Besluitenlijst vergadering 7 maart 2023

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 7 maart 2023

Aanwezig

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

Afwezig

 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijsten met enkele tekstuele aanpassingen vast.

3 E-mail The New Makers – Flexwonen en huisvesting starters > Lange termijn Visie

Het college neemt kennis van het aanbod en legt de afhandeling in handen van wethouder Van der Linden.

4 VNG: Uitnodiging Bestuurlijk Gesprek over toekomst van het Landelijk Gebied – 9 maart 2023 van 17.00 tot 18.00 uur

Het college neemt kennis van de uitnodiging en legt de afhandeling in handen van wethouder Van der Linden.

5 MRDH: Raadsinformatiebrief rekenkameronderzoek ‘Bijdragen aan de regionale economie’

Het college besluit de brief een week aan te houden.

6 Reactie sportschoolhouder n.a.v. huurverhoging

Het college neemt kennis van de brief. De organisatie wordt verzocht te onderzoeken welke steun deze ondernemer heeft ontvangen in coronatijd. Het college wenst de brief volgende week opnieuw te agenderen.

7 Brief Stichting Laxmi inzake herdenking slavernij en immigratieverleden

Het college neemt kennis van de brief. De burgemeester en wethouder Stolk zullen onderzoeken op welke wijze een gesprek aan te gaan.

8 Financiële stukken

Het college besluit de stukken een week aan te houden en wenst op enkele aspecten uit de memo inzake het gemeentefonds een nadere toelichting.

9 Jaarplan wijkbrandweer

Het college neemt kennis van de brief van de portefeuillehouder.

10 RIB motie voedsel-/kledingbank

Het college neemt kennis van de brief van wethouder Stolk.

11 Tijdelijke uitbreiding terrassen Doormanplein

Besluit
 1. Akkoord te gaan met uitbreiding van seizoensgebonden horecaterrassen op het Doormanplein in een pilot van drie jaar.
 2. De omgevingsvergunning 2022-000310 voor “‘het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het realiseren van seizoensgebonden horecaterrassen op het Doormanplein”’ te verlenen.
 3. Het verkeersbesluit om het Doormanplein autovrij te maken vast te stellen.
 4. De burgemeester besluit: De vier aangevraagde exploitatie-/terrasvergunningen voor Diggels Barendrecht, Ristorante PaPi, De Uitspanning en Café den Pimpelaer te verlenen.
 5. Bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel en wenst een tekstuele aanpassing in de raadsinformatiebrief. Wethouder Vermaat wordt gemandateerd om de brief conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

12 Werven nieuwe voorzitter Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht

Besluit
 1. De werving voor de vacature van voorzitter van de Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht te starten.
 2. De heer Wesdijk voorafgaand aan het versturen van de brief van ons besluit op de hoogte te stellen.
 3. De brief ‘Antwoord op de reactie van de Maatschappelijke Adviesraad op het vertrek van de voorzitter’ vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel. Aanvullend wenst het college, tezamen met het versturen van de reactie aan de Maatschappelijke Adviesraad, een raadsinformatiebrief te versturen waarin de stand van zaken m.b.t. de Maatschappelijke Adviesraad wordt geschetst.

13 Regionale Realisatieagenda

Besluit
 1. In te stemmen met de Regionale Realisatieagenda.
 2. Wethouder Vermaat te machtigen om de Regionale Realisatieagenda te ondertekenen.
 3. De raadsinformatiebrief inzake de Regionale Realisatieagenda vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Werkplan DCMR 2023

Besluit
 1. Het Werkplan DCMR 2023 vast te stellen.
 2. Het Uitvoeringsbeleidsplan Meerjarenprogramma 2023-2026 van DCMR vast te stellen.
 3. De brief aan DCMR vast te stellen en te versturen.
 4. De raadsinformatiebrief vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

15 Tijdelijke huisvesting Oekraïners in huurwoningen

Besluit
 1. Twaalf tijdelijke huurovereenkomsten met corporaties en particuliere verhuurders aan te gaan voor de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen.

Het college besluit conform het voorstel.

16 Delegatie van aanwijzing trouwlocaties in de gemeente Barendrecht

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. De bevoegdheid tot het aanwijzen van trouwlocaties te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2005.
Het college besluit:
 • De horecagelegenheid gelegen aan Doormanplein 3C in Barendrecht, thans handelend onder de naam Café Den Pimpelaer, en de horecagelegenheid gelegen aan Dorpsstraat 141 in Barendrecht, thans handelend onder de naam Restaurant Diggels, aan te wijzen als vaste trouwlocatie.

Het college besluit conform het voorstel en wenst een tekstuele aanpassing. Wethouder Stolk wordt gemandateerd om het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen.

17 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

De burgemeester blikt terug op het proces om het grootste deel van de Oekraïense vluchtelingen die in de Zeeheldenbuurt werden opgevangen in Barendrecht een voorlopige nieuwe plek te geven.

18 Bestuurlijke jaaragenda 2023

Het college neemt kennis van de stukken.

19 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Vermaat
 • Informeert het college over de voortgang van de ontwikkeling van de woonvisie. Naar verwachting wordt deze voor de zomer ter besluitvorming aangeboden. Voorafgaand aan het besluitvormingstraject wordt het college geconsulteerd.
 • Informeert het college namens wethouder Van der Linden over de beëindiging van de instandhoudingstermijn van de geldmaat aan de Windsingel per 12 maart. Op dit moment worden de mogelijkheden onderzocht om de geldmaat in het centrum te behouden.
 • Informeert het college namens wethouder Van der Linden dat door Rijkswaterstaat een aanvraag is gedaan om in het bouwdok delen van de Keizersveerbrug op te slaan. Hiervoor moet afgeweken worden van het bestemmingsplan. De wethouder is bereid mee te denken, maar wel met als onderhandelingsinzet mogelijkheden voor Aquarendrecht.
 • Bespreekt met het college namens wethouder Van der Linden dat er in het raadsvoorstel ‘Nota van uitgangspunten flexwonen Maasstraat’ een fout is ontdekt. In het voorstel wordt dekking gevraagd uit de reserve betaalbaar wonen, echter is deze reserve vorig jaar opgeheven. Via de commissievoorzitter zal commissie worden verzocht om dit alsnog aan te passen.
Wethouder De Hoop
 • Informeert het college dat op 31 maart de ontmoetingsruimte Borgstede open zal gaan. Dit zal feestelijk worden ingeluid. Ook komt er in Borgstede een extra ruimte voor een huisarts. Inmiddels is een bestaande huisarts gevonden die bereid is vanuit deze locatie 600 nieuwe patiënten aan te nemen.
 • Informeert dat in Barendrecht als eerste gemeente in de regio de online huisartsendienst Arene wordt geïmplementeerd.
 • Informeert het college over de start van de pilot buurtagenda Vrijenburg. Komend weekend zal de eerste activiteit plaatsvinden.Heeft een regionaal overleg beschermd wonen bijgewoond, waarbij is gesproken over de bekostiging van een extra doelgroep.Heeft vanmiddag BJ42-overleg over de hervormingsagenda jeugd.Informeert het college over de nieuwe minimafolder die binnenkort wordt uitgebracht.
 • Informeert het college dat zij de bedrijfscontactfunctionaris heeft verbonden aan zorgpartners voor de zoektocht naar locaties voor huisartsen.
Wethouder Stolk
 • Blikt met het college terug op de gedane aanpassingen aan het raadsvoorstel renovatie ’t Trefpunt.
 • Informeert het college over de komst van een nieuwe gemeenteapp. Deze komt naar verwachting voor de zomer en communiceert beter met onze nieuwe website.
 • Informeert het college over enkele achterstanden die zijn ontstaan bij vaststellingen van subsidies. Binnenkort komt een voorstel richting het college om deze alsnog vast te stellen.Bespreekt met het college de voortgang van de gesprekken met de VVE Middeldijkerplein inzake de renovatie van de klok.
 • Informeert het college over enkele ontwikkelingen m.b.t. evenement Lekker & Live.
Burgemeester Veldhuijzen
 • Heeft een waarderingsspeld aan Lucia Vloedgraven uitgereikt.
 • Blikt terug op de jaarlijkse burgemeestersconferentie, waarbij het thema ‘besturen met compassie’ was.
 • Informeert het college over de voortgang van de werkgroep integriteit.
 • Blikt vooruit op de ontmoetingsavond voor Turkse en Syrische inwoners i.v.m. de aardbeving.

20 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Informeert het college over de voortgang van de opbouw van de Barendrechtse organisatie.

21 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Geen terugkoppeling.

22 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende vergaderingen.

23 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de komende vergaderingen van verbonden partijen.

24 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

25 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

26 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

27 Rondvraag

Geen vragen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 maart 2023

de secretaris, G.J. Bravenboer

de burgemeester, drs. G. Veldhuijzen