Besluitenlijst vergadering 24 januari 2023

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 24 januari 2023

Aanwezig:

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Oriëntatie Barendrechtse organisatie (Bert Berghuis/Rijnconsult): 11.00 – 12.30 uur

Het college oriënteert zich op de toekomstige Barendrechtse organisatie.

3 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met enkele aanpassingen vast.

4 Memo actuele stand van de begroting 2023 – 2026 per 1 januari 2023

Het college neemt kennis van de memo. De organisatie wordt verzocht een aanvullende memo op te stellen waarin inzicht wordt gegeven in de effecten van de herverdeling van het gemeentefonds en die in de bijdragen aan de VRR.

5 Jaarplan BOA’s 2023

Het college stemt in met het jaarplan en wenst dit via een raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad toe te sturen.

6 VNG Ledenbrief 23/001 – Informatiepunten digitale overheid

Het college neemt kennis van de brief en legt de afhandeling in handen van wethouder Stolk.

7 VNG Ledenbrief 23/002 – CPB-onderzoek houdbaarheid Wmo en Jeugdwet

Het college neemt kennis van de brief en legt de afhandeling in handen van wethouder De Hoop.

8 RIB Handhaving Waal

Het college stemt in met de brief.

9 RIB Afdoening motie ‘Pilot Barendrechtspraak 2022’

Het college stemt in met de brief.

10 Brief aan Rijkswaterstaat inzake verzoek om verkennend gesprek

Het college constateert dat de eerder verzonden brief namens het college verzonden had moeten worden. Echter ondersteunt het college de inhoud van de brief.

Het college spreekt af voor het verkennende gesprek de gespreksonderwerpen als volgt te verdelen:

 1. Bouwdok: Wethouder Van der Linden
 2. Realisatie natuurvriendelijke oevers: Wethouder Van der Linden
 3. Hergebruik te slopen loods: Wethouder Vermaat
 4. Overdracht beheer monument: Wethouder Vermaat
 5. Realiseren extra bos: Wethouder Van der Linden
 6. Onderhoud tunnels: Wethouder Vermaat

11 RIB Stand van zaken Onderwijscampus Barendrecht

Het college stemt in met de brief.

12 Intentieovereenkomst bouwplan “Hof van Barendrecht” (1e Barendrechtseweg 92a)

Besluit
 1. Medewerking te verlenen aan het bouwplan voor 27 woningen aan de locatie 1e Barendrechtseweg 92a (‘Hof van Barendrecht’).
 2. Voor de herontwikkeling van de locatie een intentieovereenkomst aan te gaan met de ontwikkelaar Habeko Vastgoed B.V..
 3. De raadsinformatiebrief inzake de intentieovereenkomst bouwplan Hof van Barendrecht vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

13 Handhavingsuitvoeringsprogramma Wabo 2023

Besluit
 1. Het ’Handhavingsuitvoeringsprogramma Wabo 2023’ vast te stellen.
 2. De aangepaste uitvoering van het “Toetsprotocol Constructies” te verlengen tot de inwerkingstredingsdatum van de Omgevingswet.
 3. De werking van het ‘Handhavingsbeleidsplan 2019-2023’ te verlengen tot 1-1-2024.
 4. De raadsinformatiebrief inzake het Handhavingsuitvoeringsprogramma Wabo 2023 vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Uitvoeringsprogramma Omgevingsvergunningen 2023

Besluit
 1. Het Uitvoeringsprogramma Omgevingsvergunningen Wabo 2023 vast te stellen.
 2. De werking van het Vergunningbeleidsplan-Wabo-2017-2021 te verlengen tot en met 31 december 2023.
 3. De raadsinformatiebrief inzake het Uitvoeringsprogramma Omgevingsvergunningen 2023 vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

15 Gezondheidscampagne “Bewust Barendrecht”

Besluit
 1. Het opdrachtdocument Campagne ‘Bewust Barendrecht’ vast te stellen.
 2. De dienstverleningsovereenkomst met Engaged by Lili BV te ondertekenen.

Het college besluit conform het voorstel. Daarbij wenst het college voorafgaand aan de start van de campagne inzicht te krijgen in de acties die ondernomen gaan worden.

16 Update Lange termijnfinanciering- deelname Staat in Stedin

Besluit
 1. In te stemmen met het Afsprakenkader dat Stedin en de andere landelijke netwerkbedrijven met de Staat hebben gemaakt.
 2. De raadsinformatiebrief inzake de update lange termijnfinanciering en de deelname van de Staat in Stedin vast te stellen en te versturen.

Het college besluit conform het voorstel.

17 Opleggen last onder dwangsom botenhuis op perceel D11430 achter Noldijk 173

Besluit
 1. Een last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaar van het perceel D 11430 achter Noldijk 173 wegens het zonder omgevingsvergunning en in strijd met het bestemmingsplan bouwen en in stand houden van een botenhuis met het doel om de overtredingen te beëindigen door het botenhuis te verwijderen en verwijderd te houden.
 2. De hoogte van de dwangsom van de last gesteld onder beslispunt 1. vast te stellen op een bedrag van € 5.000,– ineens.
 3. De begunstigingstermijn van de last gesteld onder beslispunt 1. vast te stellen op zes weken, ingaande op de dag na de dag van verzending van het besluit.
 4. Aan het besluit zakelijke werking toe te kennen.

Het college besluit conform het voorstel.

18 Opleggen nieuwe last onder dwangsom Voordijk 276, 276a en 276b

Besluit
 1. Een nieuwe last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaar van de woningen Voordijk 276, 276a en 276b met het doel om de bewoning van de twee appartementen op de eerste verdieping van het gebouw achter de oorspronkelijke woning en één woonruimte op de zolderverdieping in strijd met het bestemmingsplan ‘Woongebied Oost’ te (laten) beëindigen en beëindigd te houden.
 2. De hoogte van de dwangsom van de last gesteld onder beslispunt 1. vast te stellen op een bedrag van € 15.000,– ineens.
 3. De begunstigingstermijn van de last gesteld onder beslispunt 1. vast te stellen op drie maanden, ingaande op de dag na de dag van verzending van het besluit.
 4. Een last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaar van de woningen Voordijk 276, 276a en 276b met het doel om de overtreding van afdeling 2.1, paragraaf 2.10.2 en 2.11.2 van het Bouwbesluit 2012, betreffende de brand- en rookwerende scheidingen tussen de woningen, te beëindigen en beëindigd te houden.
 5. De hoogte van de dwangsom van de last gesteld onder beslispunt 4. vast te stellen op een bedrag van € 50.000,– ineens.
 6. De begunstigingstermijn van de last gesteld onder beslispunt 4. vast te stellen op vier weken, ingaande op de dag na de dag van verzending van het besluit.
 7. Een last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaar van de woningen Voordijk 276, 276a en 276b met het doel om de overtreding van paragraaf 2.1.2 van het Bouwbesluit 2012, betreffende de dakconstructie, te beëindigen en beëindigd te houden.
 8. De hoogte van de dwangsom van de last gesteld onder beslispunt 7. vast te stellen op een bedrag van € 50.000,– ineens.
 9. De begunstigingstermijn van de last gesteld onder beslispunt 7. vast te stellen op zes weken, ingaande op de dag na de dag van verzending van het besluit.
 10. Een last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaar van de woningen Voordijk 276, 276a en 276b met het doel om de overtreding van paragraaf 3.5.2, artikel 3.72 lid 1 en 3.73 lid 1 van het Bouwbesluit 2012, betreffende de dakbeplating, te beëindigen en beëindigd te houden.
 11. De hoogte van de dwangsom van de last gesteld onder beslispunt 10. vast te stellen op een bedrag van € 25.000,– ineens.
 12. De begunstigingstermijn van de last gesteld onder beslispunt 10. vast te stellen op zes weken, ingaande op de dag na de dag van verzending van het besluit.
 13. Een last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaar van de woningen Voordijk 276, 276a en 276b met het doel om de overtreding van artikel 6.7 en artikel 6.8 van het Bouwbesluit 2012, betreffende de elektrische installatie, te beëindigen en beëindigd te houden.
 14. De hoogte van de dwangsom van de last gesteld onder beslispunt 13. vast te stellen op een bedrag van € 50.000,– ineens.
 15. De begunstigingstermijn van de last gesteld onder beslispunt 13. vast te stellen op zes weken, ingaande op de dag na de dag van verzending van het besluit.
 16. Aan het besluit zakelijke werking toe te kennen.
 17. Het besluit van 5 oktober 2021, verzonden op 7 oktober 2021, met kenmerk 221739, in te trekken.

Het college besluit conform het voorstel.

19 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de stand van zaken. Daarbij wenst het college op korte termijn via een memo inzicht in de wijze waarop de ondersteuning/begeleiding van vluchtelingen is georganiseerd.

20 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder De Hoop
 • Blikt terug op een geslaagde bijeenkomst inzake preventief jeugdbeleid.
Wethouder Van der Linden
 • Heeft afgelopen vrijdag een bezoek gebracht aan Emborion.
 • Heeft ingesproken bij de gemeente Albrandswaard over de ontwikkeling van De Graaf van Portland.
 • Informeert het college over de voortgang van de ontwikkeling van flexwoningen aan de Maasstraat.
 • Heeft verzocht om een evaluatie van de deelauto bij de Middenbaan.
Wethouder Vermaat
 • Heeft gister samen met Wethouder Van der Linden met de bewonersverenigingen van het Doormanplein gesproken over de ervaren overlast.
Wethouder Stolk
 • Heeft contact gehad met de kledingbank over een potentiele nieuwe locatie. De mogelijkheden worden nu onderzocht.
 • Laat de staat van de vloer van de portakabins van de voedselbank onderzoeken naar aanleiding van klachten.
 • Start morgen met de nationale voorleesdag.
 • Gaat starten met intervisie vanuit de wethoudersvereniging.
Burgemeester Veldhuijzen
 • Heeft het 50-jarig jubileum van de Wereldwinkel bijgewoond.
 • Spreekt de wens uit om tijdens de heidagen van het college in maart stil te staan bij de Voorjaarsnota.

21 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Geen aanvullende informatie.

22 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college bespreekt de afgelopen vergaderingen.

23 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college bespreekt de aanstaande vergaderingen.

24 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de komende vergaderingen van verbonden partijen.

25 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

26 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de binnengekomen uitnodigingen.

27 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

28 Rondvraag

Geen vragen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 31 januari 2023

de secretaris, G.J. Bravenboer

de burgemeester, drs. G. Veldhuijzen