Besluitenlijst vergadering 12 juni 2023

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 12 juni 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer drs. R.E. Schneider
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Presentatie ingebruikname Heinenoordtunnel met middentunnelkanaal (Richard Veeke)

Geen aanvullende informatie.

3 Toelichting op de jaarstukken 2022 door Deloitte

Geen aanvullende informatie.

4 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijsten met enkele tekstuele aanpassingen vast.

5 GGD memo vogelgriep regio Rotterdam-Rijnmond

Het college neemt kennis van de memo.

6 Aanvraag Greenport Horti Campus voor bijdrage Nationaal Groeifonds goedgekeurd

Het college neemt kennis van de brief.

7 Annotatie ALV VNG

Het college bespreekt de annotatie en wenst enkele aanpassingen in het stemoverzicht.

8 Veiligheidsanalyse

Het college stemt in met de brief.

9 Verlenging Contract Begeleiding, Dagbesteding en Respijtzorg

Besluit
 • De contracten Begeleiding, Dagbesteding en Respijtzorg, te verlengen voor de periode 1 oktober 2023 tot en met 30 september 2025.
De burgemeester besluit:
 • De manager Maatschappij van de BAR-organisatie te machtigen om de verlengingen van de overeenkomst te ondertekenen.

Het college besluit conform het voorstel.

10 Jaarverslag 2021 & 2022 boa’s

Besluit
 1. Het Jaarverslag 2021 & 2022 boa’s vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief over het jaarverslag 2021 & 2022 vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel en wenst een tekstuele aanpassing in de raadsinformatiebrief. Portefeuillehouder Van der Linden wordt gemandateerd om de brief aan te laten passen en te versturen.

11 Vaststelling voortgangsrapportage Regionale Energie Strategie

Besluit
 1. De voortgangsrapportage van de energieregio Rotterdam Den Haag vast te stellen.
 2. Kennis te nemen van het Plan van Aanpak rond de werkzaamheden van de RES-Organisatie.
 3. De besluitvorming rond het Plan van Aanpak te laten plaatsvinden in het Bestuurlijk Netwerk Energie.
 4. De raadsinformatiebrief over de stand van zaken rond de voortgang van de Regionale Energie Strategie vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel en wenst een tekstuele aanpassing in de raadsinformatiebrief. Portefeuillehouder Van der Linden wordt gemandateerd om de brief aan te laten passen en te versturen.

12 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de laatste stand van zaken met betrekking tot de opvang van statushouders en vluchtelingen.

13 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Informeert het college over personele tekorten bij de RET. Na de zomer wordt hier opnieuw binnen de MRDH over gesproken.
 • Bespreekt de stand van zaken m.b.t. de buurtbus. De bus van één van de leveranciers is in slechte staat. Er wordt nagedacht over een voorstel voor eventuele investeringen in de bus.
 • Heeft met Patrimonium gesproken over de hoogte van de leges.
Wethouder Van der Linden
 • Informeert het college over de eerste uitkomsten van de meicirculaire. Spoedig zal het definitieve beeld in het college komen met een raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad.
 • Informeert het college over de uitkomsten van de laatste aandeelhoudersvergadering van het Inge de Bruijn Zwembad. Richting de begroting wordt een voorstel voorbereid voor een buitenzwembad.
 • Blikt terug op een succesvolle eerste editie van ‘The Hunt’ afgelopen weekend, waarbij 60 jongeren in spelvorm uit handen moesten blijven van BOA’s, politie en jongerenwerkers.
 • Blikt terug op de heropening van de Maasoever spoorweg aan de Oude Maas.
 • Bespreekt de parkeerproblemen bij de Oude Maas tijdens het mooie weer. De wethouder zal met de betrokken partijen gaan bekijken of hier oplossingsrichtingen voor te bedenken zijn.
Wethouder De Hoop
 • Informeert het college over de aanpak voor het terugdringen van wachtlijsten bij het Team WMO. Inmiddels worden de wachtlijsten korter.
 • Heeft gesproken met een zorgaanbieder die naar kantoorruimte zoekt. Het college verzoekt de organisatie een aanspreekpunt te organiseren vanuit het projectbureau Stationstuinen voor de invulling van de maatschappelijke voorzieningen.
 • Heeft een webinar bijgewoond over de vergrijzing en de gevolgen daarvan voor de zorg.
 • Heeft de vrijwilligersmarkt geopend. Hier zijn veel nieuwe vrijwilligers geworven voor verschillende initiatieven.
Wethouder Stolk
 • Blikt terug op de start van de avondvierdaagse. De scholen uit Carnisselande hadden zich dit jaar niet aangemeld. Volgend jaar zal gezocht worden naar een meer centrale startlocatie in Barendrecht.
 • Blikt terug op een succesvol Sportgala, waarbij de opkomst hoog was.
 • Heeft vorige week het LEA-overleg gehad met onderwijs en zorgpartijen. Er is afgesproken dit overleg anders in te richten.
 • Bespreekt met het college de berichtgeving over de ontwikkelingen rondom de Gaatkensplas. Binnenkort worden de resultaten van de eerder gehouden enquête beschikbaar en wordt er aan communicatie vanuit de gemeente een vervolg gegeven.
Burgemeester Veldhuijzen
 • Blikt terug op een geslaagde veteranendag.
 • Spreekt zijn dank uit voor de voor hem georganiseerde afscheidsrecepties.

14 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

 • Informeert het college over een verzonden zomergeschenk aan alle medewerkers.
 • Blikt terug op een ambtelijk overleg over de wens voor een extra aansluiting op de A16.

15 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.

16 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende vergaderingen.

17 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de vergaderingen van verbonden partijen.

18 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

19 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

20 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

21 Rondvraag

Geen vragen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 juni 2023.

de secretaris G.J. Bravenboer, en de burgemeester drs. R.E. Schneider