Besluitenlijst vergadering 12 maart 2024

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 12 maart 2024

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, locogemeentesecretaris
 • de heer J.C. Vervorst LLM, bestuurssecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Presentatie Beleidsregel evenementen (Adrie van Dorp, Jurriën van den Berg, Daniël Ratzon en Gertjan Veneberg)

Het college neemt kennis van de conceptbeleidsregel evenementen en stemt in met oriënterende behandeling ervan in de raadscommissie. Het college besluit een informerende brief te sturen naar de omwonenden van de beoogde evenementenlocaties waar eerder nog geen muziekevenementen hebben plaatsgevonden.

3 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met enkele wijzigingen vast.

4 Bestuurlijke oefening 2024

Het college besluit gebruik te maken van het aanbod van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond voor een training.

5 Memo Wacht- en Waakdienst

Het college neemt kennis van het memo.

6 Grondverkoop 3e perceel aan WDP ten behoeve van realisatie distributiecentrum

Besluit
 1. De gronduitgifte-overeenkomst, gedeeltelijk ten behoeve van de realisatie van een distributiecentrum voor Albert Heijn (conform bijlage 8), aan te gaan.
 2. De opbrengsten van de gronduitgifte-overeenkomst aan Bestemmingsreserve Infrastructuur De Stationstuinen toe te voegen.
 3. De financiële resultaten van de gronduitgifte-overeenkomst te verwerken in de tussenrapportage van 2024.

Het college besluit conform het voorstel.

7 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 3e Barendrechtseweg en Ziedewijdsekade 72

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Het bestemmingsplan 3e Barendrechtseweg en Ziedewijdsekade 72 gewijzigd vast te stellen.
 2. Vast te stellen dat, gezien de vormvrije m.e.r.-beoordeling, geen omvangrijke negatieve milieueffecten aan de orde zijn die een milieueffectrapportage rechtvaardigen.
 3. Geen exploitatieplan vast te stellen, zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijk ordening, omdat de kosten anderszins verzekerd zijn
 4. De ingediende zienswijze (1) gegrond te verklaren.
 5. De ingediende zienswijze (2) ongegrond te verklaren.
 6. Het bestemmingsplan 3e Barendrechtseweg en Ziedewijdsekade 72 en bijbehorende stukken zes weken ter inzage te leggen.

Het college besluit conform het voorstel.

8 Zienswijze 3e wijziging GR SVHW 2023

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De zienswijze op de 3e wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023 in verband met de toetreding van de gemeente Geertruidenberg per 1 januari 2025 vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

9 Jaarstukken en vaststelling subsidie 2022 cultuurregisseur

Besluit
 1. De subsidie voor de cultuurregisseur Barendrecht 2022 vast te stellen op € 0,00.
 2. Het niet bestede bedrag van € 12.604,33 terug te vorderen.

Het college besluit conform het voorstel.

10 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Wethouder Vermaat blikt vooruit op de bijeenkomst van de Regionale Regietafel van vrijdag 15 maart 2024.

11 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Stolk
 • Informeert het college over de stand van zaken rond de klokken op het Middeldijkerplein.
 • Informeert het college over de stand van zaken in de gesprekken met een horecaonderneming.
 • Heeft gesproken met de eigenaar van de turnhal over de hoogte van de huur.
Wethouder De Hoop
 • Zal de opening van CBS de Vrijenburg als gezonde school bijwonen.
 • Zal een activiteit ‘Heren die koken willen leren’ van KijkopWelzijn bijwonen.
 • Informeert het college over de overeengekomen governancestructuur van ZHE-BAR.
Wethouder Van der Linden
 • Informeert het college over de stand van zaken met betrekking tot handhaving in de blauwe zone.
 • Blikt terug op een geslaagde bijeenkomst van de MVO Awards.
 • Heeft gesproken met heemraad Mollema van het waterschap Hollandse Delta over restwarmte. Er zal een quickscan plaatsvinden voor de haalbaarheid.
 • Meldt dat de raffinage van aardgas in Barendrecht op het NAM-terrein langer zal doorgaan dan eerder gedacht.
 • Zal het afscheid van de voorzitter van VBO bijwonen.
 • Meldt dat vanaf 13 maart 2024 de ANPR-camera’s op het Doormanplein in werking zullen worden gesteld.
Wethouder Vermaat
 • Heeft een bijeenkomst bijgewoond met bewoners en ondernemers van het Doormanplein.
 • Zal een telefonisch overleg hebben met gedeputeerde Koning van de provincie Zuid-Holland over woningbouw en opvang van asielzoekers.
 • Heeft gesproken met bewoners van de Botter over het weghalen van bloembakken tegen overlast.
Burgemeester Schneider
 • Heeft een activiteit walking football bij VV Smitshoek bijgewoond.
 • Informeert het college over de 4-meiherdenking.
 • Meldt dat het squadron waarvan hij als reservemilitair deel uitmaakt in juni een oefening in Barendrecht zal houden.

12 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Gemeentesecretaris Bravenboer
 • Blikt terug op de presentatie over de stand van zaken van de nieuwe organisatie in de vergadering van de commissie Algemene Zaken & Financiën van 11 maart 2024.

13 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.

14 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende commissievergaderingen.

15 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

16 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

17 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

18 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

19 Rondvraag

Wethouder Vermaat meldt, naar aanleiding van een vraag van wethouder Stolk hierover, dat hij het definitieve rapport over de huisvesting van de NV BAR Afvalbeheer van BRO nog niet heeft ontvangen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 maart 2024,

de secretaris G.J. Bravenboer en de burgemeester drs. R.E. Schneider