Planschade

Van planschade kan sprake zijn als een onroerend goed, bijvoorbeeld een woning, in waarde daalt door een planologische maatregel, zoals de aanleg van nieuwe woningen, een weg of een brug. Bij planschade kunt u recht hebben op een tegemoetkoming van de schade. De schade kan bestaan uit waardevermindering van uw woning of verlies van uw inkomsten.

DigiD Logo eHerkenning logo

Log in met DigiD of eHerkenning. Lees meer over DigiD of eHerkenning.

Planschadevergoeding aanvragen

Een planologische maatregel kan zijn een nieuw bestemmingsplan of een ontheffing hiervan. Zo kunnen in het bestemmingsplan de bouwmogelijkheden toenemen of juist afnemen of kan het gebruik veranderen van bijvoorbeeld agrarisch gebruik naar wonen. Een paar voorbeelden:

 • het uitzicht vanuit uw huis verandert door de bouw van nieuwe woningen
 • naast uw woning komt een winkel of een restaurant
 • de functie of het gebruik van uw eigendom wordt gewijzigd of beperkt.

Voorwaarden voor het aanvragen van planschade

 • er is schade vanwege een planologische maatregel (zoals een bestemmingsplan)
 • uw eigendom is in waarde gedaald
 • u kon de schade niet voorzien toen u de woning kocht
 • uw aanvraag moet binnen 5 jaar, gerekend vanaf het moment dat de oorzaak van de schade onherroepelijk is geworden, ingediend zijn om recht te kunnen hebben op een tegemoetkoming in planschade
 • uw schade is niet al op een andere wijze vergoed, bijvoorbeeld door onteigening of een (grond)overeenkomst met de gemeente
 • uw schade is niet gering van omvang, maar aanzienlijk, in ieder geval groter dan 2% van de waarde van uw woning (zie ook Eigen risico).

U krijgt geen tegemoetkoming als er al op een andere manier iets voor de schade is geregeld; bijvoorbeeld omdat uw pand is aangekocht door de gemeente of sprake was van onteigening. Ook krijgt u geen planschade als u ten tijde van de aankoop op de hoogte had kunnen of moeten zijn van veranderingen in uw omgeving of als de veranderingen in de lijn der verwachting liggen.

Planschade is geregeld in artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro). Van belang is dat het niet gaat om een vergoeding van de schade, maar om een tegemoetkoming in planschade.

 • Vul het formulier Aanvragen planschadevergoeding in
 • Vraag de tegemoetkoming binnen 5 jaar nadat het ruimtelijk plan definitief is aan.
 • Geef bij uw aanvraag de volgende gegevens:
  • waarom u een tegemoetkoming vraagt
  • hoeveel tegemoetkoming u wilt
  • door welk ruimtelijk plan de schade is ontstaan (bijvoorbeeld het bestemmingsplan)
  • een omschrijving van de schade
  • het schadebedrag
  • bij schade aan een onroerende zaak: kadastraal nummer
  • uw bankrekeningnummer