Voorbereidingsbesluit De Stationstuinen 2023, Barendrecht

12 oktober 2023, 06:00

Het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht maakt op grond van artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 26 september 2023 een voorbereidingsbesluit heeft genomen voor gronden die onderdeel uitmaken van de Gebiedsvisie De Stationstuinen. Hiermee wordt voorkomen dat in het gebied, dat bestemd gaat worden voor woningbouw, ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden die het gebied minder geschikt maken voor de verwezenlijking van die bestemming.

Inwerkingtreding

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op de dag van bekendmaking en geldt voor de duur van één jaar. Als ten tijde van de werking van het voorbereidingsbesluit de Omgevingswet wordt ingevoerd dan wordt deze termijn van het besluit verlengd met 1,5 jaar gerekend vanaf de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Inzage

Het voorbereidingsbesluit met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0489.BPBTO20230002-VB01. Als u de stukken op papier wilt raadplegen, dan kunt u een afspraak maken met het Servicecentrum via www.barendrecht.nl.

Reageren op het voorbereidingsbesluit

Tegen dit besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Documenten

Digitale toegankelijkheid

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op onze website zo toegankelijk mogelijk te maken. Loopt u echter toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar website@barendrecht.nl of bel naar 0180 451 234. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.