Besluitenlijst vergadering 11 april 2023

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 11 april 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1. Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2. Koedoodse haven – NPLG en presentatie (Roald Fekken, Annette van Vliet, Jurrien van den Berg)

Geen aanvullende informatie.

3. Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijsten met enkele tekstuele aanpassingen vast.

4. Rekenkamer jaarverslag 2022

Het college neemt kennis van het jaarverslag.

5. Advies BAR-ontvlechting

Het college neemt kennis van het advies en zal een reactie voorbereiden.

6. Concept Gedragscode Integriteit Burgemeester en Wethouders Barendrecht 2023

Het college neemt kennis van de concept gedragscode en geeft de burgemeester de nodige opmerkingen mee.

7. Memo Prorail

Het college neemt kennis van het memo.

8. RIB Aandacht slavernijverleden

Het college stemt in met de brief.

9. Collegebrief motivering administratief beroep PZH over besluitvorming NRIJ

Het college stemt in met de brief.

10. Openbare verlichting en beheer parkeerplaats 3e Barendrechtseweg

Besluit
 1. In te stemmen met de realisatie van openbare verlichting ter plaatse van:
  1. de parkeerplaatsen ten oosten van de 3e Barendrechtseweg;
  1. het toegangspad naar horecagelegenheid Theehuys Polderzicht.
 2. De kosten hiervoor als volgt op te nemen:
  1. € 27.580 incidenteel in 2023 bij te ramen en meenemen in de Tweede Tussenrapportage 2023;
  1. € 580 jaarlijks op te nemen in de begroting van de gemeente Barendrecht in de periode van 2024 t/m 2042, via de Voorjaarsnota 2024.
 3. De volgende afspraken te maken met de eigenaar-exploitant van Theehuys Polderzicht, en deze per brief te bevestigen:
  1. De eigenaar-exploitant doet een eenmalige bijdrage als dekking van de gemeentelijke kosten voor de aanschaf en realisatie van de lichtmast ter plaatse van het toegangspad naar de horecagelegenheid. De gemeente stuurt hiertoe een factuur aan de eigenaar-exploitant.
  1. Tot en met het eind van de looptijd van de afgegeven drank-, horeca-, exploitatie- en terrasvergunning (3 maart 2025), is de eigenaar-exploitant verantwoordelijk voor het tenminste wekelijks uitvoeren van een ronde over de parkeerplaats met als doel het verwijderen en afvoeren van zwerfafval.

Het college besluit conform het voorstel.

11. Controleplan VIC 2023, Normenkaders 2022 en 2023, Frauderisicoanalyse, Misbruik & Oneigenlijk gebruik, Controleprotocol 2023

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Het controleplan VIC 2023 Barendrecht vast te stellen.
 2. Het normenkader 2023 Barendrecht vast te stellen.
 3. De nota Misbruik en Oneigenlijk gebruik 2023 vast stellen.
 4. Het controleprotocol 2023 Barendrecht vast te stellen.
Het college besluit:
 1. De frauderisicoanalyse 2023 Barendrecht vast te stellen en middels bijgaande raadsinformatiebrief ter informatie toe te zenden aan de raad.
 2. Het normenkader 2022 Barendrecht vast te stellen en middels bijgaande raadsinformatiebrief ter informatie toe te zenden aan de Raad.

Het college besluit conform het voorstel.

12. Beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer Barendrecht 2023

Besluit
 1. De Beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer Barendrecht 2023, onder gelijktijdige intrekking van de Beleidsregels leerlingenvervoer Barendrecht 2018, vast te stellen.
 2. De antwoordbrief op het gevraagde advies van de Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht vast te stellen en te verzenden.

Het college besluit conform het voorstel.

13. Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

De burgemeester en wethouder Van der Linden gaan volgende week in gesprek met de provincie en de gemeente Rotterdam inzake het Zuidelijk Randpark.

14. Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat:
 • Heeft vorige week gesproken met Patrimonium en Woonvisie over de ontwikkeling van sociale huurwoningen in de Stationstuinen. De betreffende partijen zijn samen met Havensteder in overleg met Emborion over de wijze waarop deze ontwikkeling gaat plaatsvinden.
 • Heeft gesproken met wethouder Hottentot van de gemeente Nissewaard over de ontwikkelingen op het gebied van verkeer in Nissewaard en de regio.
Wethouder Van der Linden:
 • Heeft een gesprek gehad met een vertegenwoordiger van de Lidl.
 • Bespreekt met het college de ambitie om de gegevens m.b.t. lokale inkoop op de gemeentelijke website te publiceren. Er wordt nog nader onderzoek gedaan naar het digitaal toegankelijk maken van de betreffende informatie.
 • Heeft vorige week een bezoek gebracht aan de rivierenbuurt en fruitbuurt om de verduurzaming van woningen door ERA Contours en Patrimonium te bekijken.
 • Heeft gesproken met bewoners die bezwaar en beroep hebben aangetekend inzake het project Natuurgoed Ziedewij. Er zijn enkele goede afspraken gemaakt, waaronder het ontwikkelen van een visie voor het gehele gebied.
 • Informeert het college over een nieuwe horecagelegenheid ‘de Heeren van Lust’.
 • Is afgelopen vrijdag op bezoek geweest bij een iftar maaltijd bij Jaya’s in Carnisselande.
 • Blikt terug op een AB-vergadering van het NRIJ.
Wethouder De Hoop:
 • Heeft vorige week een bijeenkomst inzake brede welvaart bezocht.
 • Heeft een werkbezoek gebracht aan Hof van Eden. Zij hebben de ambitie om naast dagbesteding voor ouderen ook dagbesteding voor jongeren te gaan organiseren.
 • Bezoekt komende week een bijeenkomst van de wijkteams met het onderwijs.
Wethouder Stolk:
 • Heeft met Theater het Kruispunt gesproken over potentiele overlast van het publiek van de Kermis. Er is afgesproken extra toezicht vanuit de gemeente te organiseren en extra schoonmaak van de toiletvoorziening vanuit Theater het Kruispunt.
 • Heeft een gesprek gehad met de eigenaar van sporthal Van Loon n.a.v. zijn brief over de meest recente huurverhoging.
 • Informeert het college over een mogelijke partij die is gevonden om te investeren in gezamenlijke huisvesting van de Voedselbank en Kledingbank. Wel moet er nog een locatie worden gevonden.
Burgemeester Veldhuizen:
 • Blikt terug op de afgelopen DB-vergadering van de BAR-organisatie en de bestuurlijke stuurgroep.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 april 2023

de secretaris G.J. Bravenboer, en de burgemeester drs. G. Veldhuijzen