Besluitenlijst vergadering 11 juli 2023

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 11 juli 2023.

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer J.C. Vervorst LLM, bestuurssecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

Burgemeester Schneider meldt dat hij om 10.45 uur de vergadering moet verlaten en is aanwezig bij de behandeling van agendapunten 1 tot en met 18 en 20.

2 Presentatie financiële beeld en proces opstellen begroting 2024 (Peter Versluis en Saskia Somai)

Geen aanvullende informatie.

3 Presentatie arbeidsmarktcampagne (Buro voor de Boeg)

Geen aanvullende informatie.

4 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met enkele aanpassingen vast.

5 Memo Uitstel op jaarstukken 2022 GRJR t.b.v. RIB

Het college mandateert wethouder Stolk, als vervanger van wethouder De Hoop, om op basis van de bevindingen van de accountant van de GRJR de brief aan te passen en te versturen.

6 Opvolging met betrekking tot beleid erfgoed

Het college neemt kennis van de brief en verzoekt de ambtelijke organisatie om een reactie voor te bereiden.

7 VNG Ledenbrief 23/027 – Toekomstbeeld Nederland 2040

Het college neemt kennis van de brief.

8 VNG Ledenbrief 23/028 – Wet Digitale Overheid

Het college neemt kennis van de brief.

9 VNG Ledenbrief 23/029 – Brief aan beide kamers n.a.v. val kabinet

Het college neemt kennis van de brief.

10 Memo inzake de ontmanteling van de corona-organisatie per 1 juli jl

Het college neemt kennis van het memo.

11 MRDH – Borging toekomstbestendig OV

Het college neemt kennis van de brief.

12 Brief aan VvE inzake klokken Middeldijkerplein

Het college onderschrijft de lijn zoals weergegeven in de brief van wethouder Stolk.

13 Collegebrief aan Provincie inzake ontwikkeling Zuidelijk Randpark

Het college stelt de brief vast en wenst enkele tekstuele aanpassingen. Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

14 RIB Vervolg Omgevingsvisie en Woonprogramma

Het college stelt de brief vast.

15 RIB Stand van zaken speerpunten afval

Het college besluit de brief aan te houden en opnieuw te agenderen voor de collegevergadering van 15 augustus 2023.

16 Concept collegebrief mobiliteitsopgaven

Het college stelt de brief vast en wenst enkele tekstuele aanpassingen. Wethouder Van der Linden wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

17 Collegebrief PingProperties inzake Lidl

Het college stelt de brief vast.

18 Raadsvoorstel Financiën centrumaanpak

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Het Onderlangs West tot aan het Binnenhof klimaatadaptief te herinrichten tezamen met de herinrichting van ’t Vlak en de Doorsteek.
 2. Het investeringskrediet Centrumaanpak, ingrepen in de buitenruimte, voor het jaar 2024 op te hogen met € 3.549.800 excl. BTW voor de herinrichting van de Doorsteek, ’t Vlak, Onderlangs en de ambtelijke uren.
 3. De ontvangen subsidie “tijdelijke impulsregeling Klimaatadaptatie 2021-2027” van € 137.741 (excl. BTW) in te zetten in 2024.
 4. De kapitaallasten € 105.800 vanaf 2025 bij te ramen in de begroting (ten behoeve van beslispunt 2).
 5. De financiële gevolgen te verwerken in de begroting 2024 en dit voorstel te betrekken bij de integrale afweging in het kader van de vaststelling van de begroting 2024.
Het college besluit:
 1. Op grond van artikel 87 van de Gemeentewet en artikel 5.1, tweede lid, sub b, van de Wet open overheid, geheimhouding op te leggen op de financiële bijlage.
 2. Op grond van artikel 88, tweede lid, van de Gemeentewet de stukken, te weten de financiële bijlage, waarop door het college reeds geheimhouding is gelegd op grond van artikel 87 van de Gemeentewet en artikel 5.1, tweede lid, sub b, van de Wet open overheid, te verstrekken aan de raad.

Het college stemt in met het voorstel en wenst enkele tekstuele aanpassingen. Wethouder Vermaat wordt gemandateerd om het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

19 Vaststellen intentieovereenkomst voor de ontwikkeling Zuidpolder fase 2

Besluit
 1. Een intentieovereenkomst aan te gaan met de ontwikkelaar voor de ontwikkeling van Zuidpolder fase 2.
 2. De raadinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

20 Ingebruikname Eerste Heinenoordtunnel met middentunnelkanaal

Besluit
 1. Kennis te nemen van:
 2. het verzoek dat op 28 juni 2023 door de Tunnelbeheerder is ingediend om bestuurlijke instemming van het bevoegd gezag op grond van het tunneldossier incl. Veiligheidsbeheerplan met onderliggende stukken;
 3. het advies van de Veiligheidsbeambte en de reactie van de Tunnelbeheerder over het veilig in gebruik nemen van de Eerste Heinenoordtunnel met het Middentunnelkanaal als veilige vluchtroute, op basis van het daarvoor opgestelde Veiligheidsbeheerplan en onderliggende stukken;
 4. het integraal advies van de Veiligheidsregio’s Rotterdam-Rijnmond (VRR) en Zuid-Holland
  Zuid (VRZHZ), waarin zij positief adviseren over de ingebruikname van de Eerste
  Heinenoordtunnel met middentunnelkanaal, mits de teststrategie succesvol wordt doorlopen.
 5. Dat de Tunnelbeheerder de Eerste Heinenoordtunnel met middentunnelkanaal aantoonbaar veilig in gebruik kan nemen, mits voldaan wordt aan de voorwaarden in de bestuurlijke instemmingsbrief en mits de Tunnelbeheerder voorafgaand aan ingebruikname schriftelijk verklaart dat aan de voorwaarden is voldaan en de teststrategie succesvol is afgerond.
 6. De bestuurlijke instemmingsbrief, met de daarin opgenomen voorwaarden, vast te stellen en deze te versturen aan de Tunnelbeheerder nadat het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Hoeksche Waard schriftelijk heeft bevestigd eveneens in te stemmen met het verzoek van de Tunnelbeheerder d.d. 28 juni 2023.
 7. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

21 Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning VL-post Prorail aan Dwarsligger

Besluit
 1. De beslissing op een bezwaar tegen het besluit van 24 oktober 2022 tot weigering van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een verkeersleidings- en incidentenbestrijdingspost (VLICB-post) ten behoeve van ProRail vast te stellen, strekkende tot instandhouding van het besluit.
 2. Aan ProRail de maximale wettelijke dwangsom vanwege het niet tijdig beslissen op bezwaar (€ 1.442,-), toe te kennen.

Het college besluit conform het voorstel.

22 Opheffing geheimhouding raadsinformatiebrief “Beantwoording raadsvragen Haalbaarheidsonderzoek Dierensteinweg / Lorenzweg”

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De geheimhouding op de raadsinformatiebrief met als onderwerp “Beantwoording raadsvragen Haalbaarheidsonderzoek Dierensteinweg / Lorenzweg” van 25 mei 2021 op te heffen.

Het college besluit conform het voorstel.

23 Vaststellen allonge anterieure overeenkomst Parq Waal

Besluit
 1. De Allonge op de Anterieure Overeenkomst Parq Waal aan te gaan.

Het college besluit conform het voorstel.

24 Vaststellen Data Uitwisselingsovereenkomst SVHW

Besluit
 1. De Data Uitwisselingsovereenkomst SVHW en de gemeente Barendrecht vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

25 Aanwijsbesluit vergoedingen en verstrekkingen werkkostenregeling

Besluit
 1. Het Aanwijsbesluit vergoedingen en verstrekkingen werkkostenregeling vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

26 Wijziging beleidsregels Inkomen en Vermogen

Besluit
 1. Het Wijzigingsbesluit Beleidsregels Bestuurlijke Boete Participatiewet, IOAW en IOAZ Barendrecht 2023 vast te stellen.
 2. Het Wijzigingsbesluit Beleidsregels Parttime Ondernemen Barendrecht 2023 vast te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

27 Benoeming leden Commissie bezwaarschriften

Besluit
 1. De heer mr. J.M.N. Packbier en mevrouw M. Haverkort te benoemen tot lid van de Commissie bezwaarschriften.
 2. De bedankbrief aan de heer mr. H.J. Kooistra vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

28 Vaststellen Addendum Voortzetten uitvoering MKB-deal Innovatie High Five (BAR)

Besluit
 1. De overeenkomst Addendum Voortzetten uitvoering MKB-deal Innovatie High Five aan te gaan.
 2. Wethouder Van der Linden te machtigen de overeenkomst Addendum Voortzetten uitvoering MKBdeal Innovatie High Five te ondertekenen.

Het college besluit conform het voorstel.

29 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de laatste stand van zaken.

30 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Heeft geen punten ter terugkoppeling.
Wethouder Van der Linden
 • Meldt een mogelijk financieel tekort met betrekking tot de woningbouwlocatie Talmaweg, dat zal worden verwerkt in de tweede tussenrapportage.
 • Heeft een bijeenkomst met wethouders Financiën uit de regio bijgewoond.
 • Heeft met wethouder Stolk gesproken met vertegenwoordigers van het Inge de Bruijnzwembad over de mogelijkheden voor realisatie van een buitenbad.
 • Informeert het college over de onderhandelingen met ProRail. Het college besluit wethouder Vermaat aan te wijzen als trekker op dit dossier.
 • Informeert het college over de onderzoeksbevindingen met betrekking tot de boa’s.
Wethouder Stolk
 • Heeft een bezoek gebracht aan de Kruidentuin.
 • Voert gesprekken over de toekomst van de turnhal.
 • Blikt terug op een geslaagde afsluiting van het vergaderseizoen van de raad.
Wethouder De Hoop
 • Heeft diverse locaties bezocht in relatie tot Bewust Barendrecht.
 • Onderzoekt of CZ een grotere rol kan spelen in het nadenken over gezondheid en preventie.
 • Heeft een bijeenkomst van de stichting De Overburen bijgewoond.
 • Informeert het college over ontwikkelingen met betrekking tot JeugdzorgPlus.

31 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Meldt dat hij het college tijdens het reces zal informeren over de ontwikkelingen in het plaatsingsproces.

32 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen raadsvergadering.

33 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het vergaderseizoen van de raad start op 29 augustus 2023.

34 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Wethouder Van der Linden heeft de seizoensafsluiting van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde bijgewoond.

35 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

36 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

37 Periodiek bestuurlijke documenten

Wethouder Van der Linden heeft crisispiket tijdens de afwezigheid van burgemeester Schneider. Wethouder Van der Linden wordt zo nodig vervangen door wethouder Stolk van 29 juli tot en met 31 juli en door wethouder De Hoop van 1 augustus tot en met 8 augustus.

38 Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 augustus 2023,

de locosecretaris L. van Zanten MSc, de burgemeester drs. R.E. Schneider