Ontwerpbestemmingsplan Zuidpolder fase 2 ter inzage

21 december 2023, 06:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, in het kader van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan Zuidpolder fase 2 ter inzage leggen. Dit plan maakt de realisatie van circa 45 hectare groen/recreatie en 4 hectare bebouwing, mogelijk. Het plan is in lijn met het in december 2023 vastgestelde Ontwikkelkader Zuidpolder fase 2.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 22 december 2023 tot 2 februari 2024 ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan is te raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/ (IMRO code: NL.IMRO.0489.BPZUR20230001-ON01).

Als u de stukken op papier wilt raadplegen kunt u een afspraak maken met het Servicecentrum via de website van de gemeente. U kunt ook contact opnemen met mevrouw M. Carrilho (tel: 14 0180).

Plankosten

Er is geen exploitatieplan vastgesteld, omdat de plankosten middels een anterieure overeenkomst anderszins verzekerd zijn.

Wilt u reageren?

Uw eventuele zienswijze (reactie) stuurt u vóór 2 februari 2024 aan de gemeenteraad, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Graag onder vermelding van ‘Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Zuidpolder fase 2 zaak ‘910051’ en de naam van het desbetreffende document waar u op wilt reageren.

Voor een mondelinge zienswijze kunt u binnen de ter inzagetermijn een afspraak maken met mevrouw M. Carrilho via telefoonnummer 14 0180. Een schriftelijke reactie heeft echter onze voorkeur.