Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan De Stationstuinen 1ste fase

8 februari 2024, 01:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

De gemeenteraad van Barendrecht heeft in zijn vergadering van 19 december het Crisis en herstelwet bestemmingsplan De Stationstuinen 1ste fase vastgesteld.

Aanleiding

De Stationstuinen wordt ontwikkeld aan de oostzijde van het NS-station Barendrecht. Deze locatie wordt omgevormd naar een bruisende plek met ruimte voor nieuwe woningen, een succesvol bedrijfsleven, horeca, winkels, onderwijsinstellingen, recreatiemogelijkheden en andere voorzieningen. Het MER en het beeldkwaliteitsplan hebben betrekking op de gehele gebiedsontwikkeling. Het bestemmingsplan maakt de 1ste fase van deze gebiedsontwikkeling mogelijk.

Vaststelling

Naar aanleiding van de zienswijzen is het bestemmingsplan op een aantal punten aangepast. Ook zijn ambtshalve enkele wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het ontwerp. Alle wijzigingen zijn terug te vinden in de Nota Beantwoording zienswijzen, die deel uitmaakt van het raadsbesluit en als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan is gevoegd.

Kosten verzekerd

De raad heeft geen exploitatieplan vastgesteld, omdat het verhalen van de plankosten middels een anterieure overeenkomst anderszins verzekerd is.

Ter inzage

Het vaststellingsbesluit ligt met ingang van 8 februari 2024, samen met de bijbehorende stukken, gedurende zes weken ter inzage. Het plan met bijbehorende stukken is dan raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO code: NL.IMRO.0489.BPBTO20220003-VG01). Heeft u vragen over het plan dan kunt u individueel een afspraak maken met de mevrouw M. den Boer via telefoonnummer 140180 om het plan in te zien en toelichting hierop te krijgen. U kunt uw vragen ook mailen naar m.d.boer@barendrecht.nl.

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen de beroepstermijn van 6 weken beroep aantekenen tegen de vaststelling van het bestemmingsplan. De beroepstermijn loopt tot en met 21 maart 2024. Stuur uw schriftelijk gemotiveerde beroep aan: de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een beroepschrift dient de gronden van beroep en het kenmerk van het besluit tegen welke het zich richt, te bevatten. Verder moet het beroepschrift worden gedateerd en worden voorzien van naam, adres en handtekening. Aan het indienen van een beroepschrift zijn kosten verbonden. Ook wel griffierecht genoemd. Meer informatie hierover kunt u terecht bij de Raad van State. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzitter van die afdeling. Het bestemmingsplan treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Zonder dit verzoek treedt het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn in werking.

Crisis- en herstelwet

Het betreft een project waarop de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Op grond hiervan dienen alle beroepsgronden in het beroepschrift te worden opgenomen. Deze kunnen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld.