Besluitenlijst vergadering 14 november 2023

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 31 oktober 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

Afwezig:

 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Bijpraten college renovatie ’t Trefpunt (Ellen te Kaat)

3 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met een tekstuele aanpassing vast.

4 Proces, producten en gebieden De Stationstuinen

Het college neemt kennis van het overzicht.

5 Brief inzake afsluiting erfgoeddossier Wilhelminastraat 2

Het college neemt de brief voor kennisgeving aan.

6 VNG Ledenbrief 23/041 – Wijziging Model-APV (najaar 2023)

Het college neemt kennis van de brief.

7 Schriftelijke vragen CDA Uitblijven antwoorden op schriftelijke vragen van raadsfracties

Het college neemt kennis van de schriftelijke vragen. Wethouder Stolk zal deze als portefeuillehouder bedrijfsvoering beantwoorden.

8 RIB Addendum Financiële regeling GR BAR 2014 en 2de Turap BAR-organisatie

Het college stelt de brief vast.

9 RIB Afhandeling motie 2023-07 Barendrecht glibbervrij

Het college stelt de brief vast.

10 Brief aan GS Ontwikkelingen windenergie

Het college stelt de brief vast.

11 Collegebrief Uitnodiging RvC en directie Patrimonium

Het college stelt de brief vast.

12 RIB Horecarapport

Het college wenst een aanpassing in de brief ten aanzien van de behandeling in de raad en machtigt wethouder Stolk om de brief aan te passen en te versturen. Het college besluit geheimhouding op te leggen op de brief en het bijbehorende rapport, op grond van artikel 87 van de Gemeentewet in samenhang gelezen met artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder c van de Wet open overheid en artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder f van de Wet open overheid, en deze aan de raad te verstrekken.

13 Beleidsregels schuldhulpverlening Barendrecht 2023

Besluit
 1. De ‘Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Barendrecht 2023’ vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.
 3. De antwoordbrief aan de Barendrecht Maatschappelijke Adviesraad vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Verlenging Bestuursovereenkomst Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam 2020

Besluit
 1. In te stemmen met het verlengen van de Bestuursovereenkomst Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam 2020 tot maximaal 1 januari 2025.
 2. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

15 Ontwerpuitwerkingsplan Vrouwenpolder fase 5

Besluit
 1. Medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van 125 woningen op de locatie van Vrouwenpolder fase 5.
 2. Het ontwerpuitwerkingsplan Vrouwenpolder fase 5 vast te stellen.
 3. Het ontwerpuitwerkingsplan en bijbehorende stukken zes weken ter inzage te leggen.

Het college besluit het voorstel aan te houden en opnieuw te agenderen voor de collegevergadering van 21 november 2023.

16 Frauderisicoanalyse en Misbruik en Oneigenlijk gebruik 2024

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De nota Misbruik & Oneigenlijk gebruik 2024 vast te stellen.
 2. Kennis te nemen van de frauderisicoanalyse 2024.
  Het college besluit:
 3. De frauderisicoanalyse 2024 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel en spreekt het voornemen uit hierover medio 2024 het gesprek aan te gaan met de organisatie.

17 Continueren BIZ Dierenstein

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De Verordening BI-zone Dierenstein 2024-2028 vast te stellen.
  Het college besluit:
 2. De Uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 7, lid 3 van de wet op de
  Bedrijveninvesteringszones Gemeente Barendrecht / Stichting BIZ Dierenstein aan te gaan.
 3. De burgemeester besluit: Wethouder Van der Linden te machtigen de hiervoor bedoelde overeenkomst te ondertekenen.

Het college besluit conform het voorstel.

18 Controleprotocol bij de Gemeenschappelijke Regeling Beschermd Wonen regio Rotterdam

Besluit
 1. Het controleprotocol behorende bij de Gemeenschappelijke Regeling Beschermd Wonen Regio Rotterdam vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

19 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college besluit:
 1. Het Convenant opvang vluchtelingen en huisvesting statushouders regio Rotterdam Rijnmond 2023-2025 vast te stellen.
 2. Wethouder Vermaat te machtigen om het convenant te ondertekenen op de RRT-vergadering van 17 november 2023.

Het college wenst een raadsinformatiebrief te versturen over het convenant en verzoekt de organisatie deze voor te bereiden.

20 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Stolk
 • Heeft gesproken over mogelijke investeringen in sportpark De Bongerd en zal nog in overleg treden met wethouder Vermaat over de ruimtelijke inpassing.
 • Heeft een gastles verzorgd op de Focus Beroepsacademie in het kader van de Week van Respect.
 • Heeft een verzoek ontvangen van de Erasmus Universiteit Rotterdam om deel te nemen aan een onderzoek over sport. De onderzochte problematiek lijkt niet te spelen in Barendrecht. Zij zal over het onderzoek nog overleg voeren met de Sportraad.

Wethouder De Hoop

 • Heeft een gastles verzorgd op het Dalton Lyceum.
 • Informeert het college over de recent aan de jeugdbescherming verleende certificering. De GRJR houdt zich hiermee bezig mede namens de gemeente Barendrecht; wethouder De Hoop zit in de relevante stuurgroep.
 • Heeft met burgemeester Schneider een conferentie van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten bijgewoond.
 • Zal zondag 19 november a.s. het 40-jarige jubileum van KBO-PCOB bijwonen.

Wethouder Van der Linden

 • Informeert het college over de handhavingsmogelijkheden met betrekking tot steps op de Middenbaan.
 • Heeft overleg gehad met Emborion over de ontwikkeling van meer gemeenschappelijke ruimten in de Stationstuinen.
 • Meldt dat hij lid is van het juryberaad van de Barendrechtse Uitdaging. In dat kader heeft hij ook gesproken met de initiatiefnemer van de Barendrechtse Uitdaging over de invulling van de awarduitreiking. Mogelijk zal hiervoor een kleine financiële bijdrage vanuit de gemeente worden geleverd.

Wethouder Vermaat

 • Meldt dat een gemeentelijk monument aan de Dorpsstraat Oost te koop wordt aangeboden, waarop de gemeente het eerste recht van koop heeft. Wethouder Vermaat zal als portefeuillehouder erfgoed samen met wethouder Stolk als portefeuillehouder Vastgoed dit beoordelen en ter zake een voorstel doen aan het college.
 • Heeft een bezoek gebracht aan het kruispunt Avenue Carnisse/Zuidersingel, waar meerdere ongelukken zijn gebeurd en nu verkeersregelaars worden ingezet. In de toekomst zullen ook camera’s worden geplaatst.
 • Meldt dat een opvallende stijging van aanrijdingen bij de overbrugging Betuwelijn/1e Barendrechtseweg plaatsvinden. Hij zal hier onderzoek naar laten doen.
 • Zal op verzoek van wethouder Van der Linden navraag doen of het mogelijk is als pilot de Boezemweg af te sluiten voor vrachtverkeer en zegt toe hier in de volgende collegevergadering op terug te komen.
Burgemeester Schneider
 • Heeft met wethouder De Hoop een conferentie van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten bijgewoond. Hij verzoekt locosecretaris Van Zanten na te vragen of de gemeente Barendrecht betrokken is bij de regiodeal Brede Welvaart.
 • Heeft een kennismakingsgesprek gehad met de Barendrechtse Uitdaging.
 • Heeft twee brieven ontvangen naar aanleiding van het hijsen van de Israëlische vlag op het gemeentehuis. Hij heeft met een van de briefschrijvers ook een constructief gesprek gehad; de andere briefschrijver is niet op de uitnodiging voor een gesprek ingegaan.
 • Heeft een bijeenkomst bijgewoond van de werkgroep quickscan lokale democratie.

21 Terugkoppeling gemeentesecretaris (inclusief stand van zaken organisatie)

Locosecretaris Van Zanten
 • Informeert het college dat in het kader van de eerste tranche vacatures veel sollicitatiegesprekken hebben plaatsgevonden. Een deel van de vacatures is moeilijk vervulbaar. Een groot deel van de vacatures lijkt echter vervuld te worden.
 • Er zal in december een welkomstbijeenkomst worden georganiseerd voor de definitief bij de gemeente Barendrecht geplaatste medewerkers.

22 Terugkoppeling uit Commissies / Raad / Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen raadsvergaderingen.

23 Vooruitblik komende Commissies / Raad / Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende commissievergaderingen.

24 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

25 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

26 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

27 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

28 Rondvraag

Wethouder Vermaat vraagt aandacht voor de toegang tot het gebouw aan de Kruidentuin voor de daar opgevangen Oekraïense vluchtelingen. Wethouder Stolk licht de situatie toe en geeft aan dat hier aandacht voor is.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 november 2023

de secretaris, G.J. Bravenboer

de burgemeester, drs. R.E. Schneider