Bestemmingsplan 3e Barendrechtseweg 545 en Ziedewijdsekade 72 vastgesteld

2 mei 2024, 01:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, in het kader van de Wet ruimtelijke ordening, het gewijzigde bestemmingsplan ‘3e Barendrechtseweg 545 en Ziedewijdsekade 72ter inzage leggen. Dit plan maakt de realisatie van 4 woningen, in ruil voor de sanering van kassen en bedrijfsbebouwing aan de 3e Barendrechtseweg 545 en Ziedewijdsekade 72, mogelijk.

Het bestemmingsplan ligt vanaf 3 mei 2024 tot 14 juni ter inzage

Het bestemmingsplan is te raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/ (IMRO code: NL.IMRO.0489.BPZUR20230003-VI01) en via het Omgevingsloket.

Als u de stukken op papier wilt raadplegen kunt u een afspraak maken met het Servicecentrum via de website van de gemeente. U kunt ook contact opnemen met mevrouw M. Carrilho (tel: 14 0180).

Plankosten

Er is geen exploitatieplan vastgesteld, omdat de plankosten middels anterieure overeenkomsten anderszins verzekerd zijn.

Beroep

Belanghebbenden kunnen tot en met 13 juni 2024 beroep instellen bij de Raad van State.

Stuur uw schriftelijk gemotiveerde beroep aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzitter van die afdeling. Het collegebesluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Zonder dit verzoek treedt het bestemmingsplan met ingang van 15 juni 2024 in werking.