Besluitenlijst vergadering 12 december 2023

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 12 december 2023.

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Stand van zaken Zuidelijk Randpark + locatiebezoek 15/12 (Michiel Jabaaij, Gertjan Veneberg, Daniel Ratzon, Rik Peters)

3 Kennismaking nieuwe concernmanagementteam met het college

4 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijsten vast.

5 Memo SMI (sociaal medische indicatie)

Het college neemt kennis van de memo en ondersteunt de voorgestelde lijn. Wel wenst het college ten aanzien van financiën als algemene lijn te hanteren dat eventuele extra kosten in eerste instantie gedekt worden vanuit bestaande middelen. Voor eventuele extra kosten dient een integrale afweging gemaakt te worden via de Voorjaarsnota/Begroting.

6 Verzoek deelname onderzoek sporters

Het college neemt kennis van de brief.

7 Pepernotentrail/Cross zaterdag 2 december

Het college neemt kennis van de brief.

8 Handelsperspectief bedelaar

Het college neemt kennis van het handelingsperspectief.

9 Collegebrieven Weide Riede

Het college wenst enkel een brief aan de projectontwikkelaar te sturen met een kopie aan de makelaar en wenst enkele tekstuele aanpassingen. Voor het overig stelt het college de brief vast. Wethouder Van der Linden wordt gemachtigd om de brief aan te passen en te versturen.

10 Jaaroverschrijdende projecten 2023 GR BAR

Het college stelt de brief vast.

11 Reactie college initiatiefvoorstel Kindvriendelijk Barendrecht

Het college wenst enkele tekstuele aanpassingen in de brief en besluit de brief aan te houden. Het college wenst de aangepaste brief voor de volgende collegevergadering te agenderen.

12 Evaluatie pilot Tunnelvisie en vervolg

Het college stelt de brief vast en wenst enkele tekstuele aanpassingen. Wethouder Vermaat wordt gemachtigd om de brief conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

13 Toezegging informatie over afschaffing van het kenneltarief hondenbelasting

Het college stelt de brief vast.

14 Startnotitie Erfgoedbeleid Barendrecht

Besluit
 1. De startnotitie Erfgoedbeleid Barendrecht vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

15 Hondenbeleid 2024

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Het Hondenbeleid 2024 vast te stellen.
 2. In 2024 een investeringsbudget van € 623.000 beschikbaar te stellen voor hondenvoorzieningen en de hieruit voortvloeiende afschrijvingslasten van jaarlijks € 62.300 vanaf 2025 te dekken uit het exploitatiebudget voor hondenvoorzieningen.
 3. Het benodigde extra budget van € 37.400,- te betrekken in de integrale afweging bij de Voorjaarsnota 2025.
Het college besluit:
 • Kennis te nemen van het ambtelijke memo ‘Negatief advies voorstel Hondenbeleid 2024’.

Het college besluit conform het voorstel en wenst het verzoek om extra budget te betrekken bij de opstelling van de Voorjaarsnota. Wethouder Vermaat wordt gemandateerd om het vierde beslispunt hierop aan te passen en het voorstel te versturen.

16 Investering Kruidentuin 10 t.b.v. de herhuisvesting van de Voedsel- en Kledingbank

Besluit
 1. Het pand aan de Kruidentuin 10 ter beschikking te stellen aan de Kledingbank, de Voedselbank en de Huiskamer voor Oekraïense Vluchtelingen voor een periode van 5 jaren.
 2. Een investeringskrediet van € 93.500,- beschikbaar te stellen voor noodzakelijke aanpassingen van het pand aan de Kruidentuin 10 ten behoeve van de maatschappelijke organisaties Voedsel- en Kledingbank en Huiskamer voor Oekraïense vluchtelingen.
 3. De financiële gevolgen te verwerken in de jaarrekening 2023 en de eerste tussenrapportage van 2024.

Het college stemt in met het voorstel en wenst de raadsinformatiebrief aan te passen. Wethouder Stolk wordt gemachtigd om de raadsinformatiebrief aan te passen en te versturen.

17 Voornemen uittreding gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Voornemens te zijn uit de gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde te treden.
 2. De brief aan het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde over dit voornemen vast te stellen en te versturen.
Het college besluit:
 • De brief aan het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde over het raadsvoorstel ‘Voornemen uittreding gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde’ vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

18 Actualisatie beleids- en nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2024

Besluit
 1. De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Barendrecht 2024 vast te stellen.
 2. De nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Barendrecht 2024 vast te stellen.
 3. De antwoordbrief op het gevraagd advies van de Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht (MAB) vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

19 Evaluatie minimabeleid Barendrecht over 2022

Besluit
 1. De evaluatie minimabeleid over het jaar 2022 vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief ‘Evaluatie minimabeleid 2022’ vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

20 Anterieure overeenkomst inbreng bouwrechten Ziedewijdsedijk 123a ten behoeve van ontwikkeling ruimte voor ruimte Polder Geerlaan te Ridderkerk

Besluit
 1. Een anterieure overeenkomst aan te gaan met de gemeente Ridderkerk en de eigenaar van de reeds gesloopte kas die stond op de locatie Ziedewijdsedijk 123a voor de inbreng van 0,2 bouwrechten om de ontwikkeling voor woningbouw in de polder Geerlaan te Ridderkerk op basis van de ruimte voor ruimte regeling mogelijk te maken.

Het college besluit conform het voorstel.

21 Ontwerpbestemmingsplan 3e Barendrechtseweg 545 en Ziedewijdsekade 72

Besluit
 1. Medewerking te verlenen aan de sanering van kassen en bedrijfsbebouwing aan de 3e Barendrechtseweg 545 en Ziedewijdsekade 72 en daarvoor in ruil vier woningen te ontwikkelen.
 2. De anterieure overeenkomsten met de kaseigenaren aan te gaan waarin afspraken zijn vastgelegd over onder andere kostenverhaal en planschade.
 3. Het ontwerpbestemmingsplan 3e Barendrechtseweg 545 en Ziedewijdsekade 72 vast te stellen en het plan gedurende zes weken ter inzage te leggen.
 4. Vast te stellen dat, gezien de vormvrije m.e.r.-beoordeling, geen omvangrijke negatieve milieueffecten aan de orde zijn die een milieueffectrapportage rechtvaardigen.
 5. De raadsinformatiebrief over dit besluit vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

22 Grondverkoop Vrouwenpolder fase 4

Besluit
 1. De grond van Vrouwenpolder fase 4 te verkopen aan Dura Vermeer Bouw Zuid-West B.V.
 2. De betaalbaarheidsgrens voor grondgebonden woningen met een VON-prijs van € 355.000 in Vrouwenpolder fase 4 vanaf 1 januari 2024 te indexeren met de CPI-index.

De burgemeester besluit:

Wethouder Van der Linden te machtigen om de gronduitgifteovereenkomst met Dura Vermeer Bouw Zuid-West B.V. namens de gemeente Barendrecht te ondertekenen.

Het college besluit conform het voorstel.

23 Ontwerpbestemmingsplan Zuidpolder fase 2

Besluit
 1. Het ontwerpbestemmingsplan Zuidpolder fase 2, onder voorbehoud van vaststelling van het Ontwikkelkader Zuidpolder fase 2 in de gemeenteraadsvergadering van 19 december 2023, en het plan gedurende zes weken ter inzage te leggen.
 2. Vast te stellen dat, gezien de vormvrije m.e.r.-beoordeling, geen omvangrijke negatieve milieueffecten aan de orde zijn die een milieueffectrapportage rechtvaardigen.
 3. De raadsinformatiebrief over dit besluit vast te stellen en te versturen na vaststelling van het Ontwikkelkader in de gemeenteraad van 19 december 2023.

Het college besluit conform het voorstel.

24 Zienswijze Vierde wijziging gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR)

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Een positieve zienswijze in te dienen op de ontwerpwijziging gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard.

Het college besluit conform het voorstel en wenst een tekstuele aanpassing. Wethouder Van der Linden wordt gemachtigd het voorstel aan te passen en te versturen.

25 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college blikt terug op de raadsinformatiebrief over de ontwikkelingen op het gebied van vluchtelingen/statushouders. Daarnaast bespreekt het college de aanstaande ontmoeting met de provincie en de gemeente Rotterdam inzake de asielopgave.

26 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat

 • Informeert het college over de stand van zaken m.b.t. de verhuizing van de NV BARafvalbeheer.
 • Heeft de opening van de woningen aan de Talmaweg bijgewoond.

Wethouder Van der Linden

 • Informeert het college over het aangepaste proces t.a.v. de slotwijziging. Afgesproken is om op 5 februari tijdens een oriënterende commissievergadering een presentatie te geven waarin de belangrijkste door te schuiven posten en belangrijkste financiële ontwikkelingen worden gepresenteerd.
 • Heeft de aandeelhoudersvergadering van Stedin bijgewoond. De Rijksoverheid is aandeelhouder geworden.
 • Blikt terug op een bijeenkomst van het Bestuurlijk Netwerk Energie.

Wethouder De Hoop

 • Heeft gister gesproken met een aantal bestuurders van zorgaanbieders, onder ander over de aandacht voor sturing en kostenbeheersing. De wethouder heeft opgeroepen om vaart te maken met de plannen om deze kostenbeheersing te realiseren.
 • Heeft gesproken met het Leger des Heils. De mogelijkheden worden onderzocht hen breder in te zetten op het gebied van hulp en ondersteuning.
 • Zal volgende week een voorstelling bijwonen m.b.t. de toeslagenaffaire.

Wethouder Stolk

 • Heeft gesproken met KCB en de bibliotheek over de opening van de locatie Waterpoort.
 • Bespreekt met het college de inzet van het kunstgebouw als penvoerder voor cultuureducatie Barendrecht. Inmiddels is het initiatief genomen om de nodige bijeenkomsten te organiseren.
 • Blikt terug op een geslaagd sollicitatieproject op Portus Groene Hart.

Burgemeester Schneider

 • Blikt terug op een bezoek aan Ikea.

27 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Bespreekt met het college de ambtelijke samenstelling tijdens de collegevergadering vanaf januari. Naast de huidige samenstelling zal ook de bestuurssecretaris aansluiten.

28 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.

29 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende commissievergaderingen.

30 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de terugkoppeling uit vergaderingen van verbonden partijen.

31 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender. Het college spreekt de wens uit om in het begin van het eerste kwartaal stil te staan bij het strategische communicatieplan.

32 Ingekomen uitnodigingen

33 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

34 Rondvraag

 • Wethouder Stolk vraagt aandacht voor de tijdige ondertekening van collegestukken en het ophaalmoment van de interne post.
 • Wethouder Stolk stelt voor om een college uitje te organiseren. Afgesproken wordt dit in het eerste kwartaal te doen.
 • Wethouder Vermaat informeert het college over een gesprek met de aanbieders van deelscooters over de grote hoeveelheid klachten.
 • Wethouder Vermaat bespreekt met het college de inzet van beveiligers aan de balie.
 • Wethouder Van der Linden informeert het college over ontwikkelingen op het gebied van ANPR camera’s.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 december 2023,

de secretaris, G.J. Bravenboer

de burgemeester, drs. R.E. Schneider