Eind 2017 heeft de provincie Zuid-Holland een besluit genomen over 16 locaties in de (voormalige) stadsregio Rotterdam waar één of meerdere windmolens moeten komen. Eén van die locaties is het Vaanplein. Die locatie is dus definitief.

Zoekgebied

Het zoekgebied ligt bij het knooppunt ‘Vaanplein’. Het gaat om het gebied ten noorden van de A15 (het Zuidelijk Randpark). In de kaart hieronder staat het gebied in het geel aangegeven. De exacte locaties voor de windmolens worden bepaald door de projectontwikkelaar in samenspraak met de grondeigenaren.

Overigens: De kans is groot dat er windmolens komen nabij het Vaanplein, maar het is nog niet 100% zeker. De exacte locaties binnen het zoekgebied, het aantal windmolens (twee of drie) en hoe hoog de windmolens precies gaan worden, is nu nog onbekend. Ook de ontwikkelaar is nog niet bekend. De locatie staat vast: dat is een onherroepelijk besluit. Provinciale Staten hebben zich in december 2017 uitgesproken over deze locatie als definitieve zoeklocatie voor windenergie

Wat betekent dit voor de inwoners in Barendrecht en Rotterdam?

Het besluit voor de locatie Vaanplein kan invloed hebben op de inwoners van de gemeenten Barendrecht en Rotterdam en daarmee op de leefbaarheid van onze inwoners. Dat geldt met name voor de inwoners die dichtbij de locatie wonen en werken.

Wat is er al bekend over de windmolens?

De kans is groot dat er windmolens komen nabij het Vaanplein, maar het is nog niet 100% zeker. De exacte locaties binnen het zoekgebied, het aantal windmolens (twee of drie) en hoe hoog de windmolens precies gaan worden, is nu nog onbekend. Ook de ontwikkelaar is nog niet bekend.

Financiële compensatie

De financiële compensatie (ook wel financiële participatie genoemd) is bedoeld voor alle omwonenden als geheel, niet per individu. De toekomstige exploitant zal geld naar de samenleving laten terugvloeien. Dit gebeurt na raadplegen van de omwonenden die zich mogen uitspreken voor de vorm waarin dit gebeurt. Bijvoorbeeld in de vorm van:

  • Aandelen/obligaties;
  • Een gebiedsfonds waarmee het geld wordt besteed ter verbetering van de kwaliteit van het gebied;
  • Goedkopere (groene) stroom (indien mogelijk);
  • Een mede-aandeelhouderschap bij de lokale energiecoöperatie. Overigens, ook voor niet-omwonenden en zelfs ook voor mensen vanuit de andere kant van het land staat deze optie open.

Procedure

Eind 2017 zijn in de Rotterdamse regio door de provincie Zuid-Holland zestien locaties in een besluit vastgelegd voor windenergie. Aan dit besluit lag een PlanMER (milieu effect rapportage) ten grondslag waarvoor destijds zienswijzen zijn ingebracht. Dit genomen besluit kan niet meer ongedaan worden gemaakt, het is namelijk onherroepelijk.

Er is op een later moment nog bezwaar en beroep mogelijk op de ruimtelijke procedures die de toekomstige exploitant moet doorlopen. Het gaat dan om een bestemmingsplan en een omgevingsvergunning die al dan niet gelijktijdig worden ingediend. Zodra een ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, is dit terug te vinden op ruimtelijkeplannen.nl

Wilt u het ‘Haalbaarheidsonderzoek Vaanplein, september 2020, Arcadis' en/of het ‘Toetsingskader Windenergie Barendrecht van 13 oktober 2015' inzien? Stuur dan een e-mail naar energietransitie@barendrecht.nl.