Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Woongebied Oost Voordijk 267 en besluit hogere waarden Wgh

29 december 2022, 14:48
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan Woongebied Oost Voordijk 267 gewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad op 20 december 2022. Bij dit plan is ook een besluit hogere waarden genomen op grond van de Wet Geluidhinder.

Doel bestemmingsplan

Het bestemmingsplan maakt een herontwikkeling met 2 woningen mogelijk. De huidige bedrijfsbestemming komt te vervallen. Bedrijfsopstallen worden gesloopt om 1 nieuwbouwwoning terug te bouwen. De bestaande dienstwoning blijft behouden en wordt planologisch een reguliere woning.

Wijziging

In het vastgestelde bestemmingsplan is een kavelpaspoort voor de nieuwbouwwoning gekoppeld aan de bouwregels voor wonen. Deze koppeling ontbrak in het ontwerpbestemmingsplan.

Hogere waarden Wet geluidhinder

Bij het bestemmingsplan zijn hogere waarden voor geluid vastgesteld. De geluidsbelasting door wegverkeerslawaai op de nieuwbouwwoning overstijgt namelijk de voorkeursgrenswaarden. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden.

Plankosten

De raad heeft geen exploitatieplan vastgesteld, omdat het verhalen van plankosten middels een anterieure overeenkomst anderszins verzekerd is.

Ter inzage

Het bestemmingsplan en het besluit hogere waarden Wgh liggen vanaf 30 december 2022 tot en met 9 februari 2023 ter inzage. De stukken zijn onderaan deze pagina te raadplegen en via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO code: NL.IMRO.0489.BPWGO20220040-VI01).

Als u de stukken op papier wilt raadplegen kunt u een afspraak maken met de heer B. de Vries via telefoonnummer 010 506 17 50.

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen de beroepstermijn van 6 weken beroep aantekenen tegen de vaststelling van het bestemmingsplan of het besluit hogere waarden Wgh. De beroepstermijn loopt tot en met 10 februari 2023.

Stuur uw schriftelijk gemotiveerde beroep aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzitter van die afdeling. Het bestemmingsplan treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Zonder dit verzoek treedt het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn in werking.

Documenten

Hieronder kunt u de bijbehorende documenten lezen en downloaden.

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op onze websites zo bruikbaar en leesbaar mogelijk te maken. Loopt u echter toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar webteam@bar-organisatie.nl of bel naar 14 0180. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.