 Afbraak ouderenzorg

Het college neemt kennis van de brief.

9 Start MRDH-support

Het college neemt kennis van het memo.

10 RIB klachtenregelingen 2022

Het college stelt de brief vast.

11 RIB Stand van zaken speerpunten afval

Het college besluit de brief aan te houden en opnieuw te agenderen voor de collegevergadering van 22 augustus 2023.

12 Verrekening neveninkomsten (oud-)bestuurders

Besluit
 1. Een bedrag van € 8.198,15 over het jaar 2022 te verrekenen met de bezoldiging bij de heer L.P. van der Linden.
 2. Niet tot verrekening over 2022 over te gaan met betrekking tot de overige (oud-)bestuurders omdat op hen geen verrekenplicht van toepassing is.

De leden van het college nemen niet deel aan de beraadslaging en de stemming voor zover het hun neveninkomsten betreft.

Het college besluit conform het voorstel.

13 Stemadvies Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota cao Gemeenten 2024

Besluit
 1. Een positieve stem uit te brengen op de arbeidsvoorwaardennota van de VNG als inzet voor de nieuwe cao Gemeenten 2024.
 2. De burgemeester besluit:
  Gemeentesecretaris Bravenboer te machtigen de stem uiterlijk vrijdag 8 september 2023 om 12.00 uur uit te (laten) brengen.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de laatste stand van zaken.

15 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Informeert het college over de onderhandelingen met ProRail.
 • Meldt dat de woningen aan de Talmaweg alle zijn toegewezen aan inwoners van Barendrecht.
  Wethouder Van der Linden
 • Informeert het college over ontwikkelingen met betrekking tot over de vestigingsplannen van een ALDI-supermarkt nabij de kruising Voordijk/Sweelincklaan en meldt dat hij daarover een raadsinformatiebrief heeft verzonden.
 • Voert gesprekken met de eigenaar van de Carnisse Veste over bouwkundige aspecten van het gebouw.
 • Heeft van Rijkswaterstaat vernomen dat de realisatie van geluidsarm asfalt op de A15 vertraging heeft opgelopen.
Wethouder De Hoop
 • Heeft kennisgemaakt met de nieuwe projectleider van Jong Vermogen en meldt dat al diverse mensen zijn geplaatst.
 • Heeft kennisgemaakt met de nieuwe bestuurder van het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin).
 • Meldt dat de nieuwe voorzitter van de Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht zal starten op 1 september a.s.
Burgemeester Schneider
 • Heeft diverse kennismakingsgesprekken gevoerd.
 • Heeft signalen gekregen dat de kruising met de Zuidersingel onveilig is. Wethouder Vermaat zegt toe met de organisatie zo spoedig mogelijk hiernaar te kijken.

16 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Locosecretaris Van Zanten
 • Informeert het college over de stand van zaken in het plaatsingsproces van de medewerkers.
 • Informeert het college over de stand van zaken met betrekking tot de huisvesting van NV BAR Afvalbeheer vanaf 1 januari 2024.

17 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Er zijn de afgelopen periode geen commissie- of raadsvergaderingen geweest.

18 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college bespreekt de komende vergaderingen.

19 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de komende vergaderingen van verbonden partijen.

20 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

21 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

22 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

23 Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 augustus 2023,

de locosecretaris L. van Zanten MSc, en de burgemeester drs. R.E. Schneider