De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg voor jeugd met een beperking. Deze groep jeugdigen is divers en bestaat uit verschillende beperkingen:

  • (Licht) verstandelijk gehandicapt;
  • Zintuigelijke beperking (incl. een taalontwikkelingsstoornis)
  • Lichamelijke beperking (ook niet-aangeboren hersenletsel);
  • Somatische aandoening (zoals een chronische ziekte);
  • Psychiatrische aandoening (waaronder autisme).

Voorheen viel de zorg voor deze groep onder de AWBZ, maar met de invoering van de Jeugdwet is de gemeente nu verantwoordelijk. De groep jeugd met een beperking is zeer divers en daarom is de zorg en ondersteuning ook erg verschillend. De hulp bestaat uit (soms een combinatie van) ondersteuning, begeleiding, persoonlijke verzorging, kortdurend verblijf (logeren) en behandeling. Het vervoer dat samenhangt met begeleiding en behandeling van jeugd met een beperking wordt ook door de gemeente verzorgd.

Wet Langdurige Zorg

De groep die ‘levensbreed’ en ‘levenslang’ zorg nodig heeft, valt onder de Wet Langdurige Zorg. Deze wet is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving. U kunt hierbij denken aan chronisch zieken of mensen met een ernstige geestelijke, lichamelijke beperking of aandoening.

Contact

Voor vragen over zorg voor jeugd met een beperking, kunt u terecht bij het wijkteam.