Besluitenlijst vergadering 14 februari 2023

Openbare besluitenlijst

Het college van burgemeester en wethouders Barendrecht van 14 februari 2023

Aanwezig

 • de heer drs. G. Veldhuijzen, burgemeester
 • de heer L.P. van der Linden MSc., wethouder
 • de heer mr. D. Vermaat, wethouder
 • mevrouw M. Stolk, wethouder
 • mevrouw M.S. de Hoop, wethouder
 • de heer G.J. Bravenboer, gemeentesecretaris
 • de heer L. van Zanten MSc, adjunct-gemeentesecretaris

1 Opening en vaststelling agenda

Het college stelt de agenda vast.

2 Vaststelling besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst met enkele aanpassingen vast.

3 Rapportage Programma Beter Bestuur

Het college neemt kennis van de rapportage.

4 Intrekking bereidheid herbenoeming voorzitter Maatschappelijke Adviesraad

Het college neemt kennis van de brief van de Maatschappelijk Adviesraad en zal de voorbereidingen treffen voor het werven van een nieuwe voorzitter.

5 VNG Ledenbrief 23/005 – Oproep bijdrage Giro555 Turkije en Syrië

Het college neemt kennis van de brief en zal de mogelijkheden onderzoeken om steun te betuigen.

6 MRDH: Collegebrief adviesaanvraag concept Plan Toekomstvast Tramnetwerk 2030 regio Rotterdam

Het college neemt kennis van de brief. Wethouder Vermaat zal een reactie voorbereiden.

7 Reactie bewoners Maasstraat/IJsselstraat/Scheldestraat op plan flexwoningen Maasstraat

Het college neemt kennis van de brief en bereidt een reactie voor.

8 Informatiebrief gemeenteraden inzake financiën VRR 2023

Het college stemt in met de brief.

9 Collegebrief Emborion

Het college besluit de brief aan te houden en volgende week opnieuw te agenderen.

10 RIB ontwikkelingen JeugdhulpPlus – GRJR

Het college stemt in met de brief en wenst enkele tekstuele aanpassingen. Wethouder De Hoop wordt gemandateerd de brief aan te passen en te versturen.

11 CONCEPT RIB Zuidelijk Randpark 2023

Het college stemt in met de brief en wenst enkele tekstuele aanpassen. Burgemeester Veldhuijzen wordt gemandateerd de brief aan te passen en te versturen. Het college wenst deze brief tevens middels een begeleidend schrijven te delen met het college van de gemeente Rotterdam.

12 Renovatie ’t Trefpunt

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Het investeringsbedrag voor de renovatie van ’t Trefpunt bij te stellen naar € 6.519.700,-
 2. Een investering op te nemen voor de realisatie van kantoorruimte voor vluchtelingenwerk in het gemeentehuis ter hoogte van € 200.000,-.
 3. De financiële gevolgen te verwerken in de 1e tussenrapportage van 2023 en de voorjaarsnota 2024.

Het college besluit conform het voorstel en wenst enkele tekstuele aanpassingen. Wethouder Vermaat wordt gemandateerd het voorstel conform de beraadslaging aan te passen en te versturen. Tevens wordt de organisatie verzocht het voorstel met wethouder Stolk af te stemmen.

13 Ontwerpbestemmingsplan Zeeheldenbuurt

Besluit
 1. Medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van 99 vervangende sociale huurwoningen op de locatie Zeeheldenbuurt door in te stemmen met het opgestelde ontwerpbestemmingsplan ‘Zeeheldenbuurt’.
 2. Vast te stellen dat, gezien de vormvrije m.e.r.-beoordeling, geen omvangrijke negatieve milieueffecten aan de orde zijn die een milieueffectrapportage rechtvaardigen.
 3. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Zeeheldenbuurt’, met plan-IMRO code NL.IMRO.0489.BPWGO20220041-ON01, te publiceren en gedurende zes weken voor een ieder ter inzage te leggen.

Het college besluit conform het voorstel.

14 Beeldkwaliteitsplan Lagewei fase 2 en 3a

Besluit
De raad voor te stellen:
 1. Het beeldkwaliteitsplan ‘Lagewei fase 2 en 3a’ vast te stellen als onderdeel van de welstandsnota.

Het college besluit conform het voorstel.

15 Voorfinanciering reserveringsovereenkomst voor Emborion op Nieuw Reijerwaard

Besluit
 1. In te stemmen met het voorfinancieren van de reserveringsovereenkomst (€ 250.000,- ex BTW) voor Emborion op Nieuw Reijerwaard, totdat het bestemmingsplan voor Stationstuinen onherroepelijk is.
 2. De voorfinanciering op te nemen op de balans als een vordering op Emborion.

Het college besluit conform het voorstel.

16 Keuze nascheidingsmodel kunststofverpakkingsafval

Besluit
 1. Omrin aan te wijzen als partner voor het nascheiden van kunstofverpakkingsmateriaal en drankenkartons.
Burgemeester besluit
 • Wethouder Dirk Vermaat te machtigen het formulier ‘Keuzeformulier regiemodel Barendrecht’ te ondertekenen.

Het college besluit conform het voorstel.

17 Stand van zaken vluchtelingen/statushouders

Het college bespreekt de stand van zaken.

18 Onderwijscampus Dierensteinweg 2

Het college neemt kennis van het memo. De portefeuillehouder zal de mogelijkheden onderzoeken om de gestelde termijnen door de aannemer te bespreken.

19 Terugkoppeling portefeuillehouders

Wethouder Van der Linden
 • Heeft gesproken over de verstedelijkingsalliantie. Het college wenst inzicht te krijgen over de ontwikkeling van de NOVEX gebieden.
 • Heeft vorige week het bestuurlijk overleg convenant wind bijgewoond.
 • Gaat bij het Rijk een SPUK-aanvraag doen voor het zelf isoleren van woningen. Hier is nieuw budget voor beschikbaar.
Wethouder Vermaat
 • Informeert het college over een casus m.b.t. een urgentieverklaring.
Wethouder De Hoop
 • Heeft gisteravond een succesvolle bedankavond bijgewoond voor zorgverleners.
 • Heeft vorige week een eerste intervisiebijeenkomst gehad met andere wethouders.
 • Sluit zaterdag aan bij de activiteit in de bibliotheek ‘Koffie met Verhaal’.
Wethouder Stolk
 • Is bij basisschool Smitshoek op bezoek geweest voor een kennismaking met de directeur.
 • Was afgelopen weekend op bezoek bij de turnhal.
 • Informeert het college over lopende gesprekken inzake de exploitatie van Spruit.
 • Heeft van de VVE middeldijkerplein een tegenvoorstel ontvangen over het beheer van de klok.
 • Heeft met het bestuur van BVV Barendrecht gesproken over de mogelijkheden om een multifunctionele accommodatie te ontwikkelen. In april wordt een bezoek gepland aan een vereniging in Amsterdam waar dit concept reeds wordt uitgevoerd.
Burgemeester Veldhuijzen
 • Informeert het college over het aanstaande raadsweekend op 10 en 11 maart.
 • Blikt terug op zijn bezoek aan Fruit Logistica in Berlijn.
 • Informeert het college over een verzoek van het Waterschap om na de verkiezingen als verkenner op te treden.

20 Terugkoppeling gemeentesecretaris (incl. stand van zaken organisatie)

Blikt terug op de inloopsessies voor medewerkers waarbij veel input geleverd is voor de opbouw van de nieuwe organisaties.

21 Terugkoppeling uit Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt terug op de afgelopen vergaderingen.

22 Vooruitblik komende Commissies/Raad/Agendacommissie

Het college blikt vooruit op de komende vergaderingen.

23 Terugkoppeling uit verbonden partijen

Het college bespreekt de aanstaande overleggen van verbonden partijen.

Wethouder Van der Linden blikt terug op de DB-vergadering van het NRIJ van 13 februari jl. Tijdens deze vergadering heeft de wethouder zijn vicevoorzitterschap neergelegd, nadat het NRIJ bestuur heeft aangegeven niet bereid te zijn inlichting te verstrekken over de besluitvorming in het AB rondom de gunning van de tender windpark Vaanplein en tevens nog geen bereidheid heeft getoond om in gesprek te gaan met het college van B&W van Barendrecht naar aanleiding van onze eerder verzonden brieven.

24 Communicatie

Het college bespreekt de communicatiekalender.

25 Ingekomen uitnodigingen

Het college bespreekt de ingekomen uitnodigingen.

26 Periodiek bestuurlijke documenten

Het college bespreekt de periodiek bestuurlijke documenten.

27 Rondvraag

Geen vragen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 februari 2023

de secretaris, G.J. Bravenboer

de burgemeester, drs. G. Veldhuijzen