Besluitenlijst vergadering 10 oktober 2023

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 10 oktober 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. R.E. Schneider, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc, wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw J.M.M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer J.C. Vervorst LLM, bestuurssecretaris

Afwezig:

 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Beantwoording vragen Begroting 2024 en 2e turap 2023 (Michiel Jabaaij, Jelle Vervorst, Saskia Somai)

Het college stelt de beantwoording vast en wenst nog enkele tekstuele aanpassingen. De portefeuillehouders worden gemandateerd de beantwoording binnen hun portefeuille aan te passen.

3 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijsten na een tekstuele wijziging vast.

4 Brief Provincie Zuid-Holland inzake financieel toezicht gemeente Barendrecht

Het college neemt kennis van de brief en verzoekt de ambtelijke organisatie een reactie aan de provincie en een raadsinformatiebrief voor te bereiden.

5 Impressie teamsessie B&W dinsdag 3 oktober

Het college neemt kennis van het verslag.

6 RIB Stand van zaken Koedoodzone

Het college wenst een tekstuele aanpassing en machtigt wethouder Van der Linden om de brief aan te passen en te versturen.

7 Project meldingen Wmo Q4 2023

Besluit
 1. De opgelopen achterstand in het Wmo-meldingsproces binnen de wettelijke termijnen te brengen.
 2. Hiervoor in het vierde kwartaal van 2023 circa 210 Wmo meldingen door het projectteam van Professional Partners te laten afhandelen.
 3. Hiervoor vanuit het budget Wmo begeleiding incidenteel € 51.000 beschikbaar te stellen.

Het college besluit conform het voorstel.

8 Deelname Staat in aandelenbelang Stedin

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Geen wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen ten aanzien van het voorgenomen besluit om in te stemmen met de aandelenuitgifte door Stedin Holding NV aan de Staat en de kapitaalstorting van € 500 miljoen door de Staat.
 2. Geen wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen ten aanzien van het voorgenomen besluit om geen gebruik te maken van het voorkeursrecht bij uitgifte van nieuwe gewone aandelen (als bedoeld in artikel 9 van de Statuten), waardoor aan de gemeente Barendrecht geen (extra) nieuwe gewone aandelen worden uitgegeven en de gemeente geen nieuwe kapitaalstorting doet en daarmee qua gehouden aandelenbelang verwatert van 0,45% naar 0,40%.
Het college besluit:
 • Onder de voorwaarde dat de raad geen wensen en bedenkingen ter kennis van het college brengt in te stemmen met de aandelenuitgifte door Stedin Holding NV aan de Staat en de kapitaalstorting van € 500 miljoen door de Staat.
 • Onder de voorwaarde dat de raad geen wensen en bedenkingen ter kennis van het college brengt, geen gebruik te maken van het voorkeursrecht bij uitgifte van nieuwe gewone aandelen (als bedoeld in artikel 9 van de Statuten), waardoor aan de gemeente Barendrecht geen (extra) nieuwe gewone aandelen worden uitgegeven en de gemeente geen nieuwe kapitaalstorting doet en daarmee qua gehouden aandelenbelang verwatert van 0,45% naar 0,40%.
 • In te stemmen met het wijzigen van de governance van Stedin Holding NV door het goedkeuren van het wijzigen van de Statuten (Bijlage 4), het Aandeelhoudersconvenant (Bijlage 5) en het AHC Reglement (Bijlage 6).
 • Op grond van artikel 87 van de Gemeentewet en artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b en i, van de Wet open overheid geheimhouding op te leggen op bijlage 0.2a AHC-advies Waardering en Prijs, bijlage 0.3 Presentatie Infobijeenkomst 6 september 2023,bijlage 2 Dividendprognoses Stedin per jaar, bijlage 7 Voorbeeld format collegebesluit Rotterdam, bijlage 8 Voorbeeld format raadsvoorstel Rotterdam, bijlage 9 Participatieovereenkomst inclusief alle bijhorende bijlagen en bijlage 10 Tekenprotocol.
 • Op grond van artikel 88, tweede lid, van de Gemeentewet stukken aan de raad te verstrekken, zijnde bijlage 0.2a AHC-advies Waardering en Prijs, bijlage 0.3 Presentatie Infobijeenkomst 6 september 2023, bijlage 2 Dividendprognoses Stedin per jaar, bijlage 7 Voorbeeld format collegebesluit Rotterdam, bijlage 8 Voorbeeld format raadsvoorstel Rotterdam, bijlage 9 Participatieovereenkomst inclusief alle bijhorende bijlagen en bijlage 10 Tekenprotocol, waarop door het college reeds geheimhouding is gelegd op grond van artikel 87 van de Gemeentewet en artikel 5.1, aanhef en tweede lid onder b en i, van de Wet open overheid.

Het college besluit conform het voorstel.

9 Omgevingsvergunning LIDL CarnisseVeste

Besluit
 1. In te stemmen met de realisatie van een LIDL en bijbehorende bouwwerkzaamheden in Carnisseveste mits nadere afspraken tussen Ping Properties en gemeente worden gemaakt over acties en verantwoordelijkheden bij eventuele (verkeers)knelpunten in de toekomst.
 2. Wethouder Van der Linden te mandateren een besluit te nemen op de aanvraag omgevingsvergunning gelet op de kaders genoemd in beslispunt 1.

Het college besluit conform het voorstel.

10 Zienswijze gemeenschappelijke regeling MRDH

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De zienswijze op de wijziging van de gemeenschappelijke regeling MRDH vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

11 Beleidsregels eenmalige energietoeslag minima Barendrecht 2023

Besluit
 1. De Beleidsregels eenmalige energietoeslag minima Barendrecht 2023 vast te stellen.
 2. Het berekend Rijksbudget energietoeslag deel 2 €1.260.875 voor de uitbetaling en de uitvoering van de eenmalige energietoeslag minima toe te voegen aan het minimabeleid en dit bedrag te verwerken in de 1e Tussenrapportage 2024.
 3. De raadsinformatiebrief met als bijlage de ‘Beleidsregels eenmalige energietoeslag minima Barendrecht 2023’ vast te stellen en te versturen.
 4. De brief ‘reactie op advies Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht’ vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

12 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de laatste stand van zaken.

13 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Stolk
 • Was aanwezig bij de opening van het tijdelijke pand van Lentiz in Dutch Fresh Port.
 • Zal samen met burgemeester Schneider aanwezig zijn bij de onthulling van de naam van de BAR-organisatie nieuwe stijl.
Wethouder De Hoop
 • Zal aanwezig zijn bij het 25-jarig jubileum van koersbal in Barendrecht.
 • Zal op Coming-Outdag de regenboogvlag hijsen op het gemeentehuis.
 • Gaat sollicitatiegesprekken voeren voor de nieuwe kinderburgemeester.
Wethouder Van der Linden
 • Heeft samen met wethouder Vermaat een bezoek gebracht aan het nieuwe distributiecentrum van Albert Heijn in Barendrecht.
 • Meldt dat afgelopen weekend de eerste boetes zijn uitgedeeld aan fietsers op de Middenbaan.
Wethouder Vermaat
 • Informeert het college over de voortgang van de evaluatie terrassenuitbreiding Doormanplein.
 • Heeft met wethouder Van der Linden een gesprek met een vertegenwoordiger van de actiegroep ”Stop de geluidsoverlast op de Kilweg en de Leedeweg” gevoerd over verkeersoverlast van de Kilweg.
 • Heeft een bijeenkomst bijgewoond over het percentage sociale woningbouw in relatie tot de ruimtelijke indeling van de provincie.
Burgemeester Schneider
 • Heeft een bezoek gebracht aan CBS De Vrijenburg in het kader van de Kinderboekenweek.
 • Informeert het college over een incident bij VV Smitshoek. Hij zal daarover ook in gesprek gaan met de voorzitter van VV Smitshoek.

14 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Gemeentesecretaris Bravenboer
 • Informeert het college over de laatste stand van zaken van de plaatsing van medewerkers. De voorlopige plaatsing van de medewerkers is bekend en daarmee is ook in beeld op welke plekken in de nieuwe organisatie vacatures ontstaan.
 • Meldt dat ongeveer tachtig koffiegesprekken worden gevoerd naar aanleiding van de arbeidsmarktcampagne.

15 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen commissievergaderingen.

16 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende commissievergadering.

17 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de komende vergaderingen van verbonden partijen.

18 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

19 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

20 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

21 Rondvraag

Wethouder Vermaat neemt het crisispiket waar van vrijdagmiddag 13 oktober 2023 tot en met zaterdagochtend 21 oktober 2023.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 oktober 2023

de secretaris G.J. Bravenboer, en de burgemeester drs. R.E. Schneider