Een gemeente wordt bestuurd door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Eens in de vier jaar kiezen inwoners van 18 jaar en ouder de leden van de gemeenteraad tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats in maart 2026. De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren op 16 maart 2022.

De kandidaat raadsleden worden voorgedragen door de diverse politieke partijen op basis van hun verkiezingsprogramma, waarin staat wat zij belangrijk vinden voor de inwoners van Barendrecht. Na de verkiezingen gaat de nieuwgekozen gemeenteraad allereerst aan de slag met het vormen van een coalitie, het formeren van een college en de benoeming van de wethouders. De nieuwe coalitie maakt een coalitieakkoord en een collegeprogramma, waarin staan welke zaken er moeten worden uitgevoerd, op welke wijze dit moet gebeuren en wat het mag kosten. De nieuw benoemde wethouders en de burgemeester, die samen het college vormen, voeren het beleid uit. De gemeenteraad controleert vervolgens of het college alles goed uitvoert.

Grootte van de gemeenteraad

De grootte van de gemeenteraad is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. De raad van Barendrecht bestaat uit 29 leden, afkomstig uit zeven verschillende politieke partijen. Dit worden de raadsfracties genoemd.

Raadsvergaderingen

Ook na de verkiezingen blijft de gemeenteraad nieuw beleid vaststellen door raadsbesluiten te nemen. De raadsleden bespreken en besluiten over belangrijke zaken in de raadsvergaderingen; de plaats voor het politieke debat. De onderwerpen die behandeld worden in de raadsvergadering worden eerst besproken in vergaderingen van raadscommissies. Dit wordt allemaal vastgelegd in vergaderstukken.

Meepraten over beleid

Ook inwoners kunnen na de verkiezingen meepraten over het beleid van de gemeente. Zij hebben namelijk de mogelijkheid een burgerinitiatief in te dienen of gebruik te maken van het spreekrecht bij commissievergaderingen. Ook is het altijd mogelijk een brief aan de gemeenteraad te schrijven of individuele politieke partijen te benaderen.

U kunt verder overwegen om lid te worden van een politieke partij. Er kan ook een klacht ingediend worden bij de ombudsman. Soms is het mogelijk een bezwaarschrift in te dienen tegen een eenmaal genomen besluit van de gemeenteraad.

Griffie

De gemeenteraad wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door de griffier, mevrouw C.M. Krouwel. Samen met 3 medewerkers vormt de griffier de griffie.

Controle

Naast de controle van de gemeentelijke jaarrekening door een accountant wordt de gemeenteraad bij de controle van een goede uitvoering van het beleid geadviseerd door de Rekenkamer Barendrecht. De Rekenkamer voert jaarlijks één of twee onderzoeken uit, die besproken worden in een raadsvergadering.

Klachtenregeling

Op grond van de Verordening Klachtenregeling gemeenteraad en griffie gemeente Barendrecht kunnen burgers, bedrijven, stichtingen en verenigingen een klacht indienen over gedragingen van gemeenteraadsleden en griffiemedewerkers.