Besluitenlijst vergadering 13 februari 2024

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 13 februari 2024

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, locogemeentesecretaris
 • de heer J.C. Vervorst LLM, bestuurssecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Presentatie Uitvoeringsprogramma VTH 2024 en Handhavingsbeleidsplan 2024-2028 (Dominic van Leeuwen, Gertjan Veneberg, Ilse Bronkhorst)

Presentatie tijdens de vergadering, geen geschreven tekst opgenomen.

3 Presentatie proces ruimtelijke ontwikkeling (Adriana Koen/Jurriën van den Berg)

Presentatie tijdens de vergadering, geen geschreven tekst opgenomen.

4 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met enkele tekstuele wijzigingen vast.

5 VNG Ledenbrief 24/004 – Wijziging Model Verordening rechtspositie raads- en commissieleden en Model

Regeling rechtspositie burgemeester en wethouder
Het college neemt kennis van de brief.

6 RIB Verkeersleidingspost ProRail

Het college stelt de brief vast en besluit geheimhouding op de inhoud van deze brief te leggen (artikel 87 van de Gemeentewet en artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wet open overheid).

7 RIB Spreidingswet

Het college stelt de brief vast.

8 RIB Uitspraak Raad van State inzake beroep wijzigingsplan Natuurgoed Ziedewij

Het college wenst nog enkele tekstuele aanpassingen in de brief. Het college machtigt wethouder Van der Linden om de brief aan te passen en te versturen.

9 Uitvoeringsprogramma VTH 2024 en Handhavingsbeleidsplan 2024-2028

Besluit
 1. Het Uitvoeringsprogramma VTH 2024 vast te stellen.
 2. Het Handhavingsbeleidsplan Omgevingswet/BRIKS-taken 2024-2028 vast te stellen.
 3. De werking van het Vergunningbeleidsplan-Wabo-2017-2021 te verlengen tot en met 1-6-2024.
 4. De Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht van toepassing te verklaren als basis voor de door de gemeente uitgevoerde VTH-taken onder de Omgevingswet.
 5. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

10 Werkplan DCMR 2024 en Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht

Besluit
 1. Het Werkplan DCMR 2024 vast te stellen.
 2. De Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht vast te stellen en voor DCMR van toepassing te verklaren op de uitvoering van de VTH-taken uit het Basistakenpakket (taken die verplicht bij DCMR moeten worden belegd) en overige omgevingstaken (die vrijwillig bij DCMR zijn belegd).
 3. De brief aan DCMR vast te stellen en te versturen.
 4. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

11 Leidraad Inrichting Openbare Ruimte

Besluit
 1. Het werken met de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) vast te stellen als standaardwerkwijze bij het inrichten van nieuwe openbare ruimte of het herinrichten van bestaande openbare ruimte.

Het college besluit conform het voorstel.

12 Besluit vervanging gemeentesecretaris/algemeen directeur

Besluit
 1. Het Besluit vervanging gemeentesecretaris/algemeen directeur vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

13 Dienstverleningsovereenkomst De BedrijfsvoeringsPartner (BAR-Organisatie)

Besluit
 1. De dienstverleningsovereenkomst met De BedrijfsvoeringsPartner aan te gaan.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Wethouder Vermaat blikt terug op het overleg van de Regionale Regietafel van vrijdag 9 februari 2024.

15 Terugkoppeling portefeuillehouder

Wethouder Stolk
 • Heeft op diens initiatief gesproken met wethouder Achbar van de gemeente Rotterdam over mogelijkheden om jeugdvoetbal op zondag mogelijk te maken. Het college heeft hiertegen geen bezwaar.
 • Is in gesprek met stichting De Overburen en Barendrechtse Uitdaging over eventuele vestiging in de Kruidentuin 10.
 • Informeert het college over de laatste stand van zaken inzake de gesprekken met de Voedselbank.
 • Heeft gesproken met Ian Smeulers van de Excelsior Foundation over eventuele activiteiten in Barendrecht.
 • Meldt dat de OHBA-aanvraag ten behoeve van de aanbouw aan OBS De Draaimolen is toegekend.
 • Informeert het college over de stand van zaken in de gesprekken met een horecaonderneming.
 • Heeft samen met wethouder De Hoop een bijeenkomst bijgewoond over de invulling van de Lokale Educatieve Agenda.
Wethouder De Hoop
 • Zal een gesprek hebben met Humanitas over maatschappelijke projecten in Barendrecht.
Wethouder Van der Linden
 • Meldt dat 56 weesfietsen bij het station zullen worden verwijderd door Toezicht & Handhaving en tijdelijk opgeslagen worden op de gemeentewerf.
 • Heeft een door de provincie georganiseerd overleg over Ruimtelijke Puzzel Stedelijk 2 bijgewoond.
 • Blikt terug op een geslaagd bezoek aan Fruit Logistica in Berlijn met burgemeester Schneider.
 • Zal een brief sturen naar de Gebr. Blokland naar aanleiding van de commissie Ruimte van 6 februari 2024.
Wethouder Vermaat
 • Informeert het college over verkeersproblematiek als gevolg van werkzaamheden in de Evertsenstraat rond de Dr. Schaepmanschool bij het brengen en halen van leerlingen. Wethouder Van der Linden zegt extra toezicht door de boa’s toe. Wethouder Stolk zegt toe contact op te nemen met de schooldirecteur om ouders te verzoeken zich aan de verkeersregels te houden.
Burgemeester Schneider
 • Blikt terug op een geslaagd bezoek aan Fruit Logistica in Berlijn met wethouder Van der Linden.
 • Heeft een bezoek gebracht aan de meldkamer van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

16 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Gemeentesecretaris Bravenboer

 • Het college bespreekt het overgelegde overzicht openstaande vacatures. In het afgelopen kwartaal zijn zestig vacatures vervuld. Het college verzoekt het concernmanagementteam kritisch te kijken naar open te stellen vacatures en daarover zo nodig het gesprek in de collegevergadering te faciliteren.
 • Informeert het college over de stand van zaken inzake het transitiebureau (ontvlechting van de BAR-organisatie).

17 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

 • Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.
 • Wethouder Van der Linden heeft in de commissie Algemene Zaken & Financiën toegezegd dat het college een aangepaste conceptzienswijze op de wijziging van de GR NRIJ overlegt. Het college machtigt wethouder Van der Linden deze aangepaste conceptzienswijze op te stellen en aan de raad te versturen.

18 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende raads- en commissievergaderingen.

19 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

20 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

21 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

22 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

23 Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 februari 2024,

de secretaris G.J. Bravenboer, de burgemeester drs. R.E. Schneider