Op 4 november 2021 werd de 2de sessie van de bijeenkomst Klankbordgroep Vaanplein georganiseerd. Hieronder kunt u de geanonimiseerde besluitenlijst inzien.

Actualiteiten

Voortgang regionale windprojecten

 • Bijlage 2 van de besluitenlijst 20210922 geeft aan de voortgang van de windmolenprojecten in deze regio. Aan de rode en oranje kleur is goed te zien dat veel projecten moeizaam tot stand komen.

Er zijn verder geen vragen.

Uitspraak Raad van state (bijlage 3 besluitenlijst 20210922)

 • Medio januari 2022 volgt een handreiking over hoe om te gaan met de uitspraak. Deze zal ook worden gedeeld met de klankbordgroep.

Motie gemeenteraad inzake temporiseren

 • Het college van burgemeester en wethouders beraadt zich over hoe ze om willen gaan met deze motie. Tijdens de commissievergadering van 20211214 wordt met elkaar over deze motie gediscussieerd.
 • De Provincie heeft in een brief (bijlage 1) aan Nissewaard laten weten dat in geval van temporiseren de Provincie zélf de regie gaat voeren in het project. Daarmee laat de Provincie zien dat de uitspraak van de Raad van State weliswaar vertraging gaat geven maar dat de voorbereiding gewoon wordt doorgezet.

Tender

 • Alle informatie over de uitgeschreven tender is te vinden onder agendapunt 4 van de Vergadering commissie Planning en Control 25-10-2021.
 • Welke ontwikkelaars hebben ingeschreven op de tender is niet openbaar.
 • De ontwikkelaar aan wie is vergund wordt te zijner tijd uitgenodigd in deze klankbordgroep.

Presentatie hindereffecten door Pondera

Geluid

 • Elke windmolen is gecertificeerd wat betekent dat daar o.a. in staat vermeld het geluidsniveau van de desbetreffende turbine.
 • Er bestaat geen wettelijke afstand van windturbine tot woonwijk. Geluidsbescherming van de woonwijk is geregeld via een wettelijk toegestaan geluidsniveau van de windturbine(s)
 • Mensen verschillen van elkaar in de wijze waarop ze geluid waarnemen en daar wel of niet hinder en overlast van ondervinden.
 • De enige gezondheidsklacht die is gelinkt aan windmolens is ‘stress”. In hoeverre de stress is gerelateerd aan de geluidsoverlast dan wel aan het “zich gehinderd voelen door” is moeilijk vast te stellen. Toch moeten deze klachten zeker serieus worden genomen.
 • De vraag of het geluid van een windturbine wordt versterkt door andere geluiden zoals dat van de snelweg/het treinverkeer is moeilijk te beantwoorden. Immers het ene geluid kan het andere overstemmen. Echter kan het ook zo zijn dat daardoor een veelvoud aan/ kakafonie  van geluiden ontstaat.

Slagschaduw

 • De presentatie maakt duidelijk dat door de stand van de zon Barendrecht weinig tot geen last zal hebben van slagschaduw. Daarentegen Rotterdam wel.
 • Gemeente Barendrecht zal zich inspannen om slagschaduw nog verder dan de wettelijke normen terug geregeld te krijgen in gesprekken met de toekomstige ontwikkelaar.

Veiligheid

 • De ondergrondse infrastructuren ter plaatse worden meegenomen in de veiligheidsberekeningen.
 • IJsval en ijsworp komen in Nederland minder vaak voor. Wel zal op deze locatie vanwege de nabijgelegen snelwegen een ijsdetectie op de windturbine worden aangebracht. Deze detectie zet de windmolen stil ingeval van ijsvorming
 • Er is een sterke stijging te verwachten in het goederentransport per spoor op deze locatie. Hiermee wordt rekening gehouden bij de veiligheidsanalyses.

Er zijn geen nagekomen vragen ontvangen.

Scenario’s en tijdlijnen

 • De scenario’s & tijdlijnen worden uitgelegd. De vraag van de klankbordgroep is;  
 • Graag een duidelijk tijdpad voorzien van deadlines opstellen waarin onder meer de momenten van burgerinspraak en acties/adviezen van de klankbordgroep zijn opgenomen.
 • Door de keuze voor het langste doorlooptraject kunnen toekomstige ontwikkelingen van techniek en voortschrijdend inzicht een groot voordeel zijn.
 • Op 2 december komt een extra bijeenkomst klankbordgroep t.b.v. een adviesdocument die wordt behandeld in de raadscommissie op 20211412

Tenslotte

 • Voor het 1e kwartaal van 2022 zijn de vergaderdata geprikt, waarbij wat gewisseld is in dagen.
 • De komende vergaderingen staan voorlopig geagendeerd voor: Maandag 13 december 202, Dinsdag 18 januari 2021, Maandag 21 februari 2022 en Donderdag 24 maart 2022.
 • Indien nodig wordt het vergaderschema besproken tijdens de komende vergadering.

 

Bijlagen

Hieronder vindt u de bijbehorende documenten bij deze besluitenlijst.
We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op onze websites zo toegankelijk mogelijk te maken. Loopt u echter toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar webteam@bar-organisatie.nl of bel naar 14 0180. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.