Ontwerpbestemmingsplan De Stationstuinen eerste fase ter inzage

6 april 2023, 09:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Op basis van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening maken burgemeesters en wethouders van Barendrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan De Stationstuinen eerste fase, het MER De Stationstuinen Barendrecht en het Beeldkwaliteitsplan De Stationstuinen Barendrecht vanaf 6 april 6 weken ter inzage liggen.

De Stationstuinen wordt ontwikkeld aan de oostzijde van het NS-station Barendrecht. Deze locatie wordt omgevormd naar een bruisende plek met ruimte voor nieuwe woningen, een succesvol bedrijfsleven, horeca, winkels, onderwijsinstellingen, recreatiemogelijkheden en andere voorzieningen. Het MER en het beeldkwaliteitsplan hebben betrekking op de gehele gebiedsontwikkeling. Het ontwerpbestemmingsplan maakt de 1ste fase van deze gebiedsontwikkeling mogelijk.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan, het MER en het beeldkwaliteitsplan liggen vanaf 6 april tot en met 18 mei 2023 ter inzage.
Het ontwerpbestemmingsplan De Stationstuinen eerste fase, het MER De Stationstuinen Barendrecht (bijlage 10 bij het ontwerpbestemmingsplan) en het Beeldkwaliteitsplan De Stationstuinen Barendrecht (bijlage 3 bij het ontwerpbestemmingsplan) zijn online te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO code: NL.IMRO.0489.BPBTO20220003-ON01).

Wilt u reageren?

Uw eventuele zienswijze (reactie) kunt u binnen bovenstaande termijn online indienen via pagina Ter inzage.

Als u uw zienswijze schriftelijk wil indienen, stuur deze dan binnen de inzagetermijn aan de gemeenteraad, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Graag onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan De Stationstuinen 1ste fase, zaak 740065”.

Een online of schriftelijke reactie heeft onze voorkeur. U kunt voor een mondelinge zienswijze binnen de inzagetermijn een afspraak maken met mevrouw M. den Boer via telefoonnummer 14 0180.

Kosten verzekerd

Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld, omdat de plankosten middels een anterieure overeenkomst anderszins verzekerd zijn.

Crisis- en herstelwet

Te zijner tijd is op het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan De Stationstuinen 1ste fase de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij/zij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. In het beroepschrift dient ook te worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Alleen als een belanghebbende een zienswijze tegen het voorliggende ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend kan men in een later stadium beroep indienen.

Vervolgprocedure

Nadat de ontvangen zienswijzen verwerkt zijn, zal de gemeenteraad een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. De bekendmaking van de vaststelling wordt vooraf officieel bekend gemaakt.

Inloopavond

Ontwikkelaar Emborion organiseert op woensdag 19 april vanaf 19.00 tot 21.00 uur een inloopavond over het Ontwerpbestemmingsplan De Stationstuinen eerste fase in Café Clementine / Loods38 (Spoorlaan 7, Barendrecht). Op deze avond kunt u de plannen voor de Stationstuinen bekijken en is er ruimte om uw vragen stellen.