Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder, Zuidpolder fase 2 ter inzage

7 maart 2024, 01:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, in het kader van de Wet geluidhinder (Wgh), het ontwerpbesluit hogere grenswaarden, inzake het bestemmingsplan Zuidpolder fase 2, ter inzage leggen. Dit plan maakt de realisatie van circa 45 hectare groen/recreatie en 4 hectare bebouwing, mogelijk. Het plan is in lijn met het in december 2023 vastgestelde Ontwikkelkader Zuidpolder fase 2.

Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden ligt van 8 maart tot en met 18 april 2024 ter inzage

De stukken zijn online te raadplegen via:

Als u de stukken op papier wilt raadplegen kunt u een afspraak maken met het Servicecentrum via de website van de gemeente. U kunt ook contact opnemen met mevrouw M. Carrilho (tel: 14 0180).

Wilt u reageren?

Uw eventuele zienswijze (reactie) stuurt u vóór 19 april 2024 aan de gemeenteraad, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Graag onder vermelding van ‘Zienswijze Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder, Zuidpolder fase 2 zaak ‘910051’. Voor een mondelinge zienswijze kunt u binnen de ter inzagetermijn een afspraak maken met mevrouw M. Carrilho via telefoonnummer 14 0180. Een schriftelijke reactie heeft echter onze voorkeur.

Documenten

Digitale toegankelijkheid

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op onze website zo toegankelijk mogelijk te maken. Loopt u echter toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar website@barendrecht.nl of bel naar 14 0180. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.