Ontwerpuitwerkingsplan Vrouwenpolder fase 5 ter inzage

23 november 2023, 06:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, in het kader van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpuitwerkingsplan Vrouwenpolder fase 5 ter inzage leggen. Dit plan maakt de realisatie van 125 woningen, waarvan 65 appartementen en 60 grondgebonden woningen, mogelijk. Het plan is onderdeel van de totale ontwikkeling van Lagewei- Vrouwenpolder.

Het uitwerkingsplan voorziet in de uitwerking van de bestemming ‘Wonen – Uit te werken – 3’ uit het bestemmingsplan ‘Lagewei- Vrouwenpolder’ (moederplan), vastgesteld op 31 januari 2012.

Het ontwerpuitwerkingsplan ligt vanaf 24 november 2023 tot en met 5 januari 2024 ter inzage

Het ontwerpuitwerkingsplan is te raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/ (IMRO code: NL.IMRO.0489.BPWGO2020032-ON01).

Als u de stukken op papier wilt raadplegen kunt u een afspraak maken met het Servicecentrum via de website van de gemeente. U kunt ook contact opnemen met mevrouw M. Carrilho (tel: 14 0180).

Plankosten

De gemeente is een gronduitgifteovereenkomst aangegaan met de initiatiefnemer. In de grondopbrengst is het kostenverhaal inclusief planschade geborgd.

Wilt u reageren?

Uw eventuele zienswijze (reactie) stuurt u vóór 6 januari 2024 aan het college van B&W, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Graag onder vermelding van ‘Zienswijze Ontwerpuitwerkingsplan Vrouwenpolder fase 5 zaak ‘901325’ en de naam van het desbetreffende document waar u op wilt reageren.

Voor een mondelinge zienswijze kunt u binnen de ter inzagetermijn een afspraak maken met mevrouw M. Carrilho via telefoonnummer 14 0180. Een schriftelijke reactie heeft echter onze voorkeur.

Digitale toegankelijkheid

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op onze website zo toegankelijk mogelijk te maken. Loopt u echter toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar webteam@bar-organisatie.nl of bel naar 14 0180. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.