Besluitenlijst vergadering 14 mei 2024

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 14 mei 2024

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, locogemeentesecretaris
 • de heer J.C. Vervorst LLM, bestuurssecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Bespreken termijnagenda (Chantal Krouwel)

3 Presentatie IZA/GALA (Axel Quist)

4 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met enkele aanpassingen vast.

5 Brief Brantjes inzake onjuiste opname op lijsten van pand Binnenlaantje 2

Het college neemt kennis van de brief en verzoekt de ambtelijke organisatie een reactie voor te bereiden.

6 Brief AD Advocaten inzake vuurwerk park Buitenoord

Het college neemt kennis van de brief. Burgemeester Schneider zal een reactie sturen.

7 Agenda en stukken overleg financiële doorrekening twee varianten herhuisvesting BARAfvalbeheer

Het college neemt kennis van de stukken. Er volgt een voorstel van de NV BAR Afvalbeheer.

8 VNG Ledenbrief 24/015 – Nieuwe Modelverordening leerlingenvervoer

Het college neemt kennis van de brief.

9 Brieven Schiedam aan GR’en Financiële vooruitzichten gemeenten 2025 en verder

Het college neemt kennis van de brieven en onderschrijft de daarin geschetste lijn.

10 RIB Beantwoording schriftelijke vragen bewaakte fietsenstalling centrum

Het college stelt de brief met een tekstuele aanpassing vast.

11 Vaststelling Omgevingsprogramma Wonen

Besluit

De raad voor te stellen:

 1. Het Omgevingsprogramma Wonen vast te stellen, als afwegingskader en plan voor de aanpak van de Barendrechtse woonopgaven tot 2040.
 2. Vast te stellen dat verdichting van de bestaande woongebieden de oplossing is voor de Barendrechtse woonopgave.
 3. Voor de tweede helft van 2024 incidenteel € 69.400 beschikbaar te stellen en mee te nemen in de Tussenrapportage 2024.
 4. Voor 2025 en 2026 incidenteel per jaar € 128.800 beschikbaar te stellen en mee te nemen in de Begroting 2025.
 5. De budgetten € 69.400 in 2024, € 128.800 in 2025 en € 128.800 in 2026 te onttrekken aan de Reserve Grondbedrijf.
 6. De Vlekkenkaart Locatielijsten, de Vlekkenkaart Kaartbeeld en de Notitie Vlekkenkaart vast te stellen.

Het college besluit:

 • Op grond van artikel 87 Gemeentewet en artikel 5.1, tweede lid, sub b, van de Wet open overheid, geheimhouding op te leggen op drie stukken, te weten Vlekkenkaart Locatielijsten, Vlekkenkaart Kaartbeeld en Notitie Vlekkenkaart.
 • Op grond van artikel 88, tweede lid, van de Gemeentewet de drie stukken, zijnde Vlekkenkaart Locatielijsten, Vlekkenkaart Kaartbeeld en Notitie Vlekkenkaart, waarop door het college reeds geheimhouding is gelegd op grond van artikel 87 Gemeentewet en artikel 5.1, tweede lid, aanhef en sub b, van de Wet open overheid, te verstrekken aan de raad.

Het college wenst enkele tekstuele aanpassingen in het voorstel, machtigt wethouder Van der Linden deze aanpassingen door te voeren en besluit voor het overige conform het voorstel.

12 Parkeerbeleid De Stationstuinen (voorbespreken t.b.v. oriënterende cie. Ruimte 28/5)

Het college wenst een notitie, in plaats van het conceptraadsvoorstel, aan de stukken toe te voegen. Wethouder Vermaat zal deze notitie opstellen en aan de stukken toevoegen. Het college stemt in met het verstrekken van de stukken aan de raad ten behoeve van de bespreking in de oriënterende commissie Ruimte van 28 mei 2024.

13 Vlaggenprotocol gemeente Barendrecht

Besluit

 1. Het Vlaggenprotocol gemeente Barendrecht vast te stellen.
 2. De Mandaatbesluitregeling 2024 van de gemeente Barendrecht voor de medewerkers van de gemeente en de BAR-organisatie te wijzigen ten behoeve van het Vlaggenprotocol gemeente Barendrecht conform bijgevoegd conceptbesluit.
 3. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Aanvraag Vangnetuitkering BUIG 2023

Besluit

De raad voor te stellen:

 1. In te stemmen met de verklaring over de maatregelen die zijn getroffen om het tekort op het BUIG

budget 2023 te reduceren zoals opgenomen in het Aanvraagformulier Vangnetuitkering Participatiewet over 2023.

Het college besluit:

 • Een aanvraag in te dienen voor de Vangnetuitkering, om het tekort op het BUIG budget 2023 voor een deel te kunnen dekken, onder voorbehoud van instemming van de raad.

Het college besluit conform het voorstel.

15 Tussenevaluatie meerjarenprogramma (oriënterend)

Het college bespreekt de eerste versie van de tussenevaluatie van het meerjarenprogramma. Het college wenst een aantal aanpassingen. Na verwerking wordt de tussenevaluatie opnieuw geagendeerd ter vaststelling.

16 1e wijziging Verordening Hondenbelasting 2024

Besluit

De raad voor te stellen:

 1. De 1e wijziging Verordening Hondenbelasting 2024 vast te stellen waarbij de bepaling met betrekking tot de hondenpenning komt te vervallen.

Het college besluit conform het voorstel.

17 Zienswijze conceptbegroting 2025 en 2e begrotingswijziging 2024 Veiligheidsregio RotterdamRijnmond

Besluit

De raad voor te stellen:

 1. De zienswijze op de conceptbegroting 2025 en de concept 2e begrotingswijziging 2024 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

18 Zienswijze conceptbegroting 2025 en 1e begrotingswijziging 2024 SVHW

Besluit

De raad voor te stellen:

 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 en de 1e wijziging begroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling SVHW vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

19 Toekenning gemeentelijke onderscheiding de heer P.J. van Hengel

Besluit

 1. Een gemeentelijke onderscheiding (waarderingsspeld) aan de heer P.J. van Hengel toe te kennen.

Het college besluit conform het voorstel.

20 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Wethouder Vermaat meldt dat er geen te bespreken ontwikkelingen zijn.

21 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat

 • Blikt terug op een succesvolle bijeenkomst met de klankbordgroep uit de wijk Buitenoord over afvalbeleid. De ambitie was om nog zeven klankbordgroepen voor andere wijken te vormen, maar het aantal aanmeldingen blijft achter. Er wordt gezocht naar een alternatieve vorm.

Wethouder Van der Linden

 • Heeft met wethouder Vermaat een bezoek gebracht aan het bedrijventerrein Bijdorp, waar de handhaving op parkeren is geïntensiveerd. De ondernemers hebben verzocht om extra parkeerplekken. Hier wordt naar gekeken.
 • Heeft gesproken met de heer Karakus, lid van de Landelijke Versnellingstafel Woningbouw, over De Stationstuinen.
 • Informeert het college over gesprekken met Emborion.
 • Roept het college op kritisch te kijken naar de budgetaanvragen in de conceptvoorjaarsnota.
 • Meldt dat er sprake is van parkeeroverlast in het gebied Oude Maas. Mogelijk volgt hierop een georganiseerde handhavingsactie.

Wethouder De Hoop

 • Informeert het college dat de zogenaamde Blokhuis-middelen, die worden beheerd door de gemeente Rotterdam, worden vrijgegeven. Dit zal worden verwerkt in de tussenrapportage.
 • Meldt dat de welzijnscoach, in het kader van welzijn op recept, is gestart bij vier huisartsen.
 • Meldt dat een deel van de leerlingen uit de schakelklas bij nadere beschouwing geen recht heeft op leerlingenvervoer. Dit recht zal met ingang van het nieuwe schooljaar worden ingetrokken.
 • Zal het landelijk congres Van Migratie tot Participatie bijwonen.
 • Zal een inspiratiesessie jeugdhulp op school bijwonen.
 • Informeert het college over gesprekken die zij voert met een bridgegroep over huurverhoging. Wethouder Van der Linden roept op tot een praktische oplossing.

Wethouder Stolk

 • Informeert het college over de voortgang van het nieuwe lokale-mediabeleid.
 • Informeert het college over voorlichting die Transitium heeft gegeven over wachtgeldverplichtingen van de gemeente.
 • Meldt dat zij gesprekken voert over mogelijke aansluiting van publieke gebouwen in Barendrecht op Publicroam.

Burgemeester Schneider

 • Informeert het college over een casus uit de geestelijke gezondheidszorg.

22 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Gemeentesecretaris Bravenboer

 • Informeert het college over de stand van zaken met betrekking tot de accountantsverklaring.

23 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.

24 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende commissie- en raadsvergaderingen.

25 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

26 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

27 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

28 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

29 Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 april 2024

de secretaris G.J. Bravenboer en de burgemeester drs. R.E. Schneider