Gemeente Barendrecht werkt er hard aan de eigen online informatie en dienstverlening gebruiksvriendelijk en toegankelijk te maken en te houden, in overeenstemming met het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de websites en social media kanalen van de gemeente Barendrecht die vallen binnen het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Links

De links waarop de digitale informatie, producten en diensten van gemeente Barendrecht te vinden zijn:

hoofddomein:

subdomeinen en andere domeinen die tot de website behoren:

Toegankelijkheidsverklaringen subdomeinen en andere domeinen:

De gemeente biedt ook informatie aan op subdomeinen. Deze subdomeinen vallen onder de verantwoordelijkheid van de Gemeente Barendrecht, maar beschikken nog niet allemaal over een toegankelijkheidsverklaring. Naar verwachting zijn deze halverwege 2020 allemaal gereed. 

Daarnaast zijn er andere websites/kanalen waarop de gemeente Barendrecht informatie aanbiedt:

Social Media

Intranet

Nalevingsstatus

Gemeente Barendrecht verklaart dat de website www.barendrecht.nl nog niet voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus wordt aangegeven hoe ver Gemeente Barendrecht is gevorderd met de toegankelijkheid van Barendrecht en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Opstelling van deze verklaring

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 17 september 2019.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via webteam@bar-organisatie.nl.

Wat kunt u daarna van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt nader toegelicht waarom de website www.barendrecht.nl nog niet aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen voldoet. Uiterlijk binnen 12 maanden na de datum van deze toegankelijkheidsverklaring zal deze toegankelijkheidsverklaring worden vervangen door een nieuwe versie waarin alle vereiste informatie beschikbaar is.

Pdf-bestanden

De pdf-bestanden op onze websites zijn nog niet toegankelijk voor mensen die voorleessoftware gebruiken. Wij werken hard aan het toegankelijk maken van de pdf-bestanden door onder andere trainingen en het afspreken van aangepaste werkwijzen binnen de organisatie. Daarmee verwachten we binnen 24 maanden toegankelijke pdf-bestanden aan te bieden op de hoofdwebsite. Uitzondering hierop vormen de pdf-formulieren. Deze zijn bedoeld om te downloaden, met de pen in te vullen en op te sturen of aan de balie af te geven. Bijna alle pdf-formulieren hebben een digitale variant met uitzondering van die waarbij een handtekening vereist is, zoals de verklaring inwoning als iemand verhuist en gaat inwonen.

Document download informatie:

De pdf-bestanden op onze websites kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld Adobe Acrobat reader.

Genomen maatregelen

Gemeente Barendrecht heeft de volgende maatregelen genomen om haar gemeentelijke website digitaal toegankelijk te maken:

 • Interne controle vóór publicatie: onze webredactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Periodieke interne controle: onze webredactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content. Daarnaast laten wij onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool van Siteimprove. We gebruiken de uitkomsten van die toetsen om de hoofdwebsite verder toegankelijk te maken.
 • Periodieke externe controle: in september onderzoekt een derde partij onze gemeentelijke (hoofd) website. De verbeterpunten worden doorgesproken met onze websiteleverancier en dan wel door hen dan wel door ons opgepakt.
 • Training werknemers: onze webredacteuren hebben een training over het toepassen van toegankelijkheid gevolgd. Nieuwe redacteuren volgen de training ook. Ook bezoekt de webredactie zeker eens per jaar een congres of workshop over digitale toegankelijkheid.
 • Ontwerp: we passen toegankelijkheid ‘by design’ toe. Toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze websites.
 • Onderzoek met inwoners. Eens per jaar doen wij – samen met onze websiteleverancier - gebruikerstest met inwoners met een functiebeperking. Eventuele knelpunten worden – afhankelijk van de oorzaak – door onze websiteleverancier dan wel door ons opgepakt.  
 • Toegankelijkheidsbeleid: gemeente Barendrecht is bezig met het opstellen van toegankelijkheidsbeleid. Naar verwachting is dit halverwege 2020 gereed. Hierin wordt een cyclus van continue verbetering opgenomen. Bij implementatie van het toegankelijkheidsbeleid zal voorrang worden gegeven aan de hoofdwebsite van de gemeente Barendrecht (www.barendrecht.nl), omdat hier de meeste informatie en het grootste aanbod aan producten en diensten wordt aangeboden.
 • Inkoop: bij de aanschaf van een digitaal product of een digitale dienst wordt de Europese norm EN 301549 opgenomen als eis.
 • Onze webredactie bezoekt in 2019 en begin 2020 de verschillende (vak)afdelingen binnen de ambtelijke organisatie om hen (verder) over toegankelijkheid te informeren (bewustwording) en een plan van aanpak te maken voor het toegankelijk maken van door hen beheerde websites, dan wel door hen aangeboden digitale content.

Onderwerpen die niet onder het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid vallen

U vindt hierover meer in artikel 2, lid 2 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Ondertekening

Deze verklaring is op 17 september 2019 ondertekend door Gert-Jan Bravenboer, gemeentesecretaris van de gemeente Barendrecht. Als u de getekende verklaring wilt zien, kunt u deze opvragen via webteam@bar-organisatie.nl.

Is deze pagina naar wens?