Besluitenlijst vergadering 12 september 2023

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 12 september 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met een tekstuele aanpassing vast.

3 VNG Ledenbrief 23/033 – Acties naar aanleiding van de val van het kabinet

Het college neemt kennis van de brief.

4 VNG Ledenbrief 23/034 – Beëindiging RTB derdelanders per 4 september

Het college neemt kennis van de brief.

5 Klacht werkwijze gemeente Barendrecht

Het college bespreekt de binnengekomen klacht. Wethouder Van der Linden heeft inmiddels contact opgenomen met de inwoner. De gemeentesecretaris zal het knelpunt nog deze week laten oplossen.

6 RIB Havenhoofd

Het college stelt de brief vast.

7 RIB Hervormingsagenda Jeugd

Het college stelt de brief vast en wenst de hervormingsagenda als bijlage toe te voegen.

8 2e Tussenrapportage 2023

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Een bestemmingsreserve groot onderhoud zwembad Inge de Bruijn in te stellen voor een bedrag van €1.325.000.
 2. De 2e Tussenrapportage 2023 vast te stellen.
 3. De mutaties op de begroting 2023 die voortvloeien vanuit de 2e Tussenrapportage 2023 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel en wenst een enkele tekstuele aanpassing. Daarbij wenst het college het voorstel voor de te creëren bestemmingsreserve voor de onderhouds- en
exploitatiebijdrage aan het Inge de Bruijn Zwembad in dit voorstel te verwerken. Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

9 Begroting 2024 meerjarenraming 2025-2027

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De meeropbrengst grondverkoop Vrouwenpolder van € 3 mln als incidentele baat op te nemen in boekjaar 2024 en niet toe te voegen aan de reserve grondbedrijf.
 2. De Begroting 2024 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2025-2027.

De gemeentesecretaris informeert het college over een ambtelijk overleg met de provincie op 11 september jl., waarin zij hebben aangegeven een andere opbouw van de stelpost voor loon- en prijscompensatie te wensen in de begroting 2024. Gezien het tijdstip van dit bericht vanuit de provincie en de mogelijke impact op het begrotingsjaar 2027 zal in overleg met de provincie worden bekeken of en op welke wijze hier stappen in kunnen worden gezet.

Het college besluit verder conform het voorstel en wenst enkele tekstuele aanpassingen. Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen. Het college complimenteert de organisatie voor het vele werk dat is verzet om tot een sluitende begroting te komen.

10 Aanwijzingsbesluit locatieplan verzamelcontainers Amer en Van der Dussenvliet Barendrecht

Besluit
 1. De locaties voor de nieuw te plaatsen verzamelcontainers voor PMD + restafval en papier/karton op de Amer en Van der Dussenvliet definitief aan te wijzen, zoals aangegeven op het bij dit besluit behorende locatieplan.

Het college besluit conform het voorstel.

11 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Wethouder Vermaat informeert het college over de uitkomsten van de Regionale Regietafel. Voor de volgende collegevergadering zal het concept convenant worden geagendeerd dat nu aan alle gemeenten in de regio is voorgelegd t.a.v. de opvang van statushouders.

12 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Informeert het college over de toename van het aantal urgentieaanvragen en de personele kwetsbaarheden op dit terrein.
 • Blikt vooruit op het collegebezoek aan een aantal monumenten in Barendrecht.
Wethouder Van der Linden
 • Informeert het college over de voortgang van de ontwikkeling van woningen aan de Koedood.
 • Bespreekt met het college de uitkomst van een gesprek met gedeputeerde Potjer inzake de kaderstelling windturbines. Naar verwachting zal de provincie een zienswijze toesturen.
 • Is door de organisatie geïnformeerd over een reeds uitgevoerde 10-jarige aanbesteding voor het plaatsen van reclame op rotondes, waar hij niet eerder bij is betrokken. Op dit moment wordt onderzocht welke ruimte er binnen het lopende contract is om ook andere ondernemers de mogelijkheid te geven reclame te plaatsen op rotondes.
 • Heeft een signaal ontvangen dat de carpoolplaats in Cornelisland is afgesloten en dat dit een verspreiding van geparkeerde bestelbusjes veroorzaakt in de omliggende gebieden.
  Wethouder Vermaat zal dit signaal onderzoeken en waar mogelijk actie ondernemen.
 • Informeert het college over de deelname van het Rijk in het aandelenpakket van Stedin.

Wethouder De Hoop

 • Heeft gesprekken gehad met de regio Zuid-Hollandse Eilanden en BAR-organisatie inzake het Integraal Zorgakkoord.
 • Heeft kennisgemaakt met de nieuwe wijkcoördinator van Rijnmonddokters.
 • Informeert het college over de opheffing van de stuurgroep dementieketen. Dit onderwerp wordt inmiddels op andere tafels besproken en de stuurgroep was overbodig geworden.
 • Blikt vooruit op de stuurgroep inzake Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond, waarbij gesproken gaat worden over verbeteringen in de jeugdbeschermingsorganisatie.
 • Geeft zaterdag het startschot van de duckrace bij de Kleine Duiker.
Wethouder Stolk
 • Blikt terug op het bezoek aan Louny. Samen met burgemeester Schneider heeft zij o.a.
  scholen bezocht, een bezoek gebracht aan het gemeentehuis en er heeft een kennismaking plaatsgevonden met de ambassadeur.
 • Bespreekt nieuwe signalen van overlast bij VV Smitshoek. Burgemeester Schneider pakt dit op.
Burgemeester Schneider
 • Blikt terug op een succesvolle veiligheidsbeurs van afgelopen zaterdag.
 • Heeft afgelopen zaterdag de atletiekvereniging bezocht.
 • Informeert het college over een woning die hij afgelopen weekend heeft gesloten.
 • Informeert het college over een verzoek om in 2024 een mogelijke pelotonsoefening te organiseren in Barendrecht.

13 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Informeert het college over de stand van zaken in het plaatsingsproces.

14 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college bespreekt de afgelopen commissievergaderingen.

15 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende commissievergaderingen.

16 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de overleggen van verbonden partijen.

17 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

18 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

19 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

20 Rondvraag

 • Wethouder Vermaat informeert het college over de voortgang van de verplaatsing van de NV BAR Afvalbeheer.
 • Wethouder Van der Linden informeert het college over borden die langs wegen in Carnisselande geplaatst worden om het Havenhoofd te promoten. Het college steunt dit initiatief.
  Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 september 2023

de secretaris G.J. Bravenboer, en de burgemeester drs. R.E. Schneider