Besluitenlijst vergadering 10 januari 2023

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 10 januari 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Presentatie Centrumaanpak (Anja van Mill) – 10.30 uur

Geen aanvullende informatie.

3 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met enkele tekstuele aanpassingen vast.

4 Afspraken bestuurlijk overleg WSHD-gemeente Barendrecht

Het college verzoekt de afspraken ambtelijk te concretiseren en hier termijnen aan te hangen. Na deze aanvullingen wordt het verslag opnieuw geagendeerd.

5 Handhavingsarrangement Barendrecht 2023 – 2026

Het college steunt de burgemeester in de ondertekening van het voorliggende handhavingsarrangement.

6 Woo-overzicht Q4 2022

Het college neemt kennis van het overzicht.

7 VNG ledenbrief 22/068 – Stand van zaken Hervormingsagenda Jeugd

Het college neemt kennis van de brief.

8 RIB Leefbaarheidsboa’s

Het college stemt in met de brief.

9 RIB Stand van zaken Dierensteinweg

Het college wenst enkele tekstuele aanpassingen in de brief en besluit de brief aan te houden.

10 RIB Flexwonen Maasstraat

Het college neemt nogmaals kennis van de tijdens het reces verzonden brief.

11 RIB Opvang (Oekraïense) vluchtelingen & statushouders

Het college wenst enkele tekstuele aanpassingen in de brief en besluit de brief aan te houden.

12 RIB Resultaten aanpak ondermijning 2022

Het college stemt in met de raadsinformatiebrief en neemt kennis van de evaluatie. De burgemeester stelt daarbij de geactualiseerde beleidsregels van het Damoclesbeleid vast.

13 Anterieure overeenkomst Zeeheldenbuurt

Besluit
 1. In te stemmen met de anterieure overeenkomst Zeeheldenbuurt waarin in overeenstemming met Woonstichting Patrimonium afspraken zijn vastgelegd over met name kostenverhaal, ontwikkelbijdragen en toe te passen procedures.
 2. De raadsinformatiebrief over de ondertekening van de anterieure overeenkomst vast te stellen en te versturen.
 3. Wethouder Van der Linden te mandateren tot het doen van tekstuele aanpassingen in de anterieure overeenkomst.

Het college streeft ernaar dat er bij de toewijzing van woningen, binnen de wettelijke kaders, maximaal voorrang wordt gegeven aan Barendrechters. Daarnaast wenst het college nog enkele tekstuele aanpassingen in de overeenkomst. Het college besluit het voorstel aan te houden en in aangepaste vorm opnieuw te agenderen.

14 Vaststelling Open House procedure vraagafhankelijk Wmo-vervoer

Besluit
 1. Kennis te nemen van het informatiedocument inzake de Open House procedure voor het vraagafhankelijk Wmo-vervoer.
 2. Mandaat te verlenen aan de clustermanager Maatschappij van de BAR-organisatie conform bijgesloten mandaat- en/of machtigingsbesluit voor Open House vraagafhankelijk Wmo-vervoer.
 3. Burgemeester besluit:
  De ondertekeningsvolmacht te verlenen voor het aangaan van overeenkomsten in het kader van vraagafhankelijk Wmo-vervoer aan de clustermanager Maatschappij van de BAR-organisatie.

Het college besluit conform het voorstel.

15 Rapportage Verbijzonderde Interne Controle 1e halfjaar 2022 GR BAR-organisatie

Besluit
 1. Kennis te nemen van de rapportage Verbijzonderde Interne Controle 1e halfjaar 2022 van de GR BAR-organisatie.
 2. De raadsinformatiebrief n.a.v. de rapportage 1e halfjaar 2022 vast te stellen en te versturen. Het college besluit conform het voorstel.

16 Art. 213a Gemeentewet onderzoek 2021 persoonsgebonden budget PGB (onderdeel WMO)

Besluit
 1. Kennis te nemen van het onderzoek naar de werking van het Persoonsgebonden budget (PGB) en in te stemmen met de conclusies en aanbevelingen uit het rapport.
 2. De GR BAR-organisatie opdracht te verstrekken om de aanbevelingen uit het rapport uit te voeren.
 3. De raadsinformatiebrief over het rapport vast te stellen en te versturen.
 4. De aanbiedingsbrief over het rapport aan de Rekenkamer Barendrecht vast te stellen en teversturen.

Het college besluit conform het voorstel.

17 Nadere regels omtrent vergunning voor het bedrijfsmatig aanbieden van deeltweewielers in de openbare ruimte

Besluit
 1. De nadere regels ten behoeve van het creëren van gelijke kansen om in aanmerking te komen voor een vergunning voor het bedrijfsmatig aanbieden van deeltweewielers in de openbare ruimte vast te stellen.
 2. De raadsinformatiebrief over de nadere regels vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

18 Gezondheidsmonitor Kinderen Barendrecht 2022 GGD-RR

Besluit
 1. Kennis te nemen van de Gezondheidsmonitor Kinderen Barendrecht 2022 van GGD RotterdamRijnmond (GGD-RR).
 2. De raadsinformatiebrief over de Gezondheidsmonitor Kinderen Barendrecht 2022 van GGD Rotterdam-Rijnmond (GGD-RR) vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

19 Jaaroverschrijdende projecten 2022 van de GR BAR-organisatie

Besluit
 1. Kennis te nemen van de verwachte jaaroverschrijdende projecten 2022 – 2023 van de GR BAR- organisatie zoals deze bij de jaarrekening 2022 van de GR BAR-organisatie zullen worden gepresenteerd.
 2. De bijgevoegde raadsinformatiebrief van een overzicht van de verwachte jaaroverschrijdende projecten van 2022 naar 2023 van de GR BAR-organisatie vast te stellen en te verzenden.

Het college besluit conform het voorstel.

20 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

De burgemeester blikt terug op het afgelopen AB VRR. Daarbij is gesproken over het aansturingsvraagstuk van de verschillende opvangcrises en de verwachtingen op het gebied van instroom. De verwachting is dat de aantallen (Oekraïense) vluchtelingen zullen blijven toenemen.

21 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder De Hoop:
 • Informeert het college over de ontwikkeling van de Social HUB in Borgstede. Er is inmiddels een oplossing gevonden voor de eerder ontstane vertraging.
 • Heeft vorige week meegelopen met een WMO-consultent met huisbezoeken.
 • Gaat deze week op bezoek bij de wijkteams in Carnisselande.
 • Spreekt morgen in regioverband met zorgverzekeraar CZ over onder andere hethuisartsentekort.
Wethouder Vermaat
 • Blikt terug op een bewonersavond m.b.t. de pilot voor de uitbreiding van terrassen op het Doormanplein.
Wethouder Van der Linden
 • Heeft samen met de burgemeester gesproken met de CEO en CFO van The Greenery.
 • Informeert het college over de voorlopige uitkomsten van de decembercirculaire. Dezeuitkomsten komen binnenkort richting het college.
Burgemeester Veldhuijzen
 • Blikt terug op de jaarwisseling. Deze is relatief rustig verlopen met weinig incidenten.
 • Heeft binnen de Commissie Gemeentelijke Onderscheidingen afscheid genomen een lid en heeft twee nieuwe leden verwelkomd.

22 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Geen aanvullende informatie.

23 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Geen aanvullende informatie.

24 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

College blikt vooruit op de komende vergaderingen.

25 Terugkoppeling uit verbonden partijen

College bespreekt de komende vergaderingen van verbonden partijen.

26 Communicatie

College bespreekt de communicatiekalender.

27 Ingekomen uitnodigingen

College bespreekt de binnengekomen uitnodiging.

28 Periodiek bestuurlijke documenten

College bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

29 Rondvraag

Het college wenst binnenkort een brijpraatmoment met de lokale pers te organiseren. De bestuurscommunicatieadviseur wordt verzocht hiervoor het initiatief te nemen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 januari 2023

de secretaris, G.J. Bravenboer