Ontwerpbestemmingsplan Natuurgoed Ziedewij e.o. en ontwerpbesluit hogere waarden Wgh ter inzage

28 december 2023, 01:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan Natuurgoed Ziedewij e.o.ter inzage leggen. Dit bestemmingsplan heeft als doel:

  • De entree van Natuurgoed Ziedewij ter verbeteren;
  • Een hoveniersbedrijf te verhuizen van de Noldijk 124 naar het werkhof van Natuurgoed Ziedewij;
  • De monumentale schuur op Noldijk 124 te herbestemmen voor maximaal 3 woningen;
  • De schuur ten zuiden van Stationsweg 128 ter vervangen voor een woning.

Plankosten

Het wettelijk verhaal van plankosten wordt via een anterieure overeenkomst geregeld met initiatiefnemer. Er hoeft daardoor geen exploitatieplan vastgesteld te worden.

Hogere waarden Wet geluidhinder

De geluidsbelasting door verkeerslawaai op de nieuwe woningen overstijgt de voorkeurswaarden. Er worden daarom hogere waarden Wet geluidhinder (Wgh) vastgesteld voor dit plan.

Vormvrije m.e.r.-beoordeling

Het college heeft vastgesteld dat, gezien de vormvrije m.e.r.-beoordeling, de aard, omvang en locatie van het plan, geen omvangrijke negatieve milieueffecten aan de orde zijn die een milieueffectrapportage rechtvaardigen.

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden Wgh liggen vanaf 29 december 2023 tot en met 8 februari 2024 ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO code: NL.IMRO.0489.BPZUR20230002-ON01).

Het ontwerpbesluit hogere waarden Wgh is onderaan deze pagina te raadplegen.

Als u de stukken op papier wilt raadplegen kunt u een afspraak maken met het Servicecentrum via de website van de gemeente. U kunt ook contact opnemen met de heer B.de Vries (tel: 14 0180).

Wilt u reageren?

Uw eventuele zienswijze (reactie) stuurt u vóór 9 februari 2024 aan de gemeenteraad, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Graag onder vermelding van “Zienswijze Natuurgoed Ziedewij e.o., zaak 2023-035965” en de naam van het desbetreffende document waar u op wilt reageren. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen via de gemeentelijke website via www.barendrecht.nl/ter-inzage

Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer B.de Vries via telefoonnummer 14 0180. Een schriftelijke reactie heeft echter onze voorkeur.

Vervolgprocedure bestemmingsplan

Nadat eventuele ontvangen zienswijzen verwerkt zijn, zal de gemeenteraad een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Dat besluit wordt officieel bekendgemaakt. Daarna volgt een inzage- en beroepstermijn.

Documenten

Digitale toegankelijkheid

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op onze website zo toegankelijk mogelijk te maken. Loopt u echter toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar website@barendrecht.nl of bel naar 14 0180. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.