Woo-verzoeken

Op deze pagina vindt u de Woo-verzoeken van Barendrecht

De laatste Woo-verzoeken

Onderhoud van het winkelcentrum Carnisse Veste

Met een beroep op de Wet open overheid is de communicatie tussen de gemeente en de eigenaar van het winkelcentrum Carnisse Veste over het onderhoud van het winkelcentrum opgevraagd.

Aanwijzing voormalig Poldergemaal tot gemeentelijk monument, en de navolgende bezwaarprocedure (verzoek aan de gemeente)

Het voormalige poldergemaal aan Achterzeedijk 46 is aangewezen tot gemeentelijk monument. Tegen deze aanwijzing is bezwaar aangetekend. Met een beroep op de Wet open overheid is zowel bij de gemeente als bij de Commissie Bezwaarschriften van de gemeente Barendrecht alle documentatie opgevraagd over zowel de aanwijzing tot gemeentelijk monument als de navolgende bezwaarprocedure. Dit betreft het Woo-verzoek gericht aan de gemeente.

Aantal opgelegde waarschuwingen voor overtreding eenrichtingsweg aan de Dorpstraat

Op de eenrichtingsweg aan de Dorpstraat staat een camera die overtredingen vastlegt. Met een beroep op de Wet open overheid is gevraagd om: – Het aantal opgelegde waarschuwingen voor overtreding van deze eenrichtingsweg in de periode 1 november 2023 tot 1 maart 2024; – Aantal ontvangen bezwaren tegen een opgelegde waarschuwing voor overtreding van deze eenrichtingsweg in die periode; – Alle correspondentie over het ingediende bezwaar of de ingediende bezwaren voor de opgelegde waarschuwing of waarschuwingen van 29 november 2023.

Aanwijzing voormalig Poldergemaal tot gemeentelijk monument, en de navolgende bezwaarprocedure (verzoek aan de Commissie Bezwaarschriften)

Het voormalige poldergemaal aan Achterzeedijk 46 is aangewezen tot gemeentelijk monument. Tegen deze aanwijzing is bezwaar aangetekend. Met een beroep op de Wet open overheid is zowel bij de gemeente als bij de Commissie Bezwaarschriften van de gemeente Barendrecht alle documentatie opgevraagd over zowel de aanwijzing tot gemeentelijk monument als de navolgende bezwaarprocedure. Dit betreft het Woo-verzoek gericht aan de Commissie Bezwaarschriften.

Beleid voor het vergunnen om aan de lucht te mogen ontgassen

Bij meerdere gemeenten in Nederland, waaronder bij onze gemeente, is met een beroep op de Wet open overheid informatie opgevraagd over het beleid voor het verlenen van vergunningen voor het ontgassen van schepen. Er is gevraagd om: – De zienswijze en beleidskaders aangaande het vergunnen van een eventuele Dampverwerkingsinrichting; – De zienswijze en beleidskaders aangaande het vergunnen van het aan de lucht ontgassen van een schip. Het Woo-verzoek is echter niet op een correcte wijze ingediend en is daarom buiten behandeling gesteld.

Alle documenten over de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Alle informatie over de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit tussen 1 september 2023 en 20 februari 2024 is opgevraagd.

Gesloten gronduitgifteovereenkomsten

Nieuwsuur heeft de gronduitgifteovereenkomsten opgevraagd waar naar wordt verwezen in de beantwoording op raadsvragen van 16 januari 2024 over de verkoop van grondgebonden woningen.

Gesloten overeenkomsten met brandstofverkooppunten

Alle (concept-)contracten, beschikkingen, concessies en/of andere overeenkomsten dan wel afspraken die de gemeente heeft met de brandstofverkooppunten binnen de gemeente zijn opgevraagd. Hieronder vallen ook alle wijzigingen, addenda en verlengingen van de gemaakte afspraken.

– IN BEWERKING – Informatie over de woning gelegen aan Binnenlaantje 2

– IN BEWERKING – De openbaar gemaakte documenten volgen nog Dorp, Stad & Land heeft een onderzoek verricht naar de cultuurhistorische waarde van enkele panden binnen de gemeente, waaronder de woning gelegen aan Binnenlaantje 2. In het algemeen is alle documentatie die Dorp, Stad & Land gebruikt heeft bij het onderzoek opgevraagd. Specifiek is gevraagd om alle beschikbare informatie die de gemeente heeft over de woning gelegen aan Binnenlaantje 2. Voor het verkrijgen van deze informatie is eerst een informatieverzoek ingediend. Vervolgens zijn er twee Woo-verzoeken ingediend. Zowel het informatieverzoek als beide Woo-verzoeken zijn afgedaan in één besluit. Onder de download link bij ‘Informatieverzoek’ vindt u zowel het informatieverzoek als beide Woo-verzoeken.

– IN BEWERKING – De totstandkoming, evaluatie en uitvoering van het gemeentelijk erfgoedbeleid

– IN BEWERKING – De openbaar gemaakte documenten volgen nog Alle documenten over de totstandkoming en de evaluatie van het gemeentelijk erfgoedbeleid, alsmede de uitvoering hiervan, zijn opgevraagd. Op 17 november 2022 is besloten op dit verzoek. Tegen dit besluit is bezwaar ingediend. Op basis van het uitgebracht advies van de Commissie Bezwaarschriften Barendrecht heeft de gemeente vier aanvullende deelbesluiten genomen. Zowel het primaire besluit als de vier aanvullende deelbesluiten zijn terug te vinden onder de download link ‘Besluit’.

Informatie die ten grondslag ligt aan de besluitvorming over het pand gelegen aan Dorpsstraat-Oost 3

Met een beroep op de Wet open overheid zijn alle documenten opgevraagd die ten grondslag liggen aan de besluitvorming betreffende het pand gelegen aan Dorpsstraat-Oost 3. Het verzoek is beperkt tot de periode tussen 27 december 2023 en 5 januari 2024. De aanleiding van dit verzoek is dat de gemeente in eerste instantie voornemens was om het pand gelegen aan Dorpsstraat-oost 3 aan te kopen.

– IN BEWERKING – Onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van verschillende panden in de gemeente

– IN BEWERKING – De openbaar gemaakte documenten volgen nog Met een beroep op de Wet open overheid is informatie opgevraagd over het onderzoek uitgevoerd in 2022 naar de cultuurhistorische waarde van de panden gelegen aan Wilhelminatraat 2, Binnenlaantje 2, Noldijk 119, Voordijk 258, Achterzeedijk 46 en Kerkweg 1C. Opgevraagd is onder andere de onderzoeksopdracht, het definitieve rapport en de besluitvorming.

Onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van verschillende panden in de gemeente (2e verzoek)

Met een beroep op de Wet open overheid is opgevraagd het onderzoek uitgevoerd in 2022 naar de cultuurhistorische waarde van de panden gelegen aan Wilhelminatraat 2, Binnenlaantje 2, Noldijk 119, Voordijk 258, Achterzeedijk 46 en Kerkweg 1C. Het verzoek om informatie is afgewezen omdat het gevraagde rapport bij een eerder ingediend verzoek om informatie openbaar werd gemaakt.

Onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van verschillende panden in de gemeente (3e verzoek)

Met een beroep op de Wet open overheid is nadere informatie opgevraagd over het onderzoek uitgevoerd in 2022 naar de cultuurhistorische waarde van de panden gelegen aan Wilhelminatraat 2, Binnenlaantje 2, Noldijk 119, Voordijk 258, Achterzeedijk 46 en Kerkweg 1C. Er is nadere informatie opgevraagd over de volgende twee punten: – De twijfels van de belanghebbenden die geleid hebben tot het (nieuwe) onderzoek in 2022; – De documentatie en evaluatie op basis waarvan de gemeente heeft aangegeven dat de onderbouwing van de aanwijzing van vier van de zes panden op zijn zachts gezegd rommelig is verlopen. Het verzoek om informatie is afgewezen omdat een deel van de gevraagde informatie onder een eerder ingediend Woo-verzoek valt en het overige deel van de gevraagde informatie er niet is.

Overeenkomst NV BAR Afvalbeheer – BBF

Verzocht is om openbaarmaking van documenten ten aanzien van de totstandkoming van de uitvoering van de overeenkomst tussen de NV BAR Afvalbeheer en BBF, en informatie over overleggen, correspondentie en besluitvorming tijdens het uitvoeren van deze overeenkomst.

Informatie over permanente markt educatie

Met een beroep op de Wet open overheid is informatie opgevraagd over permanente markt educatie. Het Woo-verzoek is echter niet op een correcte wijze ingediend en is daarom buiten behandeling gesteld.

Informatie over de functies binnen de afdeling juridische zaken en over WOZ-beschikkingen

Met een beroep op de Wet open overheid is informatie opgevraagd over de verschillende functies binnen de afdeling juridische zaken en de afdeling WOZ. Ook is informatie opgevraagd over de afgegeven WOZ-beschikkingen. Het Woo-verzoek is echter niet op een correcte wijze ingediend en is daarom buiten behandeling gesteld.

Informatie over eventuele bodemverontreiniging

Met een beroep op de Wet open overheid is alle documentatie opgevraagd tussen de gemeente en de projectontwikkelaar over de status van een eventuele bodemverontreiniging. Het Woo-verzoek is echter niet op een correcte wijze ingediend en is daarom buiten behandeling gesteld.

Informatie over bepaling WOZ-waarde

Met een beroep op de Wet open overheid is informatie opgevraagd over de correctiepercentages van de volgende factoren bij vaststelling van de WOZ-waarde: kwaliteit, onderhoud, uitstraling, doelmatigheid, voorzieningenniveau en ligging. Het Woo-verzoek is echter niet op een correcte wijze ingediend en is daarom buiten behandeling gesteld.

Bouwinspectie bij de woning gelegen aan Tjalk 16

Er is een bouwinspectie geweest tijdens de verbouwing van de woning gelegen aan de Tjalk 16. Alle documentatie over deze bouwinspectie is opgevraagd.

Tweede openbare laadpunt voor elektrische auto’s in Karveel

Ter hoogte van Karveel 21 is een tweede laadpaal voor het opladen van elektrische auto’s geplaatst. Met dit Woo-verzoek is met een beroep op de Wet open overheid om informatie gevraagd over de plaatsing van deze tweede laadpaal.

Werkprocedure aanleg glasvezelnetwerk

Dit verzoek is een vervolg op het Woo-besluit van 8 juni 2023 waarbij informatie openbaar is gemaakt over de voorbereiding en plaatsing van een schakelkast glasvezelnetwerk. In dit verzoek is met een beroep op de Wet open overheid om informatie gevraagd over de werkprocedure voor de aanleg van glasvezelnetwerk en dan met name de plaatsing van een schakelkast glasvezelnetwerk.

Voorbereiding en plaatsing schakelkast glasvezelnetwerk

Een bewoner van de gemeente Barendrecht was het niet eens met de plaatsing van de schakelkast voor het glasvezelnetwerk. De bewoner heeft hierover een klacht ingediend. Alle documentatie over zowel de voorbereiding en de plaatsing van de schakelkast als de behandeling van de klacht is opgevraagd.

Aantal WMO-vragen ingediend in 2020, 2021 en 2022

Opgevraagd is het aantal WMO-aanvragen in de jaren 2020, 2021 en 2022. Hierbij is ook opgevraagd wanneer de WMO-aanvragen zijn ingediend, of de WMO-aanvragen zijn toe- of afgewezen en wat de reden was van de eventuele afwijzing. Het Woo-verzoek was echter niet via de juiste (elektronische) kanaal ingediend. Het Woo-verzoek wordt daarom niet behandeld.

Locaties en aantallen toezichtcamera’s en ANPR-camera’s in de gemeente

De locaties en aantallen toezichtcamera’s en ANPR-camera’s in de gemeente zijn opgevraagd. Bij NS Station Barendrecht zijn 10 toezichtcamera’s geïnstalleerd en operationeel en bij het winkelcentrum Carnisse Veste zijn 35 toezichtcamera’s geïnstalleerd en operationeel. Er zijn 8 ANPR camera’s geplaatst op de Kilweg en bij de IJsselmondse Knoop.

Exploitatievergunningen Diggels Barendrecht B.V., Ristorante Papi en Café De Uitspanning B.V.

De exploitatievergunningen van Diggels Barendrecht B.V., Ristorante Papi en Café De Uitspanning B.V. zijn opgevraagd en worden gedeeltelijk openbaar gemaakt.

Verzoek tot inzien horecavergunning De Uitspanning en Diggels

Inzien horecavergunning van: De Uitspanning, Doormanplein 7 Diggels, Dorpsstraat 141 Wegens herbestrating van openbare weg zonder vergunning.

De woo-verzoeken en woo-besluiten worden zonder persoonsgegevens gepubliceerd.

Toegankelijkheid

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op de website voor iedereen zo bruikbaar en leesbaar mogelijk te maken. Loopt u toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid van het bestand? Mail dan naar website@barendrecht.nl of bel naar 14 0180. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.